Μητρώο Παρόχων Τηλεοπτικού Περιεχομένου ΕΡΤ: Επανάληψη διαδικασίας με τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, των τεχνικών προδιαγραφών και του τιμοκαταλόγου.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ:Στην Αθήνα, σήμερα, 15 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Γεώργιος Γαμπρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Από τη συνεδρίαση αποχώρησε ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Κωνσταντίνο Ζούλα, Πρόεδρο του ΔΣ, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

Θέμα 26ο : Μητρώο Παρόχων Τηλεοπτικού Περιεχομένου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τον ιδρυτικό νόμο της ΕΡΤ ΑΕ, τη δραστηριότητα της εταιρίας ως δημόσιου φορέα παραγωγής και εκπομπής ραδιοτηλεοπτικού και διαδικτυακού περιεχομένου, την υποχρέωση για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας συνεχώς και αδιαλείπτως (24 ώρες ημερησίως, επτά ημέρες την εβδομάδα), ακόμα και όταν ή όπου η εταιρία αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες της με ίδια μέσα, την από 22.07.2020 απόφαση για τη δημιουργία Μητρώου Παρόχων Τηλεοπτικού Περιεχομένου, την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων με αρ. πρωτ. : 99/14.01.2021 και τη συζήτηση που έγινε, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει :

■    Τη ματαίωση της διαδικασίας κατάρτισης Μητρώου Παροχών Τηλεοπτικού Περιεχομένου, βάσει της από 07.12.2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και

■    Την επανάληψη της διαδικασίας με τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, των τεχνικών προδιαγραφών και του τιμοκαταλόγου.

Ο Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων εξουσιοδοτείται για την υπογραφή της νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Παροχών Τηλεοπτικού Περιεχομένου, που επισυνάπτεται στην ανωτέρω εισήγηση μαζί με την αίτηση συμμετοχής, τις τεχνικές προδιαγραφές και τον τιμοκατάλογο, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής, για την εγγραφή των Παροχών στο Μητρώο, για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους Παρόχους και για τον χειρισμό οποιουδήποτε θέματος σχετίζεται ή ανακύπτει από τη λειτουργία του Μητρώου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αθήνα, 15.01.2021 -Αρ. Πρωτ. : 3755

Στην ίδια κατηγορία