ΕΡΤ: Στην ΤΕΛΜΑΚΟ AE η προμήθεια συστήματος δρομολόγησης και απεικόνισης σημάτων εικόνας και ήχου για τη ροή προγράμματος.

Διαβάστε ακολούθως την απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ. περί του οριστικού αναδόχου του ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνή, δημοσίου διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος δρομολόγησης και απεικόνισης σημάτων εικόνας και ήχου για τη ροή προγράμματος.Στην Αθήνα, σήμερα, 12 Απριλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Χριστόφορος - Ευτύχιος Λεοντής, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Ιωάννης Δρόσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Ελευθέριος Αρβανίτης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Απούσα η κα Κατερίνα Τσατσαρώνη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εξουσιοδότησε τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο για την ψήφιση των θεμάτων σύμφωνα με τη σχετική γραπτή εντολή που απέστειλε.
Απών ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκπροσωπήθηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:
Θέμα 11°: Αποδοχή πρακτικού για τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον ηλεκτρονικό, ανοικτό, διεθνή, δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια συστήματος δρομολόγησης και απεικόνισης σημάτων εικόνας και ήχου για τη ροή προγράμματος και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Διεύθυνσης Προμηθειών και Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. : 4711/11.4.2019 σχετικά με το διαγωνισμό για την προμήθεια συστήματος δρομολόγησης και απεικόνισης σημάτων εικόνας και ήχου για τη ροή προγράμματος, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει:

°Την αποδοχή του από 26.2.2019 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνή, δημοσίου διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος δρομολόγησης και απεικόνισης σημάτων εικόνας και ήχου για τη ροή προγράμματος, και
°Την ανακήρυξη της εταιρίας ΤΕΛΜΑΚΟ AE ως οριστικής αναδόχου του ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνή, δημοσίου διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος δρομολόγησης και απεικόνισης σημάτων εικόνας και ήχου για τη ροή προγράμματος λόγω της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς με βάση μόνο την προσφερόμενη τιμή, όπως περιγράφεται στην από 29.6.2018 προσφορά της αναδόχου εταιρίας. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 265.425,00 € πλέον ΦΠΑ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ ΑΕ οικονομικού έτους 2019.
Εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος για την υπογραφή της σύμβασης και το χειρισμό οποιουδήποτε θέματος προκύψει κατά το χρόνο υλοποίησή της.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος ορίζεται ως διατάκτης για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΔΡΟΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση/Αρ. Πρωτ.: 2728 - Πρακτικό αριθμ. 189 Διοικητικού Συμβουλίου - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αγία Παρασκευή 12 Απριλίου 2019

Στην ίδια κατηγορία