ΕΡΤ: Προμήθεια Τηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών Πομπών Διαφόρων Τύπων.

Η ΕΡΤ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό, για τη σύναψη συμφωνίας -πλαίσιο προμήθειας τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών πομπών διαφόρων τύπων.Η συνολική εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας ανέρχεται στο ποσό των Οκτώ Εκατομμυρίων Ενενήντα Επτά Χιλιάδων Διακοσίων ΕΥΡΩ (€8.097.200) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (ποσό χωρίς ΦΠΑ €6.530.000, ΦΠΑ €1.567.200).

Η Συμφωνία Πλαίσιο θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 08/10/2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 15:00.

Δείτε και κατεβάστε ακολούθως την Προκήρυξη σε pdf:Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ΕΔΩ σε PdfΠληροφορίες εδώ .

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - ΕΡΤ ΑΕ - 30/07/2021

Στην ίδια κατηγορία