ΕΡΤ: Tροποποίηση απόφασης προμήθειας Δορυφορικών Αποκωδικοποιητών & Δορυφορικών Δεκτών.

Διαβάστε ακολούθως την απόφαση της ΕΡΤ με ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΩΝ & ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ.»Έχοντας Υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) (Α.Φ.Μ.: 997476074)» (Φ.Ε.Κ. Α'169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.    Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α'112/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α'147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 102/15-11-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018).
5.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 271/22-01-2018 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Προέδρου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 30/2018).
6.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 2342/21-11-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 177/21-11-2018) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: 9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ).
7.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 11687/25-07-2018 Απόφαση Δ/ντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με Θέμα: «Ανασυγκρότηση Οικονομοτεχνικής Επιτροπής» (ΑΔΑ: ΨΒΤΣ465Θ1Ε-Τ6Θ) και την με Αριθμ. Πρωτ.: 2331/26-02-2019 Απόφαση Δ/ντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με Θέμα: «Αντικατάσταση Μέλους Οικονομοτεχνικής Επιτροπής» (ΑΔΑ: ΨΥ18465Θ1Ε-7ΥΚ).
8.    Την Αίτηση Παραγγελίας με μοναδικό αριθμό: ΑΤΕ-16-02516/01-08-2019 της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Τεχνικής Υποστήριξης Τηλεόρασης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με την οποία ζητήθηκε η προμήθεια: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΝΕΑ (9) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΩΝ & ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ EBU ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (CPV: 32531000-4), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης: 23.800,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την ληφθείσα Προσφορά. 
9.    Το Πρακτικό Νο 169/23-07-2019 Θέμα 20ο της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με τη θετική γνωμοδότησή της.
10.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 12875/09-08-2019 Απόφαση Αναγκαιότητας Προμήθειας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑ: 6ΨΠΦ465Θ1 Ε- Ω6Υ).
11.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 13131/26-08-2019 (ΑΔΑ: 6ΠΛΑ465Θ1Ε-Ο92) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., η οποία εγκρίνει την Δέσμευση του προϋπολογισμού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. της χρήσης του οικονομικού έτους 2019 (ΑΤΕ-16-02516/01-08-2019 ΔΕΣΠΡΟ-16-00193/22-08-2019 ΚΩΔ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 12.00.00.0000).
12.    Την με ημερομηνία 05-08-2019 Σύμβαση Προμήθειας που συνάφθηκε ανάμεσα στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και την Εταιρεία EUROPEAN BROADCASTING UNION (EBU) & την Οικονομικοτεχνική Προσφορά με ημερομηνία 29-07-2019 της θυγατρικής της Εταιρείας με την επωνυμία EUROVISION SERVICES S.A.
13.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 13036/20-08-2019 Απόφαση Ανάθεσης του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με Θέμα: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΩΝ & ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ EBU.» (ΑΔΑ: 7ΧΕΛ465Θ1Ε-Ψ5Ξ).
14.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 13085/22-08-2019 Τροποποιητική Απόφαση Ανάθεσης του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με Θέμα: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΩΝ & ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ EBU.» (ΑΔΑ: 6ΓΥΕ465Θ1Ε-ΜΥ1).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.    Την Ανάκληση της με Αριθμ. Πρωτ.: 13085/22-08-2019 Τροποποιητικής Απόφασης Ανάθεσης του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με Θέμα: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΩΝ & ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ EBU.» (ΑΔΑ: 6ΓΥΕ465Θ1Ε-ΜΥ1).
2.    Την Τροποποίηση της με Αριθμ. Πρωτ.: 13036/20-08-2019 Απόφασης Ανάθεσης του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με Θέμα: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΩΝ & ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ EBU.» (ΑΔΑ: 7ΧΕΛ465Θ1Ε-Ψ5Ξ) ως προς: α) την Επωνυμία του Προμηθευτή και β) ως προς τον Τρόπο Πληρωμής, ως εξής:
Αποφασίζουμε την Απευθείας Ανάθεση, στην Εταιρεία: EUROVISION SERVICES S.A. (θυγατρική της EBU) με Α.Φ.Μ.: CHE-310.341.131 TVA, που εδρεύει στην οδό L' Ancienne Route 17A στην περιοχή Le Grand- Saconnex στην ΓΕΝΕΥΗ της ΕΛΒΕΤΙΑΣ, της προμήθειας: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΝΕΑ (9) συνολικά ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΩΝ & ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ με τα μεταφορικά έξοδά τους, ως εξής:
 

 
Χρόνος Παράδοσης: Δύο (2) εβδομάδες, μετά την υπογραφή - ανάρτηση στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποίηση στην Ανάδοχο Εταιρεία, της Παρούσας Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
Τόπος Παράδοσης: Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή Αττικής, κτίριο Α' (Ραδιομέγαρο), 2ος όροφος, γρ. Ρ 204 Αποθήκη Τηλεόρασης - κος Νάκος Στέλιος τηλ.: 2106075945. Επιτροπή Παραλαβής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.: κος ΑΜΟΥΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, κα ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, κος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ.
Τρόπος Πληρωμής: Προπληρωμή του Τιμολογίου της Ανάδοχου Εταιρείας, πριν την Παράδοση. Με την παράδοση, θα γίνει η οριστική ποσοτική και ποιοτική Παραλαβή από την Επιτροπή Παραλαβής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., εντός δύο (2) εβδομάδων.
Το συνολικό κόστος της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 22.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. & πλέον εξόδων εκτελωνισμού & τράπεζας.
Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα γίνεται η νόμιμη κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016) και υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), οι οποίες επιβαρύνονται με χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου.
Η Παρούσα επέχει θέση Σύμβασης, σύμφωνα με το Πρακτικό Δ.Σ. (Αρ. 177/21-11-2018, Θέμα 1ο) της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με Αριθμ. Πρωτ.: 2342/21-11-2018 (ΑΔΑ: 9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ).

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ι. ΔΡΟΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αρ. Πρωτοκόλλου 13150, Αγ. Παρασκευή, 26.08.2019

Στην ίδια κατηγορία