ΕΡΤ: Προμήθεια φορητών συσκευών Μετάδοσης Εικόνας & Ήχου της Mobile Viewpoint από την Comart ΑΕ.

Διαβάστε την Απόφαση του Δημόσιου Broadcaster για το Θέμα : «Αποδοχή Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ & ΗΧΟΥ, ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ» για την κάλυψη των αναγκών της Ε.Ρ.Τ.- Α.Ε και ορισμός οριστικού αναδόχου».Έχοντας Υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Α' 169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.    Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83] (Φ.Ε.Κ. Α' 184/2020), όπως ισχύει.

3.     Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α' 147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 389/27-12-2016 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Διορισμός εκπροσώπου των εργαζομένων ως μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 16/2017).

5.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 102/15-11-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018).

6.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: Ε/178/17-09-2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17-09-2019).

7.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-09-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 203/20-09-2019) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).

8.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 6599/06.05.2021 απόφαση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού του Δ/ντος Συμβούλου της ΕΡΤ με θέμα την προμήθεια «ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ & ΗΧΟΥ, ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ» για την κάλυψη των αναγκών της Ε.Ρ.Τ.- Α.Ε, ΑΔΑ: ΩΔΦ5465Θ1Ε-ΡΡΡ

9.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 6600/06.05.2021 προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ & ΗΧΟΥ, ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ» για την κάλυψη των αναγκών της Ε.Ρ.Τ.- Α.Ε, ΑΔΑ: Ψ1Ρ8465Θ1Ε-ΩΣ3

10.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 1803/03.02.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δ/ντος Συμβούλου της ΕΡΤ Α.Ε., ΑΔΑ: 9Ο27465Θ1Ε-1ΩΓ

11.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 6613/06.05.2021 Απόφαση του Δ/ντος Συμβούλου της ΕΡΤ-Α.Ε με θέμα «Ορισμός Επιτροπής τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης των προσφορών Ενστάσεων και παραλαβής των υλικών για τον συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας «ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ & ΗΧΟΥ, ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ» για την κάλυψη των αναγκών της Ε.Ρ.Τ.- Α.Ε, ΑΔΑ: ΩΘΕΙ465Θ1Ε-7ΒΣ

12.    Το από 25.05.2021 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του προαναφερόμενου διαγωνισμού.

13.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 8181/07.06.2021 Απόφαση του Γ.Δ.Δ.Ο.Υ της ΕΡΤ Α.Ε, ΑΔΑ: ΩΝΞ0465Θ1Ε- Υ52 ανακήρυξης προσωρινής αναδόχου της εταιρίας COMART A.E. με συνολικό κόστος 59.770,56€ πλέον Φ.Π.Α της προμήθειας «ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ & ΗΧΟΥ, ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ» για την κάλυψη των αναγκών της Ε.Ρ.Τ.- Α.Ε.

14.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 10349/13.07.2021 Απόφαση του Γ.Δ.Δ.Ο.Υ της ΕΡΤ Α.Ε, ΑΔΑ: ΨΥΥΔ465Θ1Ε- Χ7Ξ περί απόρριψης ένστασης της εταιρείας «ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΣΥΣΤΕΜΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με Αριθμ. Πρωτ.: 8494/10/06.2021

15.    Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατέθεσε η προσωρινή ανάδοχος εταιρεία COMART A.E.

16.    Το από 08.07.2021 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του προαναφερόμενου διαγωνισμού, με το οποίο εισηγείται την αποδοχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας COMART A.E. και την ανάδειξη της σε οριστικό ανάδοχο, σύμφωνα με την οικονομική της προσφορά ύψους 59.770,56€ πλέον Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την έγκριση του από 08.07.2021 πρακτικού της ΕΔΑ αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανακήρυξης οριστικού αναδόχου.

Β. Την ανακήρυξη της εταιρείας COMART A.E. (Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 155, Τ.Κ 171 21, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, ΑΦΜ: 099935353, ΔΟ.Υ : Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ), ως οριστικής αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού, λόγω συμφερότερης από οικονομική άποψη προσφοράς με βάση μόνο την τιμή και τεχνικής καταλληλότητας της προμήθειας «ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ & ΗΧΟΥ, ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ» για την κάλυψη των αναγκών της Ε.Ρ.Τ.- Α.Ε., (CPV: 32223000-2 ), σύμφωνα με την προσφορά της η οποία πληροί τους όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και σύμφωνα με το από 25.05.2021 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού, με συνολικό κόστος ως εξής:

Γ. Την επαύξηση της ποσότητας ως εξής:Το συνολικό κόστος της προμήθειας, με την επαύξηση, ανέρχεται στο ποσό των 59.770,56 € πλέον ΦΠΑ.

Εγγύηση:

Διάρκεια προσφερόμενης εγγύησης για το σύνολο των προσφερομένων ειδών τουλάχιστον δύο (2) έτη.

Τρόπος πληρωμής: Το 100% της συμβατικής αξίας εντός τριάντα (30) ημερών μετά την οριστική ποιοτική, ποσοτική παραλαβή των υλικών.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/20161, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Χρόνος παράδοσης: Εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης

Τόπος παράδοσης: Η παράδοση θα γίνει στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Α.Ε., Λ. Μεσογείων 432 στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής κεντρική αποθήκη ( υπεύθυνος κ. Νάκος Στυλιανός τηλ.210 607 5945 ). Το κόστος και η ευθύνη της μεταφοράς του συνόλου του εξοπλισμού βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί από Επιτροπή Παραλαβής της ΕΡΤ Α.Ε. και η βεβαίωση ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής θα ολοκληρωθεί εντός επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία παράδοσης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται:
Μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ορισμού οριστικού αναδόχου να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας στην ΕΡΤ ΑΕ και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και χρόνο ισχύος τουλάχιστον δύο (2) μηνών πλέον του συμβατικού χρόνου παράδοσης και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.
Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας έχει δικαίωμα άσκησης ένστασης ,σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης .

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Γ. ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή, 20.7.2021 - Αρ. Πρωτοκόλλου: 10843