ΕΡΤ: Ανανέωση θητείας Προϊσταμένου Τμήματος Διάθεσης Προσωπικού της Διεύθυνσης Λειτουργίας Παραγωγής Τηλεόρασης.

Αποφάση του Δημόσιου Broadcaster για το Θέμα: «Ανανέωση θητείας στη θέση του Προϊσταμένου του Τμήματος Διάθεσης Προσωπικού της Διεύθυνσης Λειτουργίας Παραγωγής Τηλεόρασης, του Τομέα Λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων της ΕΡΤ Α.Ε.».Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν.4173/2013 (Φ.Ε.Κ. Α'169), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ιδίως με τις διατάξεις του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α' 44) «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)».

2.    Τα άρθρα 75 έως 82 του Ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α'184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Οδηγία 2016/2102,2019/1024- Ηλεκτρονικές επικοινωνίες οδηγία 2018/1972 κ.λπ διατάξεις», όπως ισχύει.

3.    Την υπ' αριθμ. Ε/178/17.09.2019 Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό [Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)»], (ΦΕΚ.τ.Υ.Ο.Δ.Δ 749/17.09.2019).

4.    Την υπ' αριθμ. 2872/20.09.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. (Πρακτικό 203/20.09.2019, θ. 1ο: Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα, ΑΔΑ:ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).

5.    Τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 3150/11.03.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑ: ΨΓ7Ρ465Θ1Ε-ΛΨ5).

6.    Το νέο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑ:ΨΩΞΞ465Θ1Ε-ΒΜ5), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 3797/09.02.2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

7.    Την υπ. αριθμ.10719/10.07.2020 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων με θέμα: «Τοποθέτηση στη θέση Προϊσταμένου του Τμήματος Διάθεσης Προσωπικού της Διεύθυνσης Λειτουργίας Παραγωγής Τηλεόρασης, του Τομέα Λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων» (ΑΔΑ:ΨΦΗΚ465Θ1Ε-2Α5).

8.    Τις υπ' αριθμ. 3941/01.04.2021 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. (Πρακτικό 257/01.04.2021, θ. 63ο: Καθορισμός της διάρκειας θητείας των Προϊσταμένων όλων των υπηρεσιακών μονάδων της ΕΡΤ Α.Ε., ΑΔΑ:6ΙΕ3465Θ1Ε-75Ι) και 4087/09.06.2021 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. (Πρακτικό 263/09.06.2021, θ.63ο συμπληρωματική της, ΑΔΑ:6ΤΤΙ465Θ1Ε-Π3Σ).

9.    Την υπ' αριθμ. 5299/09.04.2021 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων με θέμα: «Τοποθέτηση στη θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Λειτουργίας Παραγωγής Τηλεόρασης, του Τομέα Λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων της ΕΡΤ Α.Ε.», ΑΔΑ:ΨΑΓΚ465Θ1Ε-Λ1Χ).

10.    Την υπ' αριθμ. 4019/12.05.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. (Πρακτικό 261/12.05.2021, θ. 19ο: Ανανέωση θητείας Γενικών Διευθυντών της ΕΡΤ Α.Ε., ΑΔΑ:9ΘΛΜ465Θ1Ε- 1ΕΨ). 

11.    Την υπ' αριθμ. 4021/26.05.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. (Πρακτικό 262/26.05.2021, θ. 2ο: Ανανέωση θητείας Προϊσταμένου Τομέα Λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων της ΕΡΤ Α.Ε., ΑΔΑ:Ρ686465Θ1Ε-2ΟΚ).

12.    Την υπ'αριθμ.1446/01.07.2021 Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων με θέμα: «Ανανέωση θητείας των Προϊσταμένων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Λειτουργίας Παραγωγής Τηλεόρασης του Τομέα Λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων», με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανανέωση της θητείας του τακτικού υπαλλήλου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ΘΕΜΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Γεωργίου, (ΑΜ Γ076), στη θέση του Προϊσταμένου του Τμήματος Διάθεσης Προσωπικού της Διεύθυνσης Λειτουργίας Παραγωγής Τηλεόρασης, του Τομέα Λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων της ΕΡΤ Α.Ε., από 10/07/2021.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩΝ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αγία Παρασκευή, 9.7.2021 - Αρ. Πρωτ.: 10209