ΕΣΡ: Δεκτή η Αίτηση του Ρ/Σ ΡΑΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 9.41 Ν. Αττικής να εκπέμπει από το Kέντρο Eκπομπής «Υμηττός» Ν. Αττικής.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 172/2018 του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 17.12.2018 και ώρα 10:30 προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ξενοφώντα Μορώνη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη Δήμητρα Παπαδοπούλου, Καλλιόπη Διαμαντάκου, Νικόλαο Κιάο και Γεώργιο Σαρειδάκη. Απόντες ο αντιπρόεδρος Ξενοφών Μορώνης και τα μέλη Βασίλειος Καραποστόλης, Ευαγγελία Μήτρου και Γιώργος Πλειός, οι οποίοι είχαν προσκληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της με αριθμό πρωτ. 4083/25.7.2018 αίτησης του Μανώλη Κουτσογιαννάκη, εκπρόσωπου της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΡΑΔ/ΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ», ιδιοκτησιακού φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού ΡΑΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 9.41 Ν. Αττικής, με την οποία ζητεί τη μεταφορά της κεραίας εκπομπής του από το Ποικίλο Όρος (θέση Ζαχαρίτσα) στο πάρκο κεραιών του Υμηττού.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 327/8.10.2018, ο οποίος χρεώθηκε στους ειδικούς επιστήμονες Κωνσταντίνο Αποστολά και Πέρσα Λαμπροπούλου και οι οποίοι ανέπτυξαν προφορικά την εισήγησή τους.

Για την συζήτηση της υποθέσεως ορίστηκε ο αναφερόμενος στην αρχή χρόνος χωρίς να κληθεί η ελεγχόμενη εταιρεία καθ’ όσον δεν υφίστατο ζήτημα προς διευκρίνιση. Η Ολομέλεια διασκέφθηκε για την υπόθεση αμέσως μετά τη συζήτηση. Στη συνέχεια η Ολομέλεια:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Ι. Νομικό Μέρος
1. Κατά το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος: ««Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. O έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. O άμεσος έλεγχος του Κράτους, που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας».
2. Κατά το άρθρο 53 του Ν. 2778/1999: «1. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, που λειτουργούσαν την 1η Νοεμβρίου 1999, θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 2328/ 1995, για την προκήρυξη συγκεκριμένων θέσεων αδειών λειτουργίας τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών.
Μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, οι ανωτέρω ραδιοφωνικοί σταθμοί εξακολουθούν να θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες εντός των ορίων του αντίστοιχου νομού, εφόσον υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη σχετική διαγωνιστική διαδικασία και μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με την οποία θα χορηγηθούν οι άδειες λειτουργίας για το νομό αυτόν ή μέχρι την έκδοση σχετικής απορριπτικής απόφασης ή αρνητικής βεβαίωσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 5 (περιπτώσεις γ` και δ`) του ν. 2328/1995. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πρέπει να έχει υποβληθεί από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ιδιοκτήτης του λειτουργούντος σταθμού ή από νομικό πρόσωπο στο οποίο συμμετέχει ο ιδιοκτήτης του σταθμού.
2. Οι αναφερόμενοι στην προηγούμενη παράγραφο ραδιοφωνικοί σταθμοί οφείλουν να τηρούν τους προβλεπόμενους στο άρθρο 8 του ν. 2328/1995 κανόνες λειτουργίας. καθώς και αυτούς που προβλέπονται από τους ισχύοντες κώδικες δεοντολογίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Η παραβίαση των ανωτέρω κανόνων η οποία διαπιστώνεται με βάση τεκμηριωμένη και ειδικά αιτιολογημένη καταγγελία παντός έχοντος έννομο συμφέρον, έχει ως συνέπεια την άμεση διακοπή λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού, με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς και την αρνητική αξιολόγηση του.
σταθμού αυτού κατά τη βαθμολόγηση από το Ε.Σ.Ρ. του προβλεπόμενου στο άρθρο 7 παρ. 6 του ν. 2328/1995 κριτηρίου της προγραμματικής πληρότητας. Επίσης, οι ανωτέρω σταθμοί οφείλουν κατά τη λειτουργία τους να μην παρεμβάλλονται στους διαύλους συχνοτήτων της Ε Ρ.Τ. καθώς και στις επικοινωνίες των Ενόπλων Δυνάμεων. της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, του Ο.Τ.Ε. και κάθε άλλου νομίμως λειτουργούντος δικτύου. Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον αυτό διαπιστωθεί από ειδική τεχνική έκθεση αρμόδιου οργάνου, ο Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης διατάσσει αμελλητί την άμεση διακοπή λειτουργίας του σταθμού αυτού καθώς και την κατάσχεση όλου του τεχνικού εξοπλισμού.».
3. Κατά το άρθρο 12 παρ. 29 του Ν 3310/2005: « α) Το προβλεπόμενο από τη διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 7 του ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α`), όπως ισχύει, χρονικό διάστημα ισχύος των αδειών λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών παρατείνεται για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς του Νομού Αττικής μέχρι 30.11.2005. Τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας το Ε.Σ.Ρ. εκδίδει σχετική προκήρυξη.
β) Έως τη δημοσίευση της ανωτέρω προκήρυξης, θεωρούνται νομίμως λειτουργούντες εντός των ορίων του Νομού Αττικής και με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί του Νομού Αττικής, υπό τις ακόλουθες σωρευτικά προϋποθέσεις:
i) εφόσον αποδεδειγμένα λειτουργούσαν την 31.12.2004,
ii) ο φορέας τους υπέβαλε αίτηση συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία που προκηρύχθηκε με τις υπ` αριθμ. 1430/9.12.1996 (ΦΕΚ 1109 Β`) και 4925/Ε/21.2.2001 (ΦΕΚ 184 Β`) αποφάσεις του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., όπως η τελευταία τροποποιήθηκε με τις υπ` αριθμ. 9615/Ε/10.4.2001 (ΦΕΚ 414 Β`) και 17563/Ε/ 23.7.2001 (ΦΕΚ 954 Β`) όμοιες, και
iii) την 31.12.2004 ανήκαν κατά πλήρη κυριότητα στο φορέα που είχε υποβάλει την αίτηση συμμετοχής του προηγούμενου εδαφίου.
Η κατά τα ως άνω νόμιμη λειτουργία καταλαμβάνει και το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης μέχρι τη χορήγηση των αδειών, εφόσον υποβληθεί αίτηση συμμετοχής στη νέα διαγωνιστική διαδικασία.
Κατά το χρόνο της λειτουργίας τους, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί υποχρεούνται να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας που προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας και των κωδίκων δεοντολογίας του Ε.Σ.Ρ..»
4. Με το άρθρο το άρθρο 5 παρ. 7 εδ. β΄ του ν. 3592 / 2007 (Α΄ 161) ορίσθηκε: «Ως νομίμως λειτουργούντες ραδιοφωνικοί σταθμοί νοούνται αυτοί που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 25 / 1988 (ΦΕΚ 10 Α΄), των άρθρων 6 και 7 του ν. 2328 / 1995, όπως ισχύει, και του άρθρου 24 α΄ του ν. 2075 / 1992 (ΦΕΚ 129 Α΄), όπως ισχύει, καθώς και αυτοί που θεωρούνται ότι λειτουργούν νομίμως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 2778 / 1999 (ΦΕΚ 295 Α΄), της παρ. 29 του άρθρου 12 του ν. 3310 / 2005 (ΦΕΚ 30 Α΄)» [το οποίο αφορούσε τις άδειες σταθμών του νομού Αττικής], «της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 3444 / 2006, και κάθε άλλης σχετικής διάταξης, όπως ισχύουν»
5. Κατά το άρθρο 86 του Ν 4313/2014 : « 1. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου έκτου παρ. 4 στοιχείο α` του ν. 4279/2014 (Α` 158) προθεσμία για την έκδοση προκήρυξης με αντικείμενο τη χορήγηση αδειών ραδιοφωνικών σταθμών παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι τις 31.12.2015.»
6. Κατά το άρθρο 11 παρ. 4 του Ν. 3592/2007: «Οι φορείς άδειας τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών πρέπει να διασφαλίζουν την αδιάλειπτη λειτουργία τους…».
7. Κατά το άρθρο 20 παρ. 1 και το άρθρο 21 παρ. 1 περ. γ του Ν. 4070/2012 (με το οποίο ενσωματώθηκαν στο εσωτερικό δίκαιο σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης): «Το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων αποτελεί σπάνιο πόρο, η διαχείριση του οποίου συνιστά κυριαρχικό δικαίωμα του Κράτους, καθώς και δημόσιο αγαθό με σημαντική κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική αξία». «Η χρήση ραδιοσυχνοτήτων επιτρέπεται στο πλαίσιο των Γενικών Αδειών. Δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνότητας χορηγούνται όπου κρίνεται αναγκαίο ώστε… να διαφυλάσσεται η αποτελεσματική χρήση του φάσματος… ».
8. Τέλος, με την υπ’ αριθμ. 77717/2759 (ΦΕΚ Β 25.7.2011) απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών – Τύπου και ΜΜΕ αντικαταστάθηκε «το άρθρο 1 της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Τύπου και ΜΜΕ και Μεταφορών και Επικοινωνιών με αρ. 68390/12.6.1996 (ΦΕΚ 484/Β/ 24.6.1996), ως εξής: 1. Ο χάρτης συχνοτήτων για το νομό Αττικής περιλαμβάνει τις συχνότητες οι οποίες περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α` και εκχωρούνται για τις θέσεις "Αέρας" της Πάρνηθας και Υμηττός, των οποίων θέσεων οι γεωγραφικές συντεταγμένες, το υψόμετρο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά εκπομπής αναγράφονται στο άρθρο 2 της παρούσας και οι οποίες ορίζονται ως οι μοναδικοί ειδικοί χώροι στο νομό Αττικής για την υποχρεωτική τοποθέτηση πομπών, κεραιών και άλλων συναφών εγκαταστάσεων των τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών».
Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών, μεταξύ τους και προς τη γενική αρχή της λογικής συνοχής και ενότητας της έννομης τάξης, συνάγονται τα ακόλουθα:
(α) Ότι μεταξύ του Κράτους και του προσώπου, που χρησιμοποιούσε μια ραδιοφωνική συχνότητα δημιουργείται μια ιδιόρρυθμη (sui generis) δημοσίου δικαίου έννομη σχέση (προσομοιάζουσα με εκείνη της κατοχής και χρήσης δημοσίου κτήματος), με την οποία παρέχεται στον χρήστη η δυνατότητα πραγματοποίησης ραδιοφωνικών εκπομπών κατά τον μεταγενέστερο της 1.11.1999 και της 31.12.2004 (για του Ρ/Σ Ν. Αττικής) χρόνο.
(β) Ότι εξαιτίας του όλως εξαιρετικού χαρακτήρος της ρύθμισης - αφού δι’ αυτής επιδιώκεται η έννομη τακτοποίηση έκνομης δραστηριότητας - και της ως εκ τούτου ανάγκης οι σχετικές διατάξεις να ερμηνεύονται στενώς, παρέχεται στον δικαιούχο η δυνατότητα χρήσης της συγκεκριμένης και μόνο συχνότητας και όχι οποιασδήποτε άλλης ή του ραδιοφωνικού φάσματος γενικώς.
(γ) Ότι για όσο χρονικό διάστημα ο σταθμός εκπέμπει ραδιοφωνικό πρόγραμμα επειδή «θεωρείται νομίμως λειτουργών», οφείλει να πληροί τις προϋποθέσεις και να τηρεί τις υποχρεώσεις που εκ της νομοθεσίας προβλέπονται για αδειοδοτημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Τυχόν αντίθετη εκδοχή θα είχε ως αποτέλεσμα την ευνοϊκότερη μεταχείριση των σταθμών του άρθρου 53 του ν. 2778/1999 και του άρθρου 12 παρ. 29 του Ν 3310, οι οποίοι θεωρούνται κατ’ ανοχήν ως νομίμως λειτουργούντες, έναντι των σταθμών με νόμιμη άδεια κατά τις οικείες διατάξεις (ΣτΕ 2323/2011, πρβλ. και Ολ. ΣτΕ 3578/2010 και ΑΠ 1701/2014).
δ) Ότι μια τέτοια υποχρέωση, που βαρύνει τους φορείς λειτουργούντων ραδιοφωνικών σταθμών, είναι η πραγματοποίηση των οικείων εκπομπών από γεωγραφικές θέσεις που έχουν οριστεί αρμοδίως ως κέντρα εκπομπής.

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος
Από το σύνολο των διαλαμβανομένων στο φάκελο στοιχείων προκύπτουν τα ακόλουθα: Ο φορέας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΡΑΔ/ΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» είχε λάβει την με αριθμό 12863/Ε/ 25.5.2001 (ΦΕΚ Β 631/25.5.2001) άδεια λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού γενικής στόχευσης, σύμφωνα με την οποία οφείλει να εκπέμπει εντός των διοικητικών ορίων του Ν Αττικής (με εξαίρεση τα Κύθηρα και την Επαρχία Τροιζηνίας) στους 94,0 ΜΗZ και από την εκάστοτε οριζόμενη στις οικείες διατάξεις θέση εκπομπής. Το ΡΑΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 9,41 εκπέμπει το πρόγραμμά του από το Ποικίλο Ορος, θέση Ζαχαρίτσα. Με το με αριθμό πρωτοκόλλου 4083/2018 έγγραφο του Προέδρου του ΔΣ υπεβλήθη αίτημα μεταφοράς του «κέντρου εκπομπής» του σταθμού στο «κέντρο εκπομπής ΥΜΗΤΤΟΣ» και συγκεκριμένα στο σημείο που βρίσκονται εγκατεστημένες και άλλες κεραίες εκπομπής.

ΙΙΙ. Υπαγωγή
Με βάση τα εκτεθέντα, εν λόγω σταθμός δικαιούται να λειτουργεί στο Νομό Αττικής από τη συχνότητα 94 ΜΗz. Οφείλει δε επιπλέον να τηρεί τις κείμενες διατάξεις που ρυθμίζουν την λειτουργία των ραδιοφωνικών σταθμών. Ως εκ τούτου (δικαιούται και) υποχρεούται να χρησιμοποιεί για την εκπομπή του προγράμματός του την θέση που αρμοδίως έχει ορισθεί ως κέντρο εκπομπής ήτοι του Υμηττού (Βλ άρθρο 8 της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α.). Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
1) Δέχεται την με αριθμό πρωτ. 4083/25.7.2018 αίτηση της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΡΑΔ/ΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ιδιοκτησιακού φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού ΡΑΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 9.41 Ν. Αττικής.
2) Αναγνωρίζει ότι ο ως άνω ραδιοφωνικός σταθμός δικαιούται να εκπέμπει από το κέντρο εκπομπής στη θέση «Υμηττός» Νομού Αττικής, όπως αυτό ορίζεται στην ΚΥΑ υπ’ αριθμ 68390/12.6.1996 (ΦΕΚ 484/Β/ 24.6.1996), ως ισχύει.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 17η Δεκεμβρίου 2018 και δημοσιεύτηκε την 6η Φεβρουαρίου 2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                    
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ   

H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Στην ίδια κατηγορία