ΕΡΤ ΑΕ: Απόφαση για την Προμήθεια 162 πομπών FM, διαφόρων ισχύων για κάλυψη των αναγκών, με σύναψη συμφωνίας πλαίσιο.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:Στην Αθήνα, σήμερα, 28 Απριλίου, ημέρα Μ.Τετάρτη και ώρα 15.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Γεώργιος Γαμπρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 26ο : Τροποποίηση ΑΔΣ 3207/14.04.2020 (Πρακτικό 219, Θ. 23ο : Προμήθεια 162 πομπών FM, διαφόρων ισχύων, για κάλυψη των αναγκών της ΕΡΤ ΑΕ, με σύναψη συμφωνίας πλαίσιο).

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. : 6372/28.04.2021, αποφασίζει ομόφωνα, για τους λόγους που αναφέρονται στην ως άνω εισήγηση και τροποποιεί την ΑΔΣ 3207/14.04.2020 (Πρακτικό 219, Θ. 23ο : Προμήθεια 162 πομπών FM, διαφόρων ισχύων, για κάλυψη των αναγκών της ΕΡΤ ΑΕ, με σύναψη συμφωνίας πλαίσιο) ως προς τα οικονομικά έτη που θα βαρύνει ο προϋπολογισμός της προμήθειας, με την προϋπόθεση της έγκρισης του αρμόδιου Υπουργού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθ. 2/2176/ΔΠΓΚ/9/1/2018 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους περί πολυετών υποχρεώσεων, ήτοι:

Ποσό ύψους 578.000,00 € πλέον ΦΠΑ για το έτος 2022,

Ποσό ύψους 1.400.000,00 € πλέον ΦΠΑ για το έτος 2023, και

Ποσό ύψους 628.000,00 € πλέον ΦΠΑ για το έτος 2024.

Ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζεται ως δευτερεύων διατάκτης για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αθήνα, 28 Απριλίου 2021 - Αρ. Πρωτ.: 3998

Στην ίδια κατηγορία