ΕΡΤ3: Έγκριση παράτασης ανάλωσης του εγκεκριμένου ποσού 320.000 € για τη Μίσθωση Υπηρεσιών Τεχνικών Διευκολύνσεων Μητρώου μέχρι 30.09.2022.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:Στην Αθήνα, σήμερα, 21 Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του ΔΣ και ασκούντος καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου.
^τά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκών καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, ο κ. Εμμανουήλ Παπανικήτας, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Απών ο κ. Ιωάννης Δάρρας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 27ο: Έγκριση παράτασης ανάλωσης του εγκεκριμένου ποσού για τη μίσθωση υπηρεσιών τεχνικών διευκολύνσεων Μητρώου μέχρι 30.09.2022. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ΕΡΤ3 με αρ. πρωτ. : 2022/432/04.07.2022, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την παράταση, έως 30.09.2022, της ανάλωσης του εγκεκριμένου ποσού ύψους 320.000,00 € πλέον ΦΠΑ για την κάλυψη των εξόδων των τακτικών και των εκτάκτων ειδησεογραφικών εκπομπών της ΕΡΤ3 - εκτός αθλητικών μεταδόσεων - που αφορούν μισθώσεις τεχνικών μονάδων Eng, Sng, Ob-Van, στατικής απεικόνισης κλπ, εσωτερικού ή εξωτερικού, για το α' εξάμηνο του τρέχοντος έτους, ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ - ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΛΑΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αθήνα, 21.07.2022 - Αρ. Πρωτ.: 4924