ΕΡΤ: Κατάρτιση Πίνακα Εγγεγραμμένων ανά Κατηγορία στο Μητρώο Παρόχων Τηλεοπτικού Περιεχομένου.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ και το σχετικό PDF αρχείο με τους εγγεγραμένους υποψήφιους ανά υπηρεσία, κατηγορία, νομό και αριθμό συνεργείων που παρουσιάζονται συνοπτικά:ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση Πίνακα των εγγεγραμμένων ανά Κατηγορία στο Μητρώο Παρόχων»

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 (Φ.Ε.Κ. Α' 169), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ιδίως
με τις διατάξεις του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α' 44) «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)».

2.    Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α' 167/30.10.2019).

3.    Τη με αριθμ. Ε/178/17.09.2019 απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό
«Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ.    Α.Ε.)» (ΦΕΚ 749/τ.
Υ.Ο.Δ.Δ./17.09.2019).

4.    Τη με αριθ. 2872/20.09.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε (Πρακτικό 203/20.09.201, θ. 1ο «Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).

5.    Το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑ: ΨΓ7Ρ465Θ1Ε-ΛΨ5), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 3150/11.03.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ιδίως τις παραγράφους 2,3 και 4 του άρθρου 3 αυτού, όπως

6.    Το νέο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑ: ΨΩΞΞ465Θ1Ε-ΒΜ5).

7.    Τη με αριθμ. 3246/25.05.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (Πρακτικό 222/25.05.2020, θ. 2ο «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων», ΑΔΑ: ΨΑΡΜ465Θ1Ε-67Φ).

8.    Τη με αριθμ. 3755/15.01.2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (Πρακτικό 251/15.01.2021, θ. 26ο «Μητρώο Παρόχων Τηλεοπτικού Περιεχομένου», ΑΔΑ: ΨΝΟ2465Θ1Ε-ΑΣ4).

9.    Τη με αριθμ. 1672/02.02.2021 Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Τηλεοπτικού Περιεχομένου

10.    Τη με αριθμ. 3784/05.03.2021 Συγκρότηση Επιτροπής Δημιουργίας Μητρώου Παρόχων Τηλεοπτικού Περιεχομένου της ΕΡΤ Α.Ε.

11.    Την εισήγηση της Επιτροπής Μητρώου Παρόχων Τηλεοπτικού Περιεχομένου (Θέμα: «Κατάρτιση Πίνακα των εγγεγραμμένων ανά Κατηγορία στο Μητρώο Παρόχων») με ημερομηνία 27/04/2021

Αποφασίζουμε

1.    Την αποδοχή των αιτήσεων που υπεβλήθησαν από τους κατωτέρω αναφερόμενους Παρόχους

2.    Την εγγραφή τους στο Μητρώο Παρόχων Τηλεοπτικού Περιεχομένου ανά περιοχή

3.    Την υπογραφή σχετικής σύμβασης με τους Παρόχους

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ

Διαβάστε ακολούθως τους σχετικούς Πίνακες με τους εγγεγραμένους υποψήφιους ανά υπηρεσία, κατηγορία, νομό και αριθμό συνεργείων που παρουσιάζονται συνοπτικά στην Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή, 28 Απριλίου 2021 - Αρ. Πρωτ.: 6452/29 Απριλίου 2021

Στην ίδια κατηγορία