ΕΡΤ: Πληρωμή οφειλόμενων Ετήσιων Τελών Ελέγχου Ακτινοβολίας Κεραιών από ΕΕΑΕ για το έτος 2023.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του Δημόσιου Broadcaster μας:ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 365 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 04-06-2024Στην Αθήνα, σήμερα, 04 Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση της Διευθύνουσας Συμβούλου για τη συνέχιση της διακοπείσας συνεδρίασης της 30ης Μαΐου 2024.

Kατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, η κα Αικατερίνη Κασκανιώτη, Διευθύνουσα Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη, ο κ. Ιωάννης Δάρρας και ο κ. Εμμανουήλ Παπανικήτας, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρέστη επίσης ο κ. Κωνσταντίνος Φιλιππόπουλος, Προϊστάμενος του Τομέα Νομικής Υπηρεσίας και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 44ο : Πληρωμή οφειλόμενων ετήσιων τελών ελέγχου ακτινοβολίας κεραιών από ΕΕΑΕ για το έτος 2023.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Μελετών και Φάσματος, του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Τομέα Τεχνολογίας και του Γενικού Διευθυντή Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων με αρ. πρωτ.: 2024/190/20.05.2024 και τη συζήτηση που έγινε, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την εξόφληση των συνημμένων στην εισήγηση τιμολογίων (Αρ. Παραστατικών : 23785/25.04.2024 και 24371/21.05.2024) της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) συνολικού ποσού ύψους 149.380,00 €.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ για το οικονομικό έτος 2024.

Ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζεται ως δευτερεύων διατάκτης.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΚΑΝΙΩΤΗ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αθήνα, 04.06.2024 - Αρ. Πρωτ.: 6304

Στην ίδια κατηγορία