ΕΡΤ: Προμήθεια 2 Λογισμικών Τεχνικού Ελέγχου Ψηφιακών Αρχείων.

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια δύο (2) λογισμικών  τεχνικού ελέγχου ψηφιακών αρχείων (Enterprise-class Automated File-based QC), για την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων της ΕΡΤ Α.Ε στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη (ΕΡΤ3).Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δεκαοχτώ χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ 118.400,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 146.816,00).

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, για το σύνολο των ειδών της προμήθειας.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30/08/2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

Δείτε ακολούθως και κατεβάστε

– την προκήρυξη σε pdfκαι ΕΔΩ σε doc

– το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε Pdf

και ΕΔΩ σε xml

Πληροφορίες εδώ .

Παρατηρήσεις: Προκήρυξη - ΕΡΤ ΑΕ - 27 Ιουλίου 2022