ΕΕΤΤ: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή Αναδόχου για έργο «Προμήθεια κεραίας ραδιογωνιομέτρησης.

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για έργο «Προμήθεια κεραίας ραδιογωνιομέτρησης».ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Οργανισμός: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Τ.)
Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, 15125, Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30 21 0615 1000,
Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): +30 21 0610 5049
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Διεύθυνση Internet (URL): www.eett.gr

1.    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (Λεωφ. Κηφισιάς αρ. 60, Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι Αττικής) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ), με σφραγισμένες προσφορές, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)στο άρθρο 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).

2.    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η προμήθεια μίας (1) κεραίας ραδιογωνιομέτρησης η οποία θα χρησιμοποιείται από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και πρέπει να είναι συμβατός με τα συστήματα ραδιογωνιομέτρησης του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας Φάσματος (ΕΣΔΕΦ), που η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει.

3.    ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Η προϋπολογιζόμενη συνολική αμοιβή του αναδόχου εκτιμάται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των πενήντα τριών χιλιάδων ευρώ (53.000,00 €), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

4.    ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Ν.Αττικής

5.    ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών.

6.    ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
Για την προμήθεια θα καταρτιστεί σύμβαση διάρκειας δύο (2) μηνών.

7.    ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
α) Διάθεση Εγγράφων Διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προμηθεύονται τα τεύχη του Διαγωνισμού από το δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr).

β) Προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για παροχή διευκρινίσεων: δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα μέχρι έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ–ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
α) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών:  Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία.
β) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν: Ελληνική.
γ) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  09/01/2020 και ώρα 11:00.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 09/01/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00,  στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (Λεωφ. Κηφισιάς αρ. 60, Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι Αττικής).

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ: δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη.

Κείμενα Διαγωνισμού

Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος
     Πρόεδρος ΕΕΤΤ

Παρατηρήσεις: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY - Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων - 11 Δεκεμβρίου 2019

Στην ίδια κατηγορία