ΕΡΤ: Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης & Συντήρησης Συστημάτων Γεννητριών Χαρακτήρων & Παραγωγής Γραφικών RT Software από την ΑΜΥ ΑΕ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του Δημόσιου Broadcaster μας για το Θέμα: «ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ RT SOFTWARE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΤ ΑΕ ».Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ. Α' 169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

2.    Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83 (ΦΕΚ Α' 184/2020)]

3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α'147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4.    Τις διατάξεις του Ν. 4782/21 «Εκσυγχρονισμός , απλοποίηση & αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν

5.    Την υπ' αρ. 389/27.12.2016 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Διορισμός εκπροσώπου των εργαζομένων ως μέλος του Δ.Σ. της ΕΡΤ ΑΕ» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 16/2017)

6.    Την υπ' αρ. 102/15.11.2018 απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018)

7.    Την υπ' αριθμ. Ε/178/17.09.2019 Απόφαση Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 749/2019)

8.    Την υπ' αριθμ. 2872/20.09.2019 (Πρακτικό 203/20.09.2019 - Θ. 1ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα», (ΑΔΑ:ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ),

9.    Την υπ' αριθμ. την υπ' αριθμ. 3950/1.4.2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ (αρ. πρακτικού 257/1.4.2021, Θέμα 73ο) «Τροποποίηση Αποφάσεων ΔΣ για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Γενικούς Διευθυντές» (ΑΔΑ: Ψ6ΟΑ465Θ1Ε-ΞΧΦ).
Φ 4.08.40 
 
10.    Την από 09-03-2022 Αίτηση Παραγγελίας της Υπ/νσης Τεχνικής Ανάπτυξης ( Τ/Ο & Ρ/Φ) με μοναδικό αριθμό ΑΤΕ-16-04275/17.03.2022 για την παροχή Τεχνικής Υποστήριξης των συστημάτων γεννητριών χαρακτήρων και παραγωγής γραφικών RT SOFTWARE για την ΕΡΤ ΑΕ. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας δε δύναται να ξεπεράσει τις 19.600,00 ευρώ. (CPV: 72611000-6)

11.    Την υπ' αριθμ. 4826/18.03.2022 Απόφαση Αναγκαιότητας από τη Γεν. Δ/νση Τεχνολογίας & λειτουργίας Μέσων (ΑΔΑ: 6ΗΨΨ465Θ1Ε-ΛΓ3)

12.    Την υπ' αριθμ. πρωτ. 5047/28.03.2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για το 2022(ΑΔΑ: 6ΚΡΥ465Θ1Ε-Χ7Φ),

13.    Την υπ' αριθμ. 6175/12.04.2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφοράς για την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση των συστημάτων γεννητριών χαρακτήρων και παραγωγής γραφικών RT SOFTWARE για την ΕΡΤ, που αναρτήθηκε στο ΚΗΔΜΗΣ με ΑΔΑΜ: 22PROC010379178 και στάλθηκε ηλεκτρονικά στην εταιρεία «AMY ΑΕ»

14.    Την από 15/04/2022 οικονομική προσφορά που ελήφθη από την επιχείρηση «ΑΜΥ ΑΕ» με κόστος 19.600,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ που είναι εντός προϋπολογισμού. Η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ μέχρι 31.12.2022.

15.    Τα δικαιολογητικά έγγραφα για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την διαδικασία σύναψης σύμβασης (άρθρο 73, παρ. 1 & 2, Ν. 4412/16) από την εταιρεία «AMY ΑΕ» που προσκομίστηκαν σύμφωνα με την υπ'αρ. 6175/12.04.2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

16.    Τις υπηρεσιακές ανάγκες της ΕΡΤ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απευθείας ανάθεση, στην εταιρεία «ΑΜΥ ΑΕ- ΑΘΗΝΑΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » η οποία εδρεύει επί της οδού ΤΡΟΙΑΣ , Αριθμός 58 , στα Βριλήσσια , ΤΚ 15235, με ΑΦΜ 094171175 και υπάγεται στη Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ», για την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση των συστημάτων γεννητριών χαρακτήρων και παραγωγής γραφικών RT SOFTWARE που διαθέτει η ΕΡΤ ΑΕ.

Η διάρκεια ορίζεται από την ανάρτηση της παρούσας στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ έως και την 31-12-2022.

Το συνολικό κόστος της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (19.600,00€) πλέον ΦΠΑ, και περιλαμβάνει ότι αναφέρεται στην από 15-04-2022 οικονομική προσφορά της αναδόχου εταιρείας.

Τρόπος Τιμολόγησης: Η τιμολόγηση του τιμήματος θα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε τετραμήνου παρεχόμενης υπηρεσίας, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της αναδόχου εταιρείας και κατόπιν αποδοχής από την αναθέτουσα αρχή.
Τα ηλεκτρονικά παραστατικά της εταιρείας (e- Invoicing) θα αποστέλλονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή θα γίνει με πίστωση 30 ημερών από την έκδοση τιμολογίου συνοδευόμενο από την Βεβαίωση Παραλαβής των υπηρεσιών από την Αρμόδια Διεύθυνση που έχει αιτηθεί τις ζητούμενες υπηρεσίες, και με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής ή και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΡΤ-ΑΕ που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Σημειώνεται ότι, σε αναθέσεις συνολικού ποσού άνω των € 1.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (ν. 4412/2016, ν. 4013/2011 ) υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Εάν μετά την ημερομηνία της απόφασης επιβληθούν επιπλέον φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του προμηθευτή."

Η παρούσα επέχει θέση σύμβασης (Απόφαση ΔΣ ΕΡΤ Α.Ε αρ.πρωτ:3517/14.10.2020 (ΑΔΑ: 64ΤΔ465Θ1Ε-ΡΗΠ) και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16).

Ο ΓΔΔΟΥ
Ε.Κ ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αγία Παρασκευή, 06.05.22 - Αρ. Πρωτ.: 7387