ΕΡΤ: Προμήθεια Επίπλων Controls Rooms Studios 3 & 4 από την Telmaco.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ για το Θέμα :«Αποδοχή Πρακτικού δικαιολογητικών συμμετοχής τεχνικής & οικονομικής αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Επίπλων Controls Rooms studios 3 & 4 (CPV: 39151000-5), για την κάλυψη των αναγκών της Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε. και την ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου»:Έχοντας Υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Α' 169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.    Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83] (Φ.Ε.Κ. Α' 184/2020), όπως ισχύει.

3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α' 147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 389/27-12-2016 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Διορισμός 
εκπροσώπου των εργαζομένων ως μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 16/2017).

5.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 102/15-11-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018).

6.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: Ε/178/17-09-2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17-09-2019).

7.    Την    με    Αριθμ.    Πρωτ.:    2872/20-09-2019    Απόφαση    του    Διοικητικού
Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 203/20-09-2019) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).

8.    Την    με    Αριθμ.    Πρωτ.:    3950/01-04-2021    Απόφαση    του    Διοικητικού
Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 257/01-04-2021) Θέμα 73ο: «Τροποποίηση Αποφάσεων ΔΣ για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Γενικούς Διευθυντές.» - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: Ψ6ΟΑ465Θ1Ε-ΞΧΦ).

9.    Την με αριθμ. πρωτ. 6638/07.05.2021 Απόφαση του Δ/ντος Συμβούλου της ΕΡΤ ΑΕ για τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την παραπάνω προμήθεια (ΑΔΑ: ΩΧΠ4465Θ1Ε-6Θ9)

10.    Την με αριθμ. πρωτ. 6640/07.05.2021 Απόφαση ορισμού Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Επίπλων Controls Rooms studios 3 & 4 (CPV: 39151000-5), για την κάλυψη των αναγκών της Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε., (ΑΔΑ: ΨΟΧ9465Θ1Ε-ΦΩΟ),

11.    Την με αριθμ. πρωτ. 6639/07.05.2021 διακήρυξη του ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισμού (ΑΔΑ: ΨΜΗ6465Θ1Ε-5Τ6),

12.    Το από 27.05.2021 Πρακτικό του Διαγωνισμού στο οποίο φαίνεται ότι συμμετείχε η εταιρεία:
- TELMACO A.E.

13.    Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική και οικονομική προσφορά της Προαναφερόμενης εταιρίας,

14.    Το από 28.05.2021 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού με το οποίο εισηγείται:

Α. Την αποδοχή των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς της παρακάτω εταιρείας:Β. Την ανακήρυξη της εταιρείας TELMACO A.E. ως προσωρινής αναδόχου με συνολική αξία 51.600,00 € σύμφωνα με την προσφορά της:ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την έγκριση του από 28.05.2021 πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής & οικονομικής προσφοράς της ΕΔΑ,

Β. Την ανακήρυξη της εταιρείας TELMACO A.E., Α. ΑΙΑΚΟΥ 23,152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΤΤΙΚΗ, ΑΦΜ : 094150597-ΑΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ως προσωρινής αναδόχου, λόγω συμφερότερης από οικονομικής άποψης προσφορά, με βάση μόνο την τιμή και τεχνικής καταλληλότητας της προμήθειας Επίπλων Controls Rooms studios 3 & 4 (CPV: 39151000-5), για την κάλυψη των αναγκών της Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε., σύμφωνα με την προσφορά της η οποία πληροί τους όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας, και σύμφωνα με το από 28.04.2021 πρακτικό της ΕΔΑ του διαγωνισμού, ως εξής:Η προαναφερόμενη ως προσωρινή ανάδοχος εταιρεία, υποχρεούται να υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά κατακύρωσης που περιγράφονται στο άρθρο 8 της προκήρυξης του ανωτέρω διαγωνισμού, εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας. Σε αντίθετη περίπτωση η Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε. μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα έκπτωσης της προσωρινής αναδόχου εταιρείας.

Ο Γ.Α.Α.Ο.Υ.
ΕΥ.Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή, 4.6.2021 - Αρ. Πρωτοκόλλου.: 8173

Στην ίδια κατηγορία