ΕΡΤ: Ανταγωνιστικός διάλογος (2η φάση διαγωνισμού) για Προμήθεια 1 οχήματος εξωτερικών μεταδόσεων (OB-VAN) παραγωγής εικόνας υπερυψηλής ευκρίνειας (UHD).

«Πρόσκληση συμμετοχής σε ανταγωνιστικό διάλογο στα πλαίσια της δεύτερης φάσης του επαναληπτικού διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) οχήματος εξωτερικών μεταδόσεων (OB - VAN) για παραγωγή εικόνας υπερυψηλής ευκρίνειας (UHD) της ΕΡΤ Α.Ε » και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής».
Προϋπολογισθείσας δαπάνης: Εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες (980.000,00€) ευρώ πλέον Φ.Π.Α.Ταξινόμηση κατά cpv: 32211000-5

Έχοντας Υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ.    Α.Ε.)»    (Φ.Ε.Κ. Α'169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.    Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 184/2020).

3.    Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α'147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως    το άρθρο 30 παρ. 3 αυτού.

4.    Την υπ’    Αριθμ. Πρωτ.: Ε/178/17-09-2019 Απόφαση    του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό με θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17-09- 2019).

5.    Την υπ'    Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-09-2019    Απόφαση    του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 203/20-09-2019) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε - ΟΙΨ).

6.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 3246/25-05-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 222/25-05-2020)    Θέμα 2ο: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων.» (ΑΔΑ: ΨΑΡΜ465Θ1Ε - 67Φ).

7.    Την υπ'αριθμ.πρωτ.3228/30.04.20 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε (ΑΔΑ:ΩΖΥΝ465Θ1Ε-8ΩΞ) με την οποία αποφασίζει την ματαίωση και την επαναπροκήρυξη του διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1 ) οχήματος εξωτερικών μεταδόσεων (OB - VAN) για παραγωγή εικόνας υπερυψηλής ευκρίνειας (UHD) της ΕΡΤ Α.Ε με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου.

8.    Την με αριθμ.πρωτ.11712/28.07.2020 Διακήρυξη (28/2020) (Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 95175,1) του επαναληπτικού διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) οχήματος εξωτερικών μεταδόσεων (OB - VAN) για παραγωγή εικόνας υπερυψηλής ευκρίνειας (UHD) της ΕΡΤ Α.Ε με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου» και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής προϋπολογισθείσας δαπάνης 980.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

9.    Την 17034/04-11-2020 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ Α.Ε. περί αποδοχής του από 15-10-2020 πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής στον ως άνω διαγωνισμό και συνεχίσεως της διαδικασίας του Ανταγωνιστικού Διαλόγου με τη συμμετοχή των εταιριών ARISTON BROADCAST & TELECOM SOLUTIONS A.E, ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΣΥΣΤΕΜΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , HITACHI Kolusai Electric Europe GmbH και ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε.1-2

------------------------

1. Προσκαλούνται οι κάτωθι οικονομικοί φορείς:

•    ARISTON BROADCAST & TELECOM SOLUTIONS A.E,
•    ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΣΥΣΤΕΜΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε,
•    HITACHI Kolusai Electric Europe GmbH, και
•    ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε.
να συμμετάσχουν στο στάδιο ανταγωνιστικού διαλόγου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2.1 έως και 2.5 του άρθρου XII της επαναληπτικής διακήρυξης 28/2020.

2. Οι προσκαλούμενοι καλούνται στο παρόν στάδιο να παράσχουν στοιχεία της προσφερόμενης από αυτούς λύσης όσον αφορά στα ακόλουθα:

(α) Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού οχήματος,
(β) Διαμόρφωση αμαξώματος,
(γ) Τεχνικά χαρακτηριστικά οχήματος,
(δ) Παροχές εγγυήσεων,
(ε) Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης,
(στ) Εκπαίδευση,
(ζ) Τυχόν εναλλακτικές προτάσεις για ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω και διαθέσιμοι συνδυασμοί τους,
(η) Παράμετροι καθορισμού κόστους απόκτησης και κόστους χρήσης και συντήρησης,
(θ) Κάθε άλλο στοιχείο, που κατά την κρίση του οικονομικού φορέα συντελεί στην διαμόρφωση της κρίσης της αναθέτουσας αρχής ως προς τη λύση που ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες της από τεχνική και οικονομική άποψη.

3.    Στο Παράρτημα της παρούσας καθορίζονται τα στοιχεία, που πρέπει να παρατίθενται ανά ένα από τα πιο πάνω (α) έως και (στ) χαρακτηριστικά (Είναι σκόπιμο, για την εξοικονόμηση χρόνου και την αποφυγή παρερμηνειών των προτεινόμενων λύσεων, να καθοριστούν κατά το δυνατόν με συγκεκριμένο τρόπο οι πληροφορίες που θα πρέπει να δοθούν από τους συμμετέχοντες ανά στοιχείο κρίσης π.χ. επιδόσεις, διαστάσεις κλπ, συγκεκριμένος τρόπος παρουσίασης των λύσεων π.χ. σχέδια που να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές ακρίβειας, απαιτούμενη τεκμηρίωση π.χ. τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστή, φωτογραφίες, παραπομπές στο διαδίκτυο, εξειδίκευση των προσφερόμενων εγγυήσεων και όλα αυτά να τεθούν σε Παράρτημα που θα επισυναφθεί στην Πρόσκληση).

4.    Η παροχή των ζητούμενων στοιχείων θα γίνει μέσω του Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. κατά το διάστημα από 29/01/2021 και ώρα 10:00 π.μ έως 16/03/2021 και ώρα 15:00 μ.μ (καταληκτική ημερομηνία υποβολής).

5.    Η ΕΡΤ Α.Ε. θα διεξαγάγει διάλογο με καθέναν από τους προσκαλούμενους σχετικά με τις βασικές τεχνικές, χρηματοοικονομικές και νομικές παραμέτρους της σύμβασης και μπορεί να συζητήσει όλες τις πτυχές της σύμβασης.

Οι προσκαλούμενοι ενδέχεται να καλούνται σε περαιτέρω εξηγήσεις, όσον αφορά τις προτεινόμενες λύσεις, να σχολιάζουν προτάσεις και λύσεις της ΕΡΤ Α.Ε. και να απαντούν σε ερωτήματά της που σχετίζονται με τις ως άνω παραμέτρους της σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό θα τίθενται επαρκείς κατά περίπτωση προθεσμίες.
Η διαδικασία διεξαγωγής διαλόγου θα διαρκέσει εωσότου η ΕΡΤ Α.Ε. μπορέσει να προσδιορίσει τη λύση, που ανταποκρίνεται κατά τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες της, οπότε θα κηρύξει τη λήξη του διαλόγου, ενημερώνοντας σχετικά τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος σε αυτόν, και θα τους καλέσει σε υποβολή τεχνικών και οικονομικών προσφορών.

6.    Κατά τα άλλα ισχύει η 28/2020 επαναληπτική διακήρυξη


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2.1 έως και 2.5 του άρθρου XII της επαναληπτικής διακήρυξης 28/2020, προσκαλούνται οι κάτωθι οικονομικοί φορείς:

•    ARISTON BROADCAST & TELECOM SOLUTIONS A.E,
•    ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΣΥΣΤΕΜΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε,
•    HITACHI Kokusai Electric Europe GmbH, και
•    ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε.
να συμμετάσχουν στο στάδιο του ανταγωνιστικού διαλόγου και να παράσχουν στοιχεία της προσφερόμενης από αυτούς λύσης σύμφωνα με τα παρακάτω (ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά) δεδομένα:

(α) Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού οχήματος:

GENERAL

•    IP infrastructure based on SMPTE 2110.
•    UHD/HD format.

CAMERAS (min. requirements)

•    6 (8 pre-wired) camera chains (complete with accessories), 2 extra viewfinders size 2” - 3.5’’.
•    ENG/EFP lenses, tripods, dollies, rain covers, hard cases for all cameras.

VISION MIXER (min. requirements)

•    3 full M/E.
•    32 inputs.
•    24 fully assignable outputs.
•    2.5 DVE.
•    4 DSK.

REC/PLAY (min. requirements)

•    Video server with 2 x Remote Control units.
•    Other Recording Apparatus: 4 x SSD recorders.

AUDIO system (min. requirements)

•    5.1 Surround.
•    24 faders.
•    40 channels mic/line inputs.
•    16 channel line outputs
•    8 AES3 (stereo on XLR) outputs

POWER (min. requirements)

•    3 Phase Safety Isolation Transformer Star/Interconnected Star (Zig-Zag)
•    UPS.
•    Power generator, optional.

(β) Διαμόρφωση αμαξώματος:

•    Αποδεκτοί όλοι οι τύποι όπως Box, panel VAN ή άλλη ισοδύναμη λύση, expandable or non.
•    Κατάλληλο σύστημα ψύξης/θέρμανσης για το προσωπικό και τον εξοπλισμό.

(γ) Τεχνικά χαρακτηριστικά οχήματος,

• Συνολικό μήκος < 9.5 m, ισχύς κινητήρα που να υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του μικτού βάρους (συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού) του οχήματος και με Έγκριση Τύπου από το Υπουργείο Μεταφορών για κυκλοφορία στη Ελλάδα.

(δ) Παροχές εγγυήσεων,

• Να αναφερθούν οι παρεχόμενες εγγυήσεις.

(ε) Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης,

• Να προσδιοριστεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

(στ) Εκπαίδευση

Να υποβληθεί πρόγραμμα εκπαίδευσης

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Γ.ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Πρόσκληση συμμετοχής σε ανταγωνιστικό διάλογο - ΕΡΤ ΑΕ - 28 Ιανουαρίου 2021 - Αρ. Πρωτ: 1338

Στην ίδια κατηγορία