ΕΡΤ: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για Προμήθεια Αδειών Χήσης Λογισμικού Επεξεργασίας Γραφικών.

Η ΕΡΤ προκηρύσσει διαγωνισμό με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια αδειών λογισμικού επεξεργασίας γραφικών βάσει συνδρομητικού αδειοδοτικού μοντέλου (subscription based), για την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του Τμήματος Γραφικών Ειδήσεων σε θέματα που άπτονται της επεξεργασίας και παραγωγής πολυμεσικού περιεχομένου της ΕΡΤ Α.Ε. και την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης νεότερων τεχνολογικών προτύπων (Κωδικός CPV: 48322000-1, 48325000-2, 48321000-4, 48700000-5).Προϋπολογισμός: Εξήντα Χιλιάδες (60.000,00€) πλέον Φ.Π.Α.
Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών: Τρίτη 13/09/2022 και ώρα: 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Τετάρτη 14/09/2022 και ώρα 11:00 π.μ

Δείτε και κατεβάστε

– Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού σε pdf– Περίληψη Διακήρυξης σε pdfΠληροφορίες εδώ .

Παρατηρήσεις: Διακήρυξη - ΕΡΤ ΑΕ - 8 Αυγούστου 2022