ΕΡΤ: Διαγωνισμός Προμήθειας Υπηρεσιών Μεταφοράς Σημάτων 2 Πολυπλεξιών και Δορυφορικής Ανοδικής Ζεύξης τους.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υπηρεσιών μεταφοράς σημάτων των δύο πολυπλεξιών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και δορυφορικής ανοδικής ζεύξης τους για τρία (3) συν δύο (2) έτη.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίωνσυμβάσεων (CPV) : 64200000-8.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, για τρία (3) έτη, ανέρχεται στο ποσό των 282.000,00€ (94.000,00 € / ανάέτος ) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 349.680,00€).

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης δύο (2) επιπλέον ετών ανέρχεται στο ποσό των 470.000,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 582.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 11/07/2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

Διαβάστε την περίληψη της διακήρυξηςΔιαβάστε τη διακήρυξη


Πληροφορίες εδώ.

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΤ ΑΕ - 01/06/2023

Στην ίδια κατηγορία