ΕΡΤ: Αποφάσεις για Κεφαλικό Άκρο με διπλό σύστημα συμπίεσης και πολυπλεξίας, αλλά και κωδίκευση κατά MPEG4.

Διαβάστε ακολούθως απόσπασμα του Πρακτικού αριθμ. 177, του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΡΤ (21-11-2018), που αφορά στην Αντικατάσταση υλικών και την παράταση του χρόνου παράδοσης για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός κεφαλικού άκρου με διπλό σύστημα συμπίεσης και πολυπλεξίας, αλλά και κωδίκευση κατά MPEG4.Στην Αθήνα, σήμερα, 21 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Χριστόφορος - Ευτύχιος Λεοντής, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Ιωάννης Δρόσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Ελευθέριος Αρβανίτης και ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου που διορίσθηκαν με τη με αριθμό 102/15.11.2018 απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κ. Ελευθέριου Κρέτσου (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 687/16.11.2018), η κα Κατερίνα Τσατσαρώνη και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Γεώργιος Σιούλας, Γενικός Διευθυντής Τηλεόρασης και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 24ο : Αντικατάσταση υλικών και παράταση του χρόνου παράδοσης για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός κεφαλικού άκρου με διπλό σύστημα συμπίεσης και πολυπλεξίας και κωδίκευση κατά MPEG4. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Διεύθυνσης Προμηθειών και Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. : 15906/15.11.2018, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει:

I. Την αντικατάσταση προϊόντων της υπ' αριθ. : 03126/02.08.2018 σύμβασης με την εταιρία SPACE HELLAS AE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός κεφαλικού άκρου με διπλό σύστημα συμπίεσης και πολυπλεξίας και κωδίκευση κατά MPEG4, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για την ΕΡΤ ΑΕ, λόγω κατάργησή τους, σύμφωνα με το από 09/10/2018 έγγραφο της εταιρίας SPACE HELLAS ΑΕ και το από 22/10/2018 έγγραφο της κατασκευάστριας εταιρίας CISCO HELLAS, ως ακολούθως:

II. Την παράταση του χρόνου παράδοσης και ολοκλήρωσης της σύμβασης έως 20/12/2018.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της ως άνω σύμβασης.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΔΡΟΣΟΣ

Παρατηρήσεις: ΕΡΤ ΑΕ - ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ αριθμ. 177, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21-11-2018, Αρ. Πρωτ. : 2387

Στην ίδια κατηγορία