ΕΡΤ: Συνέχιση της υπηρεσίας EBU-Flow MultiCDN για το έτος 2019.

Διαβάστε ακολούθως τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ.Στην Αθήνα, σήμερα, 20 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Χριστόφορος - Ευτύχιος Λεοντής, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Ιωάννης Δρόσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Ελευθέριος Αρβανίτης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, η κα Κατερίνα Τσατσαρώνη και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, οι Γενικοί Διευθυντές της ΕΡΤ ΑΕ, οι οποίοι εισηγήθηκαν τα θέματα της αρμοδιότητάς τους και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 39o : Συνέχιση της υπηρεσίας EBU-Flow MultiCDN για το έτος 2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Νέων Μέσων με αρ. πρωτ. : 520/18.12.2018 σχετικά με την ανανέωση συνεργασίας με το πρόγραμμα EBU FLOW, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την ανανέωση της συμμετοχής της ΕΡΤ στο πρόγραμμα υπηρεσιών πολλαπλού δικτύου διανομής περιεχομένου (Multi Content Delivery Network) της EBU με ετήσιο κόστος 20.000,00 €, ήτοι 1.666,66 € ανά μήνα.
Η ανανέωση κρίνεται αναγκαία διότι συμπληρώνει τις ήδη προσφερόμενες υπηρεσίες, παρέχει ασφάλεια και εγγύηση στην απρόσκοπτη αναδιανομή όλων των παραγομένων ραδιοτηλεοπτικών και διαδικτυακών προϊόντων της ΕΡΤ ΑΕ ανά τον κόσμο υποστηρίζοντας ταυτόχρονα τη μετάδοση του ραδιοτηλεοπτικού της περιεχομένου από το διαδίκτυο σε χιλιάδες επισκέπτες στα μέσα και τις συσκευές που η ΕΡΤ προσφέρει τις υπηρεσίες αυτές.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΔΡΟΣΟΣ

Πληροφορίες: Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΡΤ ΑΕ της 20-12-2018 - Αρ. Πρωτ.: 2520

Στην ίδια κατηγορία