ΕΡΤ: Προμήθεια υπηρεσιών χρήσης infographics για τις ανάγκες παραγωγής γραφημάτων σε πραγματικό χρόνο από GRAMMABOOKS ΙΚΕ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα : Προμήθεια υπηρεσιών χρήσης infographics για τις ανάγκες παραγωγής γραφημάτων σε πραγματικό χρόνο, στα δελτία Ειδήσεων, στις εκπομπές της ΕΡΤ ΑΕ, στο site της ΕΡΤ ΑΕ (www.ertnews.gr) και στο ERTNEWS, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών (01/08/2022 έως 31/12/2022).

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του ν.4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ. Α'169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2.    Τις διατάξεις του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83 (ΦΕΚ Α' 184/2020)],

3.    Τις διατάξεις του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α'147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4.    Την υπ'αρ.102/15.11.2018 απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018),

5.    Την υπ'αριθμ.Ε/178/17.09.2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 749/2019),

6.    Την υπ’ αριθμ. Ε/216/16.6.2022 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός δύο (2) μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 511/2022),

7.    Την υπ’ αριθμ.4837/28.6.2022 (Πρακτικό 299/28.06.2022-Θ.1ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Επανασυγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα», (ΑΔΑ:6ΠΠ2465Θ1Ε-ΨΙΠ),

8.    Την υπ’ αριθμ.3950/01.04.2021 (Πρακτικό 257/01.04.2021-Θ.73ο) ορθή επανάληψη απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Τροποποίηση Αποφάσεων ΔΣ για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Γενικούς Διευθυντές», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΑΔΑ: Ψ6ΟΑ465Θ1Ε-ΞΧΦ),

9.    Το Ν. 4013/2011 περί Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

10.    Την υπ'αριθμ. 11895/20.7.2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ :Ψ2Π6465Θ1Ε-Ρ0Β).

11.    Το υπ'αριθμ. 723/17.06.2022 Αίτημα της Γενικής Δ/νσης Ενημέρωσης της ΕΡΤ ΑΕ, την Έκθεση Σκοπιμότητας και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, με τα οποία ζητούνται η ανάθεση χρήσης infographics για τις ανάγκες παραγωγής γραφημάτων σε πραγματικό χρόνο, στα δελτία Ειδήσεων, στις εκπομπές της ΕΡΤ ΑΕ, στο site της ΕΡΤ ΑΕ (www.ertnews.gr) και στο ERTNEWS από την εταιρία GRAMMABOOKS ΙΚΕ (CPV 72212322-2) (ΑΤΕ-12-02428/2022, ΔΕΣΜ.-12-02376/2022)

12.    Την Έκθεση Σκοπιμότητας της Γενικής Δ/νσης Ενημέρωσης της ΕΡΤ ΑΕ, σύμφωνα με την οποία προτείνεται η εταιρία GRAMMA BOOKS ΙΚΕ για την παραπάνω προμήθεια, λόγω της αξιοπιστίας και της μοναδικότητας των υπηρεσιών της.

13.    Την υπ'αριθμ. 12872/04.08.2022 Πρόσκληση υποβολής Οικονομοτεχνικής Προσφοράς από τη Δ/νση Προμηθειών-Διαχ/σης της ΕΡΤ ΑΕ, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών (01/08/2022 έως 31/12/2022) και
προυπολογιζόμενης δαπάνης 9.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά προς την εταιρία GRAMMABOOKS ΙΚΕ (ΑΔΑΜ: 22PROC011058348)

14.    Την από 10/08/2022 Οικονομοτεχνική Προσφορά που υπέβαλλε ηλεκτρονικά στη Δ/νση Προμηθειών- Διαχ/σης, η εταιρία GRAMMABOOKS ΙΚΕ .

15.    Την από 01/09/2022 σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δ/νσης της ΕΡΤ ΑΕ, ως προς την καταλληλότητα της προσφοράς της εν λόγω εταιρίας .

16.    Την κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων από την εταιρία GRAMMABOOKS ΙΚΕ για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από τη διαδικασία σύναψης Σύμβασης (παρ.1 & 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/16)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απευθείας ανάθεση στην εταιρία με την επωνυμία GRAMMABOOKS ΙΚΕ (Βλαχερνών 11, Π. Υμηττός, ΤΚ 17237, ΑΦΜ 801452759-ΔΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ), (CPV 72212322-2) για την ανάθεση χρήσης infographics για τις ανάγκες παραγωγής γραφημάτων σε πραγματικό χρόνο, στα δελτία Ειδήσεων, στις εκπομπές
της ΕΡΤ ΑΕ, στο site της ΕΡΤ ΑΕ (www.ertnews.gr) και στο ERTNEWS, λόγω αξιοπιστίας και μοναδικότητας των υπηρεσιών της, σύμφωνα με όσα ορίζονται και αναλυτικά περιγράφονται στην
Αίτηση Παραγγελίας της Γενικής Δ/νσης Ενημέρωσης της ΕΡΤ ΑΕ, στην Έκθεση Σκοπιμότητας και στην οικονομοτεχνική προσφορά της εταιρίας, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
 
Αναλυτικά, η χρήση infographics για τις ανάγκες παραγωγής γραφημάτων σε πραγματικό χρόνο, αφορά στα δελτία Ειδήσεων, στις εκπομπές της ΕΡΤ ΑΕ, στο site της ΕΡΤ ΑΕ (www.ertnews.gr) και στο ERTNEWS, ως εξής:

-1 σχεδιαστής
-Χρήση φωτοθήκης και προγραμμάτων σχεδίασης -Καθημερινή ανάρτηση γραφήματος στο ertnews.gr -Σχεδίαση γραφημάτων στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων -Σχεδίαση κινούμενο infographic (infonews) στο κανάλι ertnews

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των 9.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ (1.800,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά μήνα) (ATE: ΑΤΕ-12-02428/2022, ΔΕΣΜ.-12-02376/2022)

Διάρκεια Σύμβασης : Η χρονική διάρκεια του έργου, ορίζεται σε πέντε (5) μήνες, για το χρονικό διάστημα 01/08/2022 έως 31/12/2022 .

Τρόπος πληρωμής: Η τιμολόγηση της προμήθειας θα πραγματοποιείται μηνιαίως, με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και κατόπιν έκδοσης της σχετικής Βεβαίωσης/Πρωτοκόλλου Παραλαβής, που εκδίδεται από τον Προιστάμενο της υπηρεσίας για την οποία προορίζεται η προαναφερόμενη υπηρεσία, που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό με την παρούσα Απόφαση Ανάθεσης (Ν. 4782/09.03.2021, άρθρο 107)

Η εξόφληση του κάθε τιμολογίου, θα πραγματοποιείται μετά την μηνιαία παραλαβή των υπηρεσιών με πίστωση τριάντα (30) ημερών και αφού έχει εκδοθεί η σχετική Βεβαίωση παραλαβής των υπηρεσιών από την αρμόδια Δ/νση της ΕΡΤ ΑΕ. με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του δικαιούχου. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που έχει τυχόν ζητηθεί από τους αρμοδίους που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Tον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (ν. 4412/2016, ν. 4013/2011) και βαρύνουν τον Ανάδοχο υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ'αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ.
 
Η Παρούσα Απόφαση επέχει ισχύ Σύμβασης διεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. Αναλυτικότερα, η συμβατική δέσμευση μεταξύ της ΕΡΤ Α.Ε. και του αναδόχου διέπεται, κατά σειρά ισχύος, από τα ακόλουθα έγγραφα:

1)    Την παρούσα ανάθεση - απόφαση
2)    Την σχετική πρόσκληση
3)    Την τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου στο μέτρο που δεν αντίκειται στις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4412/2016
4)    Τις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4412/2016
5)    Συμπληρωματικά, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα

Ο Γ.Δ. Δ.Ο.Υ
Ε. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2022 - Αρ. Πρωτ.: 15881