ΕΡΤ: Προμήθεια Μόνιτορ για τα Φορητά Συνεργεία από τη ΣΤΑΜΟΣ ΑΕ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση Κατακύρωσης της ΕΡΤ ΑΕ για το Θέμα: Προμήθεια Μόνιτορ για τα Φορητά Συνεργεία.ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΓΙΑ ΤΑ ΦΟΡΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.»

Έχοντας Υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Α' 169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.    Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83] (Φ.Ε.Κ. Α' 184/2020), όπως ισχύει.

3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α' 147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 102/15-11-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018).

5.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: Ε/178/17-09-2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17-09-2019).

6.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-09-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 203/20-09-2019) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).

7.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 3950/01-04-2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 257/01-04-2021) Θέμα 73ο: «Τροποποίηση Αποφάσεων ΔΣ για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Γενικούς Διευθυντές.» (ΑΔΑ: Ψ6ΟΑ465Θ1Ε-ΞΧΦ).ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

8.    Την Αίτηση Παραγγελίας με μοναδικό αριθμό: ΑΤΕ-16-04153 της Γεν. Διεύθυνσης Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με την οποία ζητήθηκε η προμήθεια μόνιτορ για τα φορητά συνεργεία της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (CPV: 32333000-6) (CPV: 30233000-1), (CPV: 31330000-8), (CPV: 44321000-6), (CPV: 44421721-7), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 29.955,00€ πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού.

9.    Την με Αρ. Πρωτ.: 4213 / 11.3.2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 695Κ465Θ1Ε-ΙΣ6), η οποία εγκρίνει την Δέσμευση Πίστωσης του προϋπολογισμού της ΕΡΤ ΑΕ της χρήσης του οικονομικού έτους 2022. (ΑΤΕ-16-04153 / ΔΕΣΜ-16-03919 Λογαριασμός 12.00.00). 

10.    Την με αρ. πρωτ.: 5088 / 28.3.2022 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών του Τμήματος Προμηθειών Αγαθών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με τα συνημμένα της. (ΑΔΑΜ: 22PROC010275360)

11.    Τις Προσφορές που ελήφθησαν από τις Εταιρείες: ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, COMART A.E. και BLK OΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ε.Π.Ε. όπως φαίνονται στον παρακάτω Συγκριτικό Πίνακα υλικών και τιμών (Φ.4.8.39):12.    Την Τεχνική Αξιολόγηση με ημερομηνία 05-04-2022 του Τμήματος Εικονοληψίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., που κρίνει τις Προσφορές των προαναφερόμενων Εταιρειών, ως τεχνικά κατάλληλες και ζητά προσαύξηση των ποσοτήτων ( συγκεκριμένα 5 επιπλέον τεμάχια στα είδη 1.1. 1.2 1.3. 1.4 .1.5. 1.6. 1.7 1.8 και 1.9) από την εταιρεία ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ καθώς υπάρχει διαθέσιμος προϋπολογισμός,

13.    Την απάντηση της εταιρείας ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ πως δέχεται και μπορεί να ανταποκριθεί στις καινούργιες ποσότητες και την εκ νέου προσφορά της υπ'αριθμ.: 120422-1 / 12.4.2022 με τιμή 29.431,00€ πλέον ΦΠΑ.

14.    Την Τεχνική Αξιολόγηση με ημερομηνία 12.4.2022 του Τμήματος Εικονοληψίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., που κρίνει την νέα προσφορά της εταιρείας ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ως τεχνικά κατάλληλη.

15.    Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από την Εταιρεία ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάθεση ως πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει μόνο τιμής και τεχνικής καταλληλότητας, στην Εταιρεία Στάμος Α.Ε. Φωτογραφικά Ηλεκτρονικά (Α.Φ.Μ.: 094296887 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Λασκαράτου αριθμός 11α , ΤΚ 54250), της προμήθειας μόνιτορ για τα φορητά συνεργεία της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (CPV: 32333000-6) (CPV: 30233000-1), (CPV: 31330000-8), (CPV: 44321000-6), (CPV: 44421721-7) με τιμή 29.431,00€ πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ' Αριθμ. 120422-1 / 12.4.2022 Προσφορά της μετά την προσαύξηση των ποσοτήτων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, ως εξής:Χρόνος Παράδοσης: Είκοσι (20) ημέρες, μετά την κοινοποίηση στην Ανάδοχο Εταιρία και την ανάρτηση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ της Παρούσας Απόφασης Κατακύρωσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Τόπος Παράδοσης: Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή, Αποθήκη Τηλεόρασης, Υπεύθυνος Παραλαβής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.: κος Θ. Κώτσης τηλ. 2106066045 Εγγύηση: Δυο (2) έτη

Τρόπος Πληρωμής: Σε διάστημα έως τριάντα (30) ημερών από την οριστική ποσοτική και ποιοτική Παραλαβή των υλικών, η οποία θα γίνει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία παράδοσής τους. Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής (τιμολόγιο, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΡΤ ΑΕ που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Σημειώνεται ότι, σε αναθέσεις συνολικού ποσού άνω των € 1.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (ν. 4412/2016, ν. 4013/2011 ) υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν επιπλέον φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του προμηθευτή.

Η παρούσα επέχει θέση σύμβασης και διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. . Αναλυτικότερα, η συμβατική δέσμευση μεταξύ της ΕΡΤ Α.Ε. και του αναδόχου διέπεται, κατά σειρά ισχύος, από τα ακόλουθα έγγραφα:

1)    Την παρούσα ανάθεση - απόφαση

2)    Την σχετική πρόσκληση

3)    Την τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου στο μέτρο που δεν αντίκειται στις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4412/16 
 
4)    Τις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4412/2016

5)    Συμπληρωματικά, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα

Ο Γ.Δ. Δ.Ο.Υ.
ΕΥ. Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή 03.05.22 - Αρ. Πρωτοκόλλου: 7140

Στην ίδια κατηγορία