ΕΡΤ: Προμήθεια Προσθήκης 2 νέων Γλωσσών στο Σύστημα Υποτιτλισμού από την Telmaco SA.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση Κατακύρωσης του Δημόσιου Broadcaster μας για το Θέμα: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΥ».Έχοντας Υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Α' 169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.    Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83] (Φ.Ε.Κ. Α' 184/2020), όπως ισχύει.

3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α' 147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 389/27-12-2016 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Διορισμός εκπροσώπου των εργαζομένων ως μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 16/2017).

5.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 102/15-11-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018).

6.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: Ε/178/17-09-2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17-09-2019).

7.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-09-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 203/20-09-2019) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).

8.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 3950/01-04-2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 257/01-04-2021) Θέμα 73ο: «Τροποποίηση Αποφάσεων ΔΣ για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Γενικούς Διευθυντές.» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: Ψ6ΟΑ465Θ1Ε-ΞΧΦ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

9.    Την από 31.03.2021 Αίτηση Παραγγελίας με μοναδικό αριθμό: ΑΤΕ-16-03483/21 της Γεν. Διεύθυνσης Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με την οποία ζητήθηκε η προμήθεια Προσθήκης Δύο (2) Νέων Γλωσσών Στο Σύστημα Υποτιτλισμού (CPV: 32211000-5), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 10.410,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού, Έκθεση Σκοπιμότητας και το Έντυπο Αποκλειστικότητα Μοναδικής Αντιπροσώπευσης.

10.    Την με Αρ. Πρωτ.: 5858/20.04.2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ ΨΣΣΣ465Θ1Ε-655), η οποία εγκρίνει την Δέσμευση Πίστωσης του προϋπολογισμού της ΕΡΤ ΑΕ της χρήσης του οικονομικού έτους 2021.
(ΑΤΕ- 16-03483/21 ΔΕΣΜ- 16-03390/21 Λογαριασμός 16.17.00 ).

11.    Την Πρόσκληση Επικαιροποίησης Προσφοράς με Αρ.Πρωτ.: 9892 / 02.07.2021 του Τμήματος Προμηθειών Αγαθών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε .

12.    Την με Αρ.Πρωτ.: 72197 / 07.07.2021 Επικαιροποιημένη Προσφορά που ελήφθη από την Εταιρεία: ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, συνολικής δαπάνης 10.410,00€ πλέον ΦΠΑ (Φ. 4.03.26).

13.    Την Τεχνική Αξιολόγηση με ημερομηνία 08-07-2021 του Τμήματος Τεχνικής Ανάπτυξης Τ/Ο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., που κρίνει την Προσφορά της προαναφερόμενης Εταιρείας, ως τεχνικά κατάλληλη.

14.    Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από την Εταιρεία ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απευθείας ανάθεση βάσει τεχνικής καταλληλότητας και αποκλειστικότητας , στην Εταιρεία ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Α.Φ.Μ.: 094150597 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, η οποία εδρεύει στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ επί της οδού ΑΘΑΝ.ΔΙΑΚΟΥ αριθμός 23), της προμήθειας Προσθήκης Δύο (2) Νέων Γλωσσών Στο Σύστημα Υποτιτλισμού ,(CPV: 32211000-5) με τιμή 10.410,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την με ημερομηνία 07.07.2021 υπ' Αριθμ. 72197 Επικαιροποιημένη Προσφορά της, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, ως εξής:Χρόνος Παράδοσης: Επτά (7) ημέρες, μετά την κοινοποίηση στην Ανάδοχο Εταιρία και την ανάρτηση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ της Παρούσας Απόφασης Κατακύρωσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε

Τόπος Παράδοσης: Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή, Υπεύθυνος Παραλαβής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.: κος Μαρκάτης Κωνσταντίνος τηλ. 210 6075518

Τρόπος Πληρωμής: Σε διάστημα έως τριάντα (30) ημερών από την οριστική ποσοτική και ποιοτική Παραλαβή και την εγκατάσταση και πλήρη παραμετροποίηση του εξοπλισμού και την καλή λειτουργία των υλικών, η οποία θα γίνει εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία παράδοσής τους. Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής (τιμολόγιο, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΡΤ ΑΕ που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα γίνεται η νόμιμη κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016), και υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), οι οποίες επιβαρύνονται με χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου.

Η Παρούσα Απόφαση επέχει ισχύ Σύμβασης διεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. Αναλυτικότερα, η συμβατική δέσμευση μεταξύ της ΕΡΤ Α.Ε. και του αναδόχου διέπεται, κατά σειρά ισχύος, από τα ακόλουθα έγγραφα:

1)    Την παρούσα ανάθεση - απόφαση

2)    Την σχετική πρόσκληση

3)    Την τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου

4)    Τις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4412/2016

5)    Συμπληρωματικά, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα

Ο Γ.Δ. Δ.Ο.Υ.
ΕΥ. Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή, 20.7.2021 - Αρ. Πρωτοκόλλου: 10782