ΕΡΤ: Προμήθεια Εκατό Κεραιών Τύπου PANEL UHF/TV για την Κατασκευή Συστημάτων Ακτινοβολίας.

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό, με αντικείμενο την προμήθεια εκατό (100) κεραιών τύπου panel UHF/TV για την κατασκευή συστημάτων ακτινοβολίας με σκοπό τη λήψη ή την εκπομπή ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος στις εγκαταστάσεις πομπών και αναμεταδοτών της Ε.Ρ.Τ. (CPV: 32352000-5)Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των €54.900,00 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ Α.Ε για το έτος 2021

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 05/05/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. στα γραφεία της ΕΡΤ Α.Ε στην Αγία Παρασκευή, Λεωφ. Μεσογείων αρ. 432 (Κτίριο Γ – 1ος όροφος – Δ/νση Προμηθειών & Διαχείρισης, Αίθουσα Συσκέψεων).

Διαβάστε ακολούθως το Κείμενο του Διαγωνισμού (Αρχείο pdf)

Πληροφορίες εδώ:

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - ΕΡΤ ΑΕ - 14 Απριλίου 2021

Στην ίδια κατηγορία