ΕΡΤ: Απόφαση προμήθειας ανταλλακτικών για τη συντήρηση VTR τύπου DVCPRO και ανάδειξη οριστικών αναδόχων.

Αποδοχή Πρακτικού για τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση VTR τύπου DVCPRO και ανάδειξη οριστικών αναδόχων.28/03/2019 - Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. ΑΊ69/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α'112/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α'147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 102/15-11-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.», (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018).
5. Την υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 271/22-01 -2018 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Προέδρου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 30/2018). 
6. Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 2342/21-11-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 177/21-11-2018) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: 9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ).
7. Την με αριθμ.πρωτ. 14628/18-10-2018 Απόφαση Γ.Δ.Δ.Ο.Υ της ΕΡΤ Α.Ε για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των VTR τύπου DVCPro των εταιριών Panasonic και Thomson.
8. Την με αριθ.πρωτ. 14627/18-10-2018 προκήρυξη του ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισμού.
9. Την υπ’αριθμόν 18429/21-12-2018 απόφαση του Δ/ντος Συμβούλου της ΕΡΤ ΑΕ αποδοχής Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του συνοπτικού διαγ/σμου για την ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών για τη συντήρηση VTR τύπου DVCPRO κι ανακήρυξης προσωρινών αναδόχων.
10. Το από 14/02/2019 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισμού και ανακήρυξη ως οριστικών αναδόχων των εταιριών ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β. ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΣ και ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ.
11. Την με Αρ. Πρωτ.: 3233/15.03.2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΦ7Α465Θ1Ε-6Θ1), η οποία εγκρίνει την Δέσμευση του προϋπολογισμού της ΕΡΤ ΑΕ της χρήσης του οικονομικού έτους 2019. (ΑΤΕ:16-02290 ΔΕΣΜ:16-02243 Λογαριασμός :26.00.01.0000).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.Την αποδοχή του από 14/02/19 Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της προσωρινής αναδόχου ατομικής επιχ/σης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β.ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΣ και της προσωρινής αναδόχου εταιρίας ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση VTR τύπου DVCPRO (CPV:31700000-3) και την ανάδειξή τους ως οριστικών αναδόχων.

2.Την κατ’είδος ανάθεση στην ατομική επιχ/ση ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β.ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΦΜ:06610855,Δ.Ο.Υ:Δ.Ο.Υ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ), η οποία εδρεύει στην περιοχή ΧΑΛΑΝΔΡΙ επί της οδού Μεταμορφώσεως 78, της προμήθειας ανταλλακτικών για τη συντήρηση VTR τύπου DVCPRO λόγω τεχνικής καταλληλότητας και χαμηλότερης τιμής στο συνολικό ποσό των 22.030€ πλέον ΦΠΑ, όπως περιγράφεται στην από 05/11/2018 προσφορά της αναδόχου ατομικής επιχ/σης που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης ως εξής:

Χρόνος παράδοσης: 30 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Τρόπος πληρωμής: Εντός 30 ημερών από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών η οποία θα γίνει άμεσα με την παράδοσή τους.Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής (τιμολόγιο, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερώτητας ,πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΡΤ Α.Ε που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.και υπέρ Α.Ε.Π.Π. οι οποίες επιβαρύνονται με χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου. (ποσοστό 0,06% επί της καθαρής αξίας πλέον 3% χαρτόσημο και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ ,ήτοι συνολικά 0,0622% για κάθε μία αρχή.
Τόπος παράδοσης: Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να παραδοθούν με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ ΑΕ. Λ.Μεσογείων 432 στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής στην αποθήκη Τ/Ο ( γρ.204 αρμόδιος ο κ.Στέλιος Νάκος τηλ.210 6075945)

3.Την κατ’είδος ανάθεση στην εταιρία ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ (ΑΦΜ:094231127,Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ), η οποία εδρεύει στην περιοχή ΕΛΛΗΝΙΚΟ επί της οδού Αφροδίτης 24 & Ριζούντος, της προμήθειας ανταλλακτικών για τη συντήρηση VTR τύπου DVCPRO λόγω τεχνικής καταλληλότητας και χαμηλότερης τιμής στο συνολικό ποσό των 10.029,50€ πλέον ΦΠΑ , όπως περιγράφεται στην από 18/10/2018 προσφορά της αναδόχου εταιρίας που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης ως εξής:

Χρόνος παράδοσης: Εντός 9 εβδομάδων από την υπογραφή της σύμβασης.
Τρόπος πληρωμής: Το 100% της αξίας σε διάστημα 60 ημερών μετά την οριστική παραλαβή των υλικών η οποία θα γίνει άμεσα με την παράδοσή τους. Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής (τιμολόγιο, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερώτητας ,πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΡΤ Α.Ε που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.και υπέρ Α.Ε.Π.Π. οι οποίες επιβαρύνονται με χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου. (ποσοστό 0,06% επί της καθαρής αξίας πλέον 3% χαρτόσημο και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ ,ήτοι συνολικά 0,0622% για κάθε μία αρχή
Τόπος παράδοσης:Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να παραδοθούν με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ ΑΕ. Λ.Μεσογείων 432 στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής στην αποθήκη Τ/Ο ( γρ.204 αρμόδιος ο κ.Στέλιος Νάκος τηλ.210 6075945)
To συνολικό κόστος το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 32.059,50€ πλέον ΦΠΑ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. του οικονομικού έτους 2019.
Προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση είναι απαραίτητη η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ίσης με το 5% της καθαρής κατακυρωθείσας αξίας εντός 20 ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης.

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ
ΙΩΑΝΝΗΣ. Ζ. ΔΡΟΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ Α.Ε. - 28/03/2019 Αρ. Πρωτ: 3814

Στην ίδια κατηγορία