ΕΡΤ: Προμήθεια Οθονών Προσοφθαλμίου για Κάμερες PANASONIC.

 Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΘΟΝΩΝ ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΜΕΡΕΣ PANASONIC, ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τ/Ο & Ρ/Φ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.»

Έχοντας Υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) (Α.Φ.Μ.: 997476074)» (Φ.Ε.Κ. Α' 169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.    Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83] (Φ.Ε.Κ. Α' 184/2020), όπως ισχύει.

3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α' 147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 389/27-12-2016 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Διορισμός εκπροσώπου των εργαζομένων ως μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 16/2017).

5.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 102/15-11-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018).

6.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: Ε/178/17-09-2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17-09-2019).

7.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-09-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 203/20-09-2019) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).

8.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 3246/25-05-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 222/25-05-2020) Θέμα 2ο: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων.» (ΑΔΑ: ΨΑΡΜ465Θ1Ε-67Φ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την με Αριθμ. Πρωτ.: 3517/14-10- 2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 241/14-10-2020) Θέμα 29ο: «Τροποποίηση - Συμπλήρωση αποφάσεων Δ.Σ. για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Γενικούς Διευθυντές.» (ΑΔΑ: 64ΤΔ465Θ1Ε-ΡΗΠ).

9.    Την με μοναδικό αριθμό: ΑΤΕ-16-03223/01-01-2021 Αίτηση Παραγγελίας της Υποδιεύθυνσης Τεχνικής Ανάπτυξης Τηλεόρασης & Ραδιοφωνίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με την οποία ζητήθηκε η προμήθεια:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΟΘΟΝΩΝ ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΟΥ (VISEUR) 3,5" ΓΙΑ ΚΑΜΕΡΕΣ PANASONIC, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ HIGH DEFINITION ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ OB VAN 1 (ΚΗΙ-5831) ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (CPV: 32330000-5), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης: 17.550,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού με την συνημμένη της Προσφορά.

10.   Την με Αριθμ. Πρωτ.: 336/13-01-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑ: Ω0ΥΓ465Θ1Ε-ΘΘΣ), η οποία εγκρίνει την Δέσμευση του προϋπολογισμού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. της χρήσης του οικονομικού έτους 2021. (ΑΤΕ-16-03223/01-01-2021 ΔΕΣΜ-16-03136/04-01-2021 ΚΩΔ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 12.00.00.0000)

11.    Το Πρακτικό Νο 218/19-01-2021 Θέμα 3ο της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με τη θετική γνωμοδότησή της για την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης στην Εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.

12.    Την με ημερομηνία 07-12-2020 Οικονομικοτεχνική Προσφορά που υπέβαλλε στην Υποδ/νση Τεχνικής Ανάπτυξης Τ/Ο & Ρ/Φ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. η Εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. με την συμπεριλαμβανόμενη σε αυτήν Βεβαίωση με ημερομηνία 01-04-2020 του Κατασκευαστικού Οίκου PANASONIC όπου βεβαιώνει ότι η Εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος των προϊόντων του στην Ελλάδα.

13.    Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης που υπέβαλλε ηλεκτρονικά κατόπιν ειδοποίησης, στο Τμήμα Προμηθειών Αγαθών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., η Εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την Απευθείας Ανάθεση λόγω αποκλειστικότητας και τεχνικής καταλληλότητας, στην Εταιρεία με την επωνυμία: ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (Α.Φ.Μ.: 094231127, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, που εδρεύει στον Δήμο ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ στην οδό ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ αρ. 24 & ΡΙΖΟΥΝΤΟΣ), της προμήθειας: Προμήθεια πέντε (5) τεμαχίων Οθονών Προσοφθάλμιου για Κάμερες του Κατασκευαστικού Οίκου PANASONIC, (CPV: 32330000-5), σύμφωνα με την με ημερομηνία 07-12-2020 Οικονομικοτεχνική Προσφορά της η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Παρούσας, ως εξής:

 

Χρόνος Παράδοσης: Έξι (6) εβδομάδες, μετά την ανάρτηση στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποίηση στην Ανάδοχο Εταιρεία, της Παρούσας Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Τόπος Παράδοσης: Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή Αττικής, κτίριο Α' (Ραδιομέγαρο), 2ος όροφος, γρ. Ρ 204 Αποθήκη Τηλεόρασης - κος Νάκος Στέλιος, τηλ. 2106075945. Τα μεταφορικά (μέσα & δαπάνη), θα επιβαρύνουν την Ανάδοχο Εταιρεία. Επιτροπή Παραλαβής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.: κος Μαμαλούγκος Ευστράτιος, κος Χονδρόπουλος Θωμάς, κος Ξένος Ιωάννης.

Εγγύηση: Τρία (3) έτη, που καλύπτει εργασία και ανταλλακτικά.

Τρόπος Πληρωμής: Έναντι Τιμολογίου, σε διάστημα έως τριάντα (30) ημερών μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική Παραλαβή από την Επιτροπή Παραλαβής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., η οποία θα γίνει εντός είκοσι (20) ημερών μετά την ημερομηνία Παράδοσης των υλικών της Ανάδοχου Εταιρείας και με την προϋπόθεση της καλής λειτουργίας. Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής (τιμολόγιο, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Το συνολικό κόστος της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των: 17.550,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα γίνεται η νόμιμη κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016) και υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), οι οποίες επιβαρύνονται με χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου.

Η Παρούσα Απόφαση επέχει ισχύ Σύμβασης διεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

Ο Γ.Δ.Δ.Ο.Υ
Ε. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή, 09.02.2021 - Αρ. Πρωτοκόλλου.: 2164

 

Στην ίδια κατηγορία