ΕΡΤ: Προμήθεια Φακών Υψηλής Ευκρίνειας για Τηλεοπτικές Κάμερες διαφόρων Τύπων από την Telmaco.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του Δημόσιου Broadcaster μας για το Θέμα: Αποδοχή πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνούς, δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια φακών υψηλής ευκρίνειας για τηλεοπτικές κάμερες διαφόρων τύπων με σύναψη συμφωνίας πλαίσιο και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου:

poll-radio-playlist-oct-21-728x270


Στην Αθήνα, σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Γεώργιος Γαμπρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 2ο : Αποδοχή πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνούς, δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια φακών υψηλής ευκρίνειας για τηλεοπτικές κάμερες διαφόρων τύπων με σύναψη συμφωνίας πλαίσιο και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. : 13289/07.09.2021, την προφορική εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων και του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Τομέα Τεχνολογίας και τη συζήτηση που έγινε, αποφασίζει με πέντε ψήφους υπέρ και μία ψήφο κατά και εγκρίνει :

■    Το από 24.08.2021 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνούς, δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια φακών υψηλής ευκρίνειας για τηλεοπτικές κάμερες διαφόρων τύπων με σύναψη συμφωνίας πλαίσιο.

■    Την ανακήρυξη της εταιρίας «ΤΕΛΜΑΚΟ ΑΕ» ως οριστικής αναδόχου του ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνούς, δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια φακών υψηλής ευκρίνειας για τηλεοπτικές κάμερες διαφόρων τύπων με σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της ως άνω εταιρίας.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 570.506,00 πλέον ΦΠΑ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ ΑΕ για τα έτη 2021 (κατά 174.945,00 € πλέον ΦΠΑ), 2022 (κατά 161.865,00 € πλέον ΦΠΑ) και 2023 (κατά 233.696,00 € πλέον ΦΠΑ).

Κατά την υπογραφή της σχετικής εκτελεστικής σύμβασης, κατά τη διακριτική ευχέρεια της ΕΡΤ ΑΕ, μπορεί να ζητηθεί η προμήθεια λιγότερων ή περισσότερων προϊόντων (έως και τη συνολική προκηρυσσόμενη ποσότητα προϊόντων) εντός ενός έτους, σύμφωνα με τις προσφερθείσες τιμές ανά τιμή μονάδας.

Κατά την υπογραφή των σχετικών εκτελεστικών συμβάσεων, κατά τη διακριτική ευχέρεια της ΕΡΤ ΑΕ, και εφόσον η οικονομική προσφορά του αναδόχου υπολείπεται της συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας της συμφωνίας - πλαίσιο, η ΕΡΤ ΑΕ δύναται να ζητήσει, σύμφωνα με τις προσφερθείσες τιμές ανά τιμή μονάδας, την προμήθεια προϊόντων έως εξαντλήσεως του ποσού της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της συμφωνίας - πλαίσιο.

Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε χρονικό διάστημα 20 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ορισμού οριστικού αναδόχου να προσέλθει για την υπογραφή της συμφωνίας - πλαίσιο και της εκτελεστικής σύμβασης προσκομίζοντας στην ΕΡΤ ΑΕ τις οριζόμενες στον ν. 4412/2016 και στη διακήρυξη με αρ. 39/2021 εγγυητικές επιστολές. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του.

Εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών συμβάσεων και το χειρισμό οποιουδήποτε θέματος προκύψει κατά το χρόνο υλοποίησή τους. Ορίζεται, επίσης, ως δευτερεύων διατάκτης για την έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αθήνα, 08.09.2021 - Αρ. Πρωτ. : 4219