Απάντηση σε Διευκρινιστική Ερώτηση επί του Τεύχους Προκήρυξης για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοφάσματος στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων των 700MHz, 2GHz, 3400-3800 MHz και 26GHz.

Διαβάστε ακολούθως το Ερώτημα και την Απάντηση της Ανεξάρτητης Αρχής:1. Ερώτημα:

Στα πλαίσια συλλογής των δικαιολογητικών του φακέλου συμμετοχής για τη δημοπρασία 5G, χρειαζόμαστε μία διευκρίνιση σχετικά με την ημερομηνία της Υπεύθυνης Δήλωσης ότι δεν έχει επέλθει εις βάρος εταιρίας αιτούντα πτώχευση ή αναγκαστική διαχείριση.
Συμφωνείτε να αναγράφεται η νέα ημερομηνία υποβολής φακέλου 30/10/20;

Απάντηση:

Διευκρινίζεται ότι η προς κατάθεση υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει επέλθει εις βάρος εταιρίας αιτούντα πτώχευση ή αναγκαστική διαχείριση πρέπει να φέρει ημερομηνία υπογραφής την οριζόμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων ήτοι την 30η/10/2020.

Πληροφορίες: www.eett.gr

Παρατηρήσεις: Απάντηση σε Διευκρινιστική Ερώτηση - Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) - 19 Οκτωβρίου 2020