ΕΡΤ: Πληρωμή λογαριασμού οφειλής τέλους χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 17 ραδιοζεύξεων στην ΕΕΤΤ έτους 2019.

Διαβάστε ακολούθως τη σχετική Απόφαση της ΕΡΤ.ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Πληρωμή λογαριασμού οφειλής τέλους χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 17 ραδιοζεύξεων στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) έτους 2019

Έχοντας υπόψη:
1.    Τον Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α' 169) «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε.», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
2.    Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 12) «Περί ενίσχυσης τα διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και τα διατάξεις» τα έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
3.    Την υπ' αριθ. Ε/178/17.09.2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17/09/2019 απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΕΡΤ Α.Ε.»,
4.    Την υπ' αριθ. 2182/11.06.2018 απόφαση Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. (αρ. πρ. 163/11.06.2018) Θέμα: 10ο «Ορισμός Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων: i) Τεχνικών Υπηρεσιών, ii) Τηλεόρασης, iii) Νέων Μέσων, iv) Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και ν) Ενημέρωσης» (ΑΔΑ:68ΖΝ465Θ1Ε-ΞΛΖ),
5.    Την υπ' αριθ. 2872/20.09.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. (αρ. πρακτικού 203/20.09.2019) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά όργανα» (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ),
6.    Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. με αρ. πρωτ. 676/30/20.12.2012 (ΦΕΚ 110/Β/24.01.2013),
7.    Έγγραφο της Ε.Ε.Τ.Τ. με αριθμό σειράς 707 και αριθμό παραστατικού 29 / 31.01.2019,

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1.    Εγκρίνουμε την καταβολή του ποσού των 1.270,75 € στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) για την πληρωμή οφειλής τέλους χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 17 ραδιοζεύξεων μεταφοράς ραδιοφωνικού προγράμματος.
2.    Υπάρχει πίστωση 1.270,75 € στον προϋπολογισμό της εταιρείας για το 2019.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Π. ΦΙΛΟΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ - Αρ. Πρωτ.: 16418/30.10.2019

Στην ίδια κατηγορία