ΕΡΤ: Προμήθεια Δορυφορικών Αποκωδικοποιητών & Δορυφορικών Δεκτών από την EBU.

Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης με ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΩΝ & ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ EBU.»Έχοντας Υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) (Α.Φ.Μ.: 997476074)» (Φ.Ε.Κ. Α'169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.    Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 112/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α' 147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 102/15-11-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018).
5.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 271/22-01-2018 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Προέδρου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 30/2018).
6.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 2342/21-11-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 177/21-11-2018) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: 9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ).
7.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 11687/25-07-2018 Απόφαση Δ/ντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με Θέμα: «Ανασυγκρότηση Οικονομοτεχνικής Επιτροπής» (ΑΔΑ: ΨΒΤΣ465Θ1Ε-Τ6Θ) και την με Αριθμ. Πρωτ.: 2331/26-02-2019 Απόφαση Δ/ντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με Θέμα: «Αντικατάσταση Μέλους Οικονομοτεχνικής Επιτροπής» (ΑΔΑ: ΨΥ18465Θ1Ε-7ΥΚ).
8.    Την με ημερομηνία 05-08-2019 Σύμβαση Προμήθειας που συνάφθηκε ανάμεσα στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και την Εταιρεία EUROPEAN BROADCASTING UNION (EBU).
9.    Την Αίτηση Παραγγελίας με μοναδικό αριθμό: ΑΤΕ-16-02516/01-08-2019 της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Τεχνικής Υποστήριξης Τηλεόρασης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με την οποία ζητήθηκε η προμήθεια: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΝΕΑ (9) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΩΝ & ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ EBU ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (CPV: 32531000-4), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης: 23.800,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την ληφθείσα Προσφορά. 
10.    Το Πρακτικό Νο 169/23-07-2019 Θέμα 20ο της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με τη θετική γνωμοδότησή της για την αναγκαιότητα της προμήθειας των παραπάνω ειδών με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης στην Εταιρεία EUROPEAN BROADCASTING UNION (EBU) και για την έγκριση της προϋπολογισθείσας δαπάνης.
11.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 12875/09-08-2019 Απόφαση Αναγκαιότητας Προμήθειας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑ: 6ΨΠΦ465Θ1 Ε- Ω6Υ)
12.    Τις με Αριθμ. Πρωτ.: 12684/05-08-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑ: ΨΠΖ4465Θ1Ε-3ΣΡ) και με Αριθμ. Πρωτ.: 12968/13-08-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑ: 6ΤΟΥ465Θ1Ε-Τ2Δ), οι οποίες εγκρίνουν την Δέσμευση του προϋπολογισμού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. της χρήσης του οικονομικού έτους 2019.
(ΑΤΕ-16-02516/01-08-2019    ΔΕΣΜ-16-02464/01-08-2019    ΔΕΣΠΡΟ-16-00192/07-08-2019 ΚΩΔ.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 12.06.00.0000)
13.    Την Οικονομικοτεχνική Προσφορά με ημερομηνία 29-07-2019 και το Προτιμολόγιο με ημερομηνία 31¬07-2019, που υπέβαλλε ηλεκτρονικά στην Δ/νση Ανάπτυξης & Τεχνικής Υποστήριξης Τηλεόρασης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. η Εταιρεία EUROPEAN BROADCASTING UNION (EBU).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την Απευθείας Ανάθεση, στην Εταιρεία: EUROPEAN BROADCASTING UNION με διακριτικό τίτλο EBU (Α.Φ.Μ.: CHE107741078, που εδρεύει στην οδό L' Ancienne Route 17A, στην περιοχή Le Grand- Seconnex στην ΕΛΒΕΤΙΑ), της προμήθειας: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΝΕΑ (9) συνολικά ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΩΝ & ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ, με τα μεταφορικά έξοδά τους, σύμφωνα με την Οικονομικοτεχνική Προσφορά της με ημερομηνία 29-07-2019 και το Προτιμολόγιο της με ημερομηνία 31-07-2019, ως εξής:

Χρόνος Παράδοσης: Δύο (2) εβδομάδες, μετά την υπογραφή - ανάρτηση στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποίηση στην Ανάδοχο Εταιρεία, της Παρούσας Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
Τόπος Παράδοσης: Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή Αττικής, κτίριο Α' (Ραδιομέγαρο), 2ος όροφος, γρ. Ρ 204 Αποθήκη Τηλεόρασης - κος Νάκος Στέλιος τηλ.: 2106075945. Επιτροπή Παραλαβής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.: ΑΜΟΥΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ.
Τρόπος Πληρωμής: Έναντι Τιμολογίου, με την παράδοση και την οριστική ποσοτική και ποιοτική Παραλαβή από την Επιτροπή Παραλαβής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., η οποία θα γίνει εντός δύο (2) εβδομάδων μετά την ημερομηνία παράδοσης των υλικών από την Ανάδοχο Εταιρεία και με την προϋπόθεση της καλής λειτουργίας του όλου εξοπλισμού. Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής (τιμολόγιο, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Το συνολικό κόστος της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 22.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. & πλέον εξόδων εκτελωνισμού & τράπεζας.
Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα γίνεται η νόμιμη κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016) και υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), οι οποίες επιβαρύνονται με χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου.
Η Παρούσα επέχει θέση Σύμβασης, σύμφωνα με το Πρακτικό Δ.Σ. (Αρ. 177/21-11-2018, Θέμα 1ο) της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με Αριθμ. Πρωτ.: 2342/21-11-2018 (ΑΔΑ: 9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ).

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ι. ΔΡΟΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αρ. Πρωτοκόλλου 13036, Αγ. Παρασκευή, 20.08.2019

Στην ίδια κατηγορία