ΕΡΤ: Προμήθεια Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης Συστήματος QUICKLINK για το Έτος 2021 από την AmyDV.

Διαβάστε ακολούθως την απόφαση της ΕΡΤ Α.Ε. με Θέμα: Προμήθεια Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης Συστήματος QUICKLINK για το Έτος 2021.Έχοντας Υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Α'169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.    Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83 (ΦΕΚ Α' 184/2020)],
3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α'147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4.    Την υπ' αρ. 389/27.12.2016 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Διορισμός εκπροσώπου των εργαζομένων ως μέλος του Δ.Σ. της ΕΡΤ ΑΕ» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 16/2017),
5.    Την υπ' αρ. 102/15.11.2018 απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018),
6.    Την υπ' αριθμ. Ε/178/17.09.2019 Απόφαση Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 749/2019),
7.    Την υπ' αριθμ. 2872/20.09.2019 (Πρακτικό 203/20.09.2019 - Θ. 1ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα», (ΑΔΑ:ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ),
8.    Την Αίτηση Παραγγελίας με μοναδικό αριθμό: ΑΤΕ: 16-03210 της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων, με την οποία ζητήθηκε η προμήθεια υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του συστήματος Quick Link για τα στούντιο της τηλεόρασης, για το έτος 2021 (CPV: 71356300-1) από την εταιρεία «AMY ΑΕΒΕ» που είναι η επίσημη αντιπρόσωπος πωλήσεων και συντήρησης της Quick Link στην Ελλάδα. Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 3.000,50€ πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Μελέτη Σκοπιμότητας και Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού.
9.    Το Πρακτικό Νο 217/13.1.2021, Θέμα 9ο της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής, με τη θετική γνωμοδότησή της.
10.    Την προσφορά της εταιρείας «AMY ΑΕΒΕ»,
11.    Την με αρ. πρωτ.: 524/18.1.2021 (ΑΔΑ: ΩΣ12465Θ1Ε-ΜΛΠ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε η Δέσμευση Πίστωσης του προϋπολογισμού της ΕΡΤ ΑΕ της χρήσης του οικονομικού έτους 2021.
(ΑΤΕ: 16-03210, ΔΕΣΜ: 16-03168, Λογαριασμός 61.98.04)
12.    Τα δικαιολογητικά έγγραφα για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης (άρθρο73, παρ. 1 & 2, Ν. 4412/2016) που κατατέθηκαν από την εταιρεία «AMY ΑΕΒΕ»,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την απ' ευθείας ανάθεση της προμήθειας υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του συστήματος Quick Link για τα στούντιο της τηλεόρασης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. για το έτος 2021
(CPV: 71356300-1) από την εταιρεία «AMY ΑΕΒΕ» (Α.Φ.Μ.: 094171175, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΔΡΑ: Τροίας 58 & Πριάμου, Βριλήσσια) σύμφωνα με την συνημμένη στην παρούσα προσφορά της, ήτοι:

Χρονικό Διάστημα παροχής υπηρεσιών: 1 έτος και σύμφωνα με την από 13.11.2020 προσφορά της Αναδόχου εταιρείας.

Συνολικό κόστος προμήθειας: 3.000,50€ πλέον ΦΠΑ

Τρόπος Πληρωμής: Εντός 30 ημερών από την έκδοση τιμολογίου συνοδευόμενο από το πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής για την καλή εκτέλεσης της υπηρεσίας και με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής ή και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΡΤ ΑΕ που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα γίνεται η νόμιμη κράτηση, ήτοι:
- ποσό 0,07% επί της καθαρής αξίας υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., πλέον 3,6% χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. επί χαρτοσήμου, ήτοι σύνολο 0,0725%, -
- ποσό 0,06% επί της καθαρής αξίας υπέρ της Α.Ε.Π.Π., πλέον 3,6% χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. επί χαρτοσήμου, ήτοι σύνολο 0,0622%,

Β. Την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης των άνωθεν υπηρεσιών, ως ακολούθως:

•   Πρόεδρος: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΡΙΜΟΥΡΑΣ
•   Γραμματέας: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
•   Μέλος: ΑΜΟΥΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
•   Αναπληρωματικό μέλος: ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός του ωραρίου εργασίας των μελών της ενώ δεν θα καταβάλλεται επιπλέον αμοιβή στα μέλη της.

Η Παρούσα επέχει θέση Σύμβασης και διέπεται από τις διατάξεις του Ν 4412/2016 όπως ισχύει.

Γ.Δ. Δ.Ο.Υ.
ΕΥ. Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - ΕΡΤ ΑΕ - 25 Φεβρουαρίου 2021,  Αρ. Πρωτ. : 3145

Στην ίδια κατηγορία