Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων MARTIN LIGHTING ERA 600 PERFORMANCE για το STUDIO Δ της ΕΡΤ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση Κατακύρωσης της ΕΡΤ ΑΕ:ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ERA 600 PERFORMANCE) ΓΙΑ ΤΟ STUDIO Δ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. »

Έχοντας Υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Α'169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.    Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 82 (ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Οδηγίες 2016/2102/ΕΕ, 2019/1024/ΕΕ) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Οδηγία 2018/1972/ΕΕ) κλπ. διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 184/2020), όπως ισχύει.
3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α'147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: Ε/178/17-09-2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17-09-2019).
5.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-09-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 203/20-09-2019) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).
6.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 3246/25-05-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 222/25-05-2020) Θέμα 2ο: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων.» (ΑΔΑ: ΨΑΡΜ465Θ1Ε-67Φ).
7.    Την Αίτηση Παραγγελίας με μοναδικό αριθμό: ΑΤΕ: 16-03009 της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με την οποία ζητήθηκε η απ' ευθείας ανάθεση της προμήθειας φωτιστικών σωμάτων (ERA 600 PERFORMANCE) για το Studio Δ της Ε.Ρ.Τ. στην εταιρεία ΠΑΝΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (CPV: 31524120-2), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.950,00€ πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Μελέτη Σκοπιμότητας και Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού καθώς και το από 7.11.2020 σχετικό έγγραφο. 
8.    Το Πρακτικό Νο 203/30.9.2020, Θέμα 8ο της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής, με τη θετική γνωμοδότησή της.
9.    Την με αρ. Πρωτ.: 14877/24.9.2020 (ΑΔΑ: ΨΒΣΣ465Θ1Ε-250) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίνεται η Δέσμευση Πίστωσης του προϋπολογισμού της ΕΡΤ ΑΕ της χρήσης του οικονομικού έτους 2020.
(ΑΤΕ: 16-03009, ΔΕΣΜ: 16-02941, Λογαριασμός 12.06.00.0000)
10.    Την από 9.11.2020 επικαιροποιημένη Προσφορά της εταιρείας ΠΑΝΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
11.    Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από την Ανάδοχο Εταιρεία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την Απευθείας Ανάθεση της προμήθειας ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ERA 600 PERFORMANCE) ΓΙΑ ΤΟ STUDIO Δ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. (CPV: 31524120-2), στην εταιρεία «ΠΑΝΟΥ AEBE» (ΑΦΜ: 094253617, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΔΡΑ: Ευσταθίου 18, Αθήνα) σύμφωνα με την από 9.11.2020 Προσφορά της, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, ήτοι:Συνολικό κόστος προμήθειας: 19.950,00€ πλέον ΦΠΑ

Χρόνος Παράδοσης: Εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση στην Ανάδοχο Εταιρεία, της Παρούσας Απόφασης Κατακύρωσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Τόπος Παράδοσης: Λεωφ. Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή, Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ Α.Ε Υπεύθυνος Παραλαβής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.: κ. Β. Δριμούρας

Επιτροπή Παραλαβής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.: Ευάγγελος Δριμούρας, Χρήστος Μακρής, Σωκράτης Κρανιάς (αναπληρωματικό μέλος: Χρήστος Μακαρίτσης).

Εγγύηση: Δύο (2) έτη.

Το κόστος μεταφοράς επιβαρύνει την Ανάδοχο Εταιρεία.

Τρόπος Πληρωμής: Σε διάστημα έως τριάντα (30) ημερών από την οριστική ποσοτική και ποιοτική Παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών από την Επιτροπή Παραλαβής η οποία θα γίνει εντός 5 ημερών από την ημερομηνία παράδοσής τους. Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής (τιμολόγιο, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΡΤ ΑΕ που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα γίνεται η νόμιμη κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016), και υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), οι οποίες επιβαρύνονται με χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου.

Η Παρούσα επέχει θέση Σύμβασης, σύμφωνα με το Πρακτικό Δ.Σ. Πρακτικό Δ.Σ. (Αρ. 241/14-10- 2020, Θέμα 29ο) της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με Αριθμ. Πρωτ.: 3517/14-10-2020 (ΑΔΑ: 64ΤΔ465Θ1Ε-ΡΗΠ) και διέπεται από τις διατάξεις του Ν 4412/2016 όπως ισχύει.

Ο Γ.Δ. Δ.Ο.Υ.
ΕΥ. Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση Κατακύρωσης - ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή 13-11-2020 - Αρ. Πρωτοκόλλου: 17523

Στην ίδια κατηγορία