ΕΕΤΤ: Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών για τον Διαγωνισμό Προμήθειας & Εγκατάστασης Σταθερού Σταθμού Ραδιογωνιομέτρησης HF (ΣΣΡHF).

Διαβάστε ακολούθως την Ανακοίνωση Παράτασης της Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών στον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Σταθερού Σταθμού Ραδιογωνιομέτρησης HF (ΣΣΡHF)» με Κωδικό ΟΠΣ 5029958:Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανακοινώνει τη χορήγηση παράτασης είκοσι (20) ημερών στην προθεσμία υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση  Σταθερού Σταθμού Ραδιογωνιομέτρησης HF (ΣΣΡHF)» με Κωδικό ΟΠΣ 5029958, που προκηρύχθηκε με την ΑΠ. 977/20/25-01-2021 Απόφαση της ΕΕΤΤ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μετατίθεται από τις 19-03-2021 και ώρα 15:00 στις 09-04-2021 και ώρα 15:00.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μετατίθεται αντίστοιχα από την 22-03-2021 στην 12-04-2021 και ώρα 15:00. Οι αιτήσεις για παροχή διευκρινίσεων μπορούν να κατατεθούν έως δώδεκα (12) ημέρες πριν την ως άνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.

Κωνσταντίνος Μασσέλος
Πρόεδρος ΕΕΤΤ

Πληροφορίες: www.eett.gr

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) - 12 Μαρτίου 2021

Στην ίδια κατηγορία