ΕΡΤ: Δοκιμαστική λειτουργία 5G ευρυεκπομπής τηλεοπτικής υπηρεσίας σε συνεργασία με την AR Media Service.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του Δημόσιου Broadcaster:Στην Αθήνα, σήμερα, 23 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Γεώργιος Γαμπρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 5ο : Δοκιμαστική λειτουργία 5G ευρυεκπομπής τηλεοπτικής υπηρεσίας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων με αρ. πρωτ. : 1362/18.06.2021 και τη συζήτηση που έγινε, αποφασίζει ομόφωνα για όσους λόγους αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση και εγκρίνει τη διεξαγωγή δοκιμαστικής λειτουργίας 5G ευρυεκπομπής τηλεοπτικής υπηρεσίας (5G Broadcast), η οποία θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία της ΕΡΤ με την εταιρία AR Media Service.

Εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος να διαπραγματευθεί τους όρους της συμφωνίας και να υπογράψει το μνημόνιο συνεργασίας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. - 23.06.2021 - Αρ. Πρωτ. : 4093

Στην ίδια κατηγορία