ΕΡΤ: Κατάρτιση Πίνακα Μητρώου Παρόχων Τηλεοπτικού Περιεχομένου.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του Δημόσιου Broadcaster μας για το Θέμα: «Κατάρτιση Πίνακα Μητρώου Παρόχων Τηλεοπτικού Περιεχομένου» που υπογράφει ο Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων, κος. Ιωάννης Βουγιουκλάκης:Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 (Φ.Ε.Κ. Α' 169), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)».

2.    Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83 (ΦΕΚ Α' 1 84/2020)]

3.    Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2872/20.09.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε (Πρακτικό 203/20.09.201, θ. 1ο «Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).

4.    Την υπ’ αριθμ. 3246/25.05.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (Πρακτικό 222/25.05.2020, θ. 2ο «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων», ΑΔΑ: ΨΑΡΜ465Θ1Ε-67Φ).

5.    Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 3755/15.01.2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (Πρακτικό 251/15.01.2021, θ. 26ο «Μητρώο Παρόχων Τηλεοπτικού Περιεχομένου», ΑΔΑ: ΨΝΟ2465Θ1Ε-ΑΣ4).

6.    Την με αριθμ. Πρωτ. 1672/02.02.2021 Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Τηλεοπτικού Περιεχομένου

7.    Την από 06/07/2021 Εισήγηση της Επιτροπής Μητρώου Παρόχων Τηλεοπτικού Περιεχομένου. 

Αποφασίζουμε

1.    Την αποδοχή των Αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1672/02.02.2021 Ανοικτής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Τηλεοπτικού Περιεχομένου από τους αναφερόμενους στον κατωτέρω Πίνακα οικονομικούς φορείς, για τις κατηγορίες, τις γεωγραφικές περιοχές και τον αριθμό των συνεργείων που αναφέρονται στον Πίνακα αυτό και την υπογραφή συμβάσεων με κάθε έναν εξ αυτών, με ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Στις συμβάσεις που θα υπογραφούν θα εξειδικεύονται οι όροι της συνεργασίας με βάση τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 1672/02.02.2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα Παραρτήματά της (Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμοκατάλογος)2.    Την απόρριψη όλων των υπολοίπων Αιτήσεων που υποβλήθηκαν για όσους λόγους αναφέρονται στην 06/07/2021 εισηγήση της επιτροπής Μητρώου Παρόχων Τηλεοπτικού Περιεχομένου.

3.    Την ανάκληση της υπ’ αρ. πρωτ. 6452/29.4.2021 Απόφασης του Γενικού Διευθυντή Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή, 16.07.21 - Αρ. πρωτ: 10707

Στην ίδια κατηγορία