Προμήθεια Υλικών για Δικτυακή Διασύνδεση με Κέντρα Εκπομπής για Απομακρυσμένη Διαχείριση των Πομπών για τις Ανάγκες της ΕΡΤ Α.Ε.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης του Δημόσιου Broadcaster μας, με Θέμα: «Προμήθεια Υλικών για Δικτυακή Διασύνδεση με Κέντρα Εκπομπής για Απομακρυσμένη Διαχείριση των Πομπών για τις Ανάγκες της ΕΡΤ Α.Ε.»Έχοντας Υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Α'169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.    Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α'112/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α'147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: Ε/178/17-09-2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17-09-2019).
5.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-09-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 203/20-09-2019) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).
6.    Την από 26.11.2019 Αίτηση Παραγγελίας της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, υπ' αρίθμ. ΑΤΕ-16-02648, με την οποία ζητήθηκε η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε., με CPV:32580000-2, CPV:44161000-6, & CPV:44161000-3 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 11.915,00 € πλέον Φ.Π.Α..
7.    Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης υπ' αριθμ. Πρωτ. 622/17.1.2020, & ΑΔΑ: ΩΗΥ2465Θ1Ε-4ΕΦ, ΑΤΕ 16-02648ΔΕΣΜ-16-02587, αρ. Λογ.25.05.01.0000), η οποία εγκρίνει τη δέσμευση προϋπολογισμού της ΕΡΤ Α.Ε. οικ. Έτους 2020 για ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ.
8.    Το υπ' αρίθμ. 177, 4.12.2019, θέμα 8ο της Οικονομικοτεχνικής Επιτροπής με τη θετική γνωμοδότησή της σχετικά με την προμήθεια του ως άνω είδους.
9.    Την από 29/1/2020 επικαιροποίηση προσφοράς και το δείγμα της εταιρείας ΠΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για τα είδη με α/α 1-5 στην από 26.11.2019 Αίτηση Παραγγελίας στη συνολική τιμή 6.645,20 € πλέον Φ.Π.Α., την από 27.1.2020 επικαιροποίηση προσφοράς και το δείγμα της εταιρείας Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. για τα είδη με α/α 1-8 στην από 26.11.2019 Αίτηση Παραγγελίας στη συνολική τιμή 16.307,60 € πλέον Φ.Π.Α, την από 24.1.2020 επικαιροποίηση προσφοράς και το δείγμα της εταιρείας ΕΤΖΠΟΙΝΤ Ι.Κ.Ε. για τα είδη με α/α 1-5 στην από 26.11.2019 Αίτηση Παραγγελίας στη συνολική τιμή 6.009,20 € πλέον Φ.Π.Α.

 

10.    Την με αριθμ. πρωτ.: 3477/10-3-2020 Απόφαση Ανάκλησης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6391465Θ1Ε-ΒΞΜ), για την Αποδέσμευση Πίστωσης. (ΑΔΕΣ- 16-02207).
11.    Την με αρ. πρωτ. 17.2.2020 τεχνική αξιολόγηση των προαναφερόμενων δειγμάτων προσφορών από τη Δ/νση Ανάπτυξης και Λειτουργίας Δικτύου.
12.    Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τις μειοδότριες εταιρείες Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. και ΕΤΖΠΟΙΝΤ Ι.Κ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Την Απευθείας Ανάθεση λόγω κατ' είδος συμφερότερης από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει μόνο τιμής και τεχνικής καταλληλότητας, της προμήθειας μέρους ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΜΠΩΝ, με (CPV:32580000-2), στην εταιρεία ΕΤΖΠΟΙΝΤ Ι.Κ.Ε., (Α.Φ.Μ. 800916120, Δ.Ο.Υ Ηλιούπολης, που εδρεύει στην Αργυρούπολη, στη Λ. Βουλιαγμένης αριθμ. 571, τ.κ. 16451), στη συνολική τιμή 3.549,20 € πλέον Φ.Π.Α..
Η προμήθεια ανέρχεται στη συνολική τιμή 3.549,20 € πλέον Φ.Π.Α., και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. του οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με την Αίτηση Παραγγελίας και την έκθεση σκοπιμότητας της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΕΡΤ Α.Ε. και σύμφωνα με την από 24.1.2020 επικαιροποίηση προσφοράς και το δείγμα της εταιρείας ΕΤΖΠΟΙΝΤ Ι.Κ.Ε., που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1. Συγκρότηση Υλικού:

2.    Χρόνος παράδοσης: 6-7 εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση στην ανάδοχο εταιρεία της απόφασης κατακύρωσης.
3.    Εγγύηση: δύο έτη από την έκδοση του τιμολογίου.
4.    Τόπος παράδοσης: ΕΡΤ.Α.Ε. επί της Λ. Μεσογείων αρίθμ. 432 στην Αποθήκη Δικτύου: Υπεύθυνος Αποθήκης: κ. Βενετσάνος Ευάγγελος (τηλ. 2106075765). ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: α) Χριστόφορος Κοκκώνης, β) Γεράσιμος Μάρης, γ) Λουρής Πέτρος.
5.    Τρόπος Πληρωμής: Σε διάστημα έως τριάντα (30) ημερών από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών, η οποία θα γίνει εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία τιμολόγησής τους. Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής (τιμολόγιο, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΡΤ ΑΕ που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
B. Την Απευθείας Ανάθεση λόγω κατ' είδος συμφερότερης από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει μόνο τιμής και τεχνικής καταλληλότητας, της προμήθειας μέρους ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΜΠΩΝ, με (CPV:32580000-2, CPV:44161000-6, & CPV:44161000-3 ), στην εταιρεία Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., (Α.Φ.Μ. 094251730, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, που εδρεύει στο 1ο χλμ. Λ. Μαρκοπούλου - Παιανίας, τ.κ. 19002), στη συνολική τιμή 2.856,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Η προμήθεια ανέρχεται στη συνολική τιμή 2.856,00 € πλέον Φ.Π.Α., και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. του οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με την Αίτηση Παραγγελίας και την έκθεση σκοπιμότητας της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΕΡΤ Α.Ε. και σύμφωνα με την από 27.1.2020 επικαιροποίηση προσφοράς και το δείγμα της εταιρείας Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1.    Συγκρότηση Υλικού:

2.    Χρόνος παράδοσης: ένας μήνας από την κοινοποίηση στην ανάδοχο εταιρεία της απόφασης κατακύρωσης.
3.    Εγγύηση: δύο έτη από την έκδοση του τιμολογίου.
4.    Τόπος παράδοσης: ΕΡΤ.Α.Ε. επί της Λ. Μεσογείων αρίθμ. 432 στην Αποθήκη Δικτύου: Υπεύθυνος Αποθήκης: κ. Βενετσάνος Ευάγγελος (τηλ. 2106075765). ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: α) Χριστόφορος Κοκκώνης, β) Γεράσιμος Μάρης, γ) Λουρής Πέτρος.
5.    Τρόπος Πληρωμής: Σε διάστημα έως τριάντα (30) ημερών από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών, η οποία θα γίνει εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία τιμολόγησής τους. Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής (τιμολόγιο, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΡΤ ΑΕ που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Ισχύουν και για τις δυο αναδόχους εταιρείες τα κάτωθι:
Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα γίνεται η νόμιμη κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016) και υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), οι οποίες επιβαρύνονται με χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου.
 
Η Παρούσα επέχει θέση Σύμβασης, σύμφωνα με το Πρακτικό Δ.Σ. (Αρ. 203/20-09-2019, Θέμα 1ο) της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ.Δ.Δ.Ο.Υ.
Ε. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ  - 23 Μαρτίου 2020

 

Στην ίδια κατηγορία