Προμήθεια 26 δεκτών δορυφορικών σημάτων Harmonic ProView 7100 IRD από την Omniwave για τις ανάγκες των Κέντρων Εκπομπής της ΕΡΤ ΑΕ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ με Θέμα: «Αποδοχή Πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 26 δεκτών δορυφορικών σημάτων για τις ανάγκες των κέντρων εκπομπής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και την ανακήρυξη οριστικού αναδόχου»:Έχοντας Υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Α'169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.     Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 112/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α'147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4.    Την υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: Ε/178/17-09-2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17-09-2019).
5.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-09-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 203/20-09-2019) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).
6.    Την με αριθμ.πρωτ.12795/20-08-2020 προκήρυξη του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 26 δεκτών δορυφορικών σημάτων για τις ανάγκες των κέντρων εκπομπής της Ε.Ρ.Τ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή προϋπολογισθείσας δαπάνης 59.997,60€ πλέον Φ.Π.Α.
7.    Την με αριθμ.15032/28-09-2020 απόφαση του Δ/ντος Συμβούλου της ΕΡΤ Α.Ε ανακήρυξης προσωρινής αναδόχου της εταιρίας OMNIWAVE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (ΑΔΑ:62ΞΧ465Θ1Ε-ΨΘΟ).
8.    Το από 19/10/2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού με το οποίο εισηγείται την αποδοχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρίας OMNIWAVE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , και την ανακήρυξή της ως οριστική ανάδοχο με συνολικό κόστος που ανέρχεται στα 42.276,00 € πλέον Φ.Π.Α με βάση μόνο την τιμή και την τεχνική καταλληλότητα., καθώς επίσης και την επαύξηση ποσοτήτων σε ποσοστό 30% της αρχικής ζητηθείσας ποσότητας. Η συνολική αξία της προμήθειας με την επαύξηση ποσοτήτων ανέρχεται στο ποσό των 53.658,00€ πλέον ΦΠΑ.(7 τεμάχια Χ 1.626,00€/τεμ. = 11.382,00€).
9.    Το με ημερομηνία 14/09/2020 έγγραφο της εταιρίας OMNIWAVE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ με το οποίο δηλώνει την σύμφωνη γνώμη της για την επαύξηση ποσοτήτων των επαγγελματικών δεκτών (PVR-7100) από 26 τεμάχια σε 33 τεμάχια και σύμφωνα με την προσφορά της με στοιχεία 4670/0920/ΓΚ, καθώς και την σύμφωνη γνώμη του Τομέα Τεχνολογίας της Γ.Δ.Τ.και Λ.Μ. της ΕΡΤ ΑΕ.
10.    Την με Αρ. Πρωτ.: 16360/22-10-2020 Απόφαση Ανάκλησης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΞΖΔ465Θ1Ε-Δ41), για την Αποδέσμευση Πίστωσης του προϋπολογισμού της ΕΡΤ ΑΕ της χρήσης του οικονομικού έτους 2020. (ΑΔΕΣ-16-02506,ΑΤΕ:16-02860 ).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

α) Την έγκριση του από 19/10/2020 πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης, της ΕΔΑ.

β) Την ανακήρυξη της εταιρείας OMNIWAVE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (Πολεμιστών 10, Λυκόβρυση, ΑΦΜ:998988784, Δ.Ο.Υ.: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ), ως οριστικής αναδόχου της προμήθειας 26 δεκτών δορυφορικών σημάτων για τις ανάγκες των κέντρων εκπομπής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., του κατασκευαστικού οίκου Harmonic, μοντέλο PVR-7100 (CPV: 32530000-7), με συνολικό κόστος 42.276,00€ πλέον ΦΠΑ (1.626,00€ πλέον ΦΠΑ ανά τεμάχιο), σύμφωνα και με την οικονομική προσφορά της, λόγω συμφερότερης από οικονομική άποψη προσφοράς με βάση την τιμή.

γ) Την επαύξηση ποσοτήτων σε ποσοστό 30% της αρχικής ζητηθείσας ποσότητας η οποία έχει ως εξής: 7 τεμάχια δέκτες Χ 1.626,00€ τιμή ανά τεμάχιο, συνολική αξία επαύξησης 11.382,00€ πλέον ΦΠΑ.

Η συνολική αξία κατακύρωσης ανέρχεται στο ποσό των 53.658,00€ πλέον ΦΠΑ

Τα υλικά, οι ποσότητες και οι αξίες έχουν ως εξής:


Τρόπος πληρωμής: 100% της συμβατικής αξίας της σύμβασης εντός τριάντα (30) ημερών μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός δέκα ημερών από την παράδοσή τους.

Χρόνος εγγύησης: Εγγύηση δύο (2) ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής.

Χρόνος παράδοσης: Το σύνολο των υλικών θα παραδοθεί στην Αποθήκη Δικτύου της ΕΡΤ ΑΕ, Λ. Μεσογείων 432, Αγία Παρασκευή (υπόψιν κου Βενετσάνου), εντός δέκα (10) εβδομάδων από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται:
μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ορισμού οριστικού αναδόχου να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας στην ΕΡΤ ΑΕ και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και χρόνο ισχύος τουλάχιστον δύο (2) μηνών πλέον του συμβατικού χρόνου παράδοσης και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας έχει δικαίωμα άσκησης ένστασης ,σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης.

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Γ.ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή, 04.11.2020 - Αρ. Πρωτοκόλλου.: 17000

Στην ίδια κατηγορία