ΕΡΤ: Υπηρεσίες Σχεδιασμού και Εγκατάστασης Εξοπλισμού Εικόνας και Ήχου από την TELMACO.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:Έχοντας υπόψη:

1.    Τον Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α'169) «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.    Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 82 (ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Οδηγίες 2016/2102/ΕΕ, 2019/1024/ΕΕ) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Οδηγία 2018/1972/ΕΕ) κλπ. διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 184/2020), όπως ισχύει.
3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/Α/147/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύουν.
4.    Την υπ’ αρ. 102/15.11.2018 απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018) .
5.    Την υπ’ αρ.178/17.09.2019 απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17.09.2019) 6.    Το Ν. 4013/2011 περί Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει .
7.    Την υπ' αριθμ.πρωτ.2872/20.09.2019 Ορθή Επανάληψη Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (αρ. πρακτικού. 203) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε Σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ:ΩΚ88465Θ1 Ε-ΟΙΨ)
8.    Την υπ' αριθμ.πρωτ. 3246/25.05.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (αρ. πρακτικού. 222) Θέμα 2ο: «Τοποθέτηση Προισταμένων Γενικών Δ/νσεων» (ΑΔΑ:ΨΑΡΜ465Θ1Ε- 67Φ)
9.    Την υπ' αριθμ.πρωτ. 3517/14.10.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (αρ. πρακτικού. 241) Θέμα 29ο: «Τροποποίηση-Συμπλήρωση Αποφάσεων Δ.Σ. για παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Γενικούς Διευθυντές» (ΑΔΑ:64ΤΔ465Θ1Ε-ΡΗΓ)
10.    Την υπ'αριθμ. 15049/28.09.2020 Απόφαση Έγκρισης Αναγκαιότητας της Γενικής Δ/νσης Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων της ΕΡΤ ΑΕ.
11.    Την υπ'αριθμ. 15221/30.09.2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ : Ψ9ΡΡ465Θ1Ε-ΞΕΦ).
12.    Την από 23/09/2020 Αίτηση Παραγγελίας της Γ. Δ/νσης Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων της ΕΡΤ ΑΕ, (επισυνάπτεται προσφορά εταιρίας) και την Έκθεση Σκοπιμότητας, με την οποία ζητείται η προμήθεια υπηρεσιών Σχεδιασμού (12 εργατοημέρες) και Εγκατάστασης (80 εργατοημέρες) Εξοπλισμού Εικόνας και Ήχου,
προυπολογιζόμενης δαπάνης 19.104,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ (CPV 51312000-2)
13.    Την επισυναπτόμενη στην Αίτηση Παραγγελίας προσφορά της εταιρίας TELMACO A.E., την επιστολή αποκλειστικής αντιπροσώπευσης του Οίκου Grass Valley και την επιστολή αποκλειστικής αντιπροσώπευσης του Οίκου LAWO, όπως περιγράφει και ορίζει.
14.    Την από 23/09/2020 Μελέτη Σκοπιμότητας, η οποία αναφέρει ότι:
Η ΕΡΤ στα πλαίσια της μετάβασης από παραγωγή εικόνας SD-SDI σε εικόνα Υψηλής Ευκρίνειας HD-SDI, προβαίνει στην ανακατασκευή των χώρων των studios και στην εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού HD- SDI που έχει προμηθευτεί μέσα από Διαγωνιστικές διαδικασίες.
Σκοπός της συγκεκριμένης προμήθειας υπηρεσιών είναι η εξωτερική αρωγή του τμήματος Εγκατάστασης και Συντήρησης προκειμένου να ολοκληρωθεί εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος η ανακατασκευή των χώρων και η εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού για την μετάβαση στην παραγωγή εικόνας Υψηλής Ευκρίνειας HD-SDI.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι:
•    Ο εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί είναι των κατασκευαστικών Οίκων Grass Valley και LAWO.
•    Η προμήθεια του εξοπλισμού έγινε μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας από την εταιρεία Telmaco Α.Ε. η οποία είναι η αποκλειστική αντιπρόσωπος τωνπροαναφερόμενων κατασκευαστικών Οίκων, για την Ελλάδα.
•    Τη μεγάλη εμπειρία που διαθέτει η εταιρεία Telmaco Α.Ε. στη σχεδίαση και εγκατάσταση αντίστοιχου εξοπλισμού προτείνεται η απ’ ευθείας ανάθεση των υπηρεσιών στην εν λόγω Εταιρεία.
Η εταιρεία Telmaco Α.Ε. παρέχει ήδη αντίστοιχες υπηρεσίες στην ΕΡΤ Α.Ε. οι οποίες έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί με την ανακατασκευή των στούντιο 1 (Αγ. Παρασκευή) και Δ’ (Κατεχάκη). Λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της Πανδημίας Covid 19 και της ανάγκης επίσπευσης ανακατασκευής των στούντιο 3, 4 (Αγ. Παρασκευή), είναι απαραίτητη η επέκταση των υπηρεσιών στην εν λόγω εταιρεία. Οι επιπλέον απαραίτητες υπηρεσίες σχεδίασης υπολογίζονται σε 12 «εργατοημέρες» και οι υπηρεσίες εγκατάστασης σε 80 «εργατοημέρες».
15.    Την υπ'αριθμ. 204/15.10.2020 Θ.5ο Θετική Γνωμοδότηση της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής για την αναγκαιότητα της προμήθειας.
16.    Την κατάθεση των σχετικών εγγράφων από την εταιρία Telmaco Α.Ε. ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό της οι περιορισμοί της παραγράφου 1 & 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/16.
17.    Το Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/09.03.1999) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την απευθείας ανάθεση στην εταιρία με την επωνυμία TELMACO A.E., (ΑΦΜ 094150597 - ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ - ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 23, Τ.Κ. 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ), για την προμήθεια υπηρεσιών Σχεδιασμού (12 εργατοημέρες) και Εγκατάστασης (80 εργατοημέρες) Εξοπλισμού Εικόνας και Ήχου, προυπολογιζόμενης δαπάνης 19.104,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ (CPV 51312000-2), λόγω προμήθειας του εξοπλισμού και αποκλειστικής αντιπροσώπευσης των κατασκευαστικών Οίκων αυτού, σύμφωνα με την από 23/09/2020 Αίτηση Παραγγελίας της Γ. Δ/νσης Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων, την Έκθεση Σκοπιμότητας και την προσφορά της εταιρίας (έγγραφα αποκλειστικοτήτων), ως εξής :

Εργατοημέρες εγκατάστασης (80 συνολικά), κόστος 15.360,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, δηλαδή 192,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά εργατοημέρα.

Εργατοημέρες σχεδίασης (12 συνολικά), κόστος 3.744,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, δηλαδή 312,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά εργατοημέρα.

Συνολικό κόστος 19.104,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ για το σύνολο των υπηρεσιών (ΑΤΕ-1603083/2020, ΔΕΣΜ.-16-02992) .

Η λήψη των υπηρεσιών θα πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμού και σύμφωνα με τις ανάγκες του τμήματος Εγκατάστασης και Συντήρησης.

Τρόπος πληρωμής : Εντός 30 ημερών από την έκδοση τιμολογίου για κάθε επιμέρους εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών, συνοδευόμενο από Πρωτόκολλο παραλαβής και παρακολούθησης της αρμόδιας Επιτροπής της Προμήθειας, για την καλή εκτέλεσης της υπηρεσίας.

Όλες οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Από κάθε τιμολόγιο της αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων στο πλαίσιο της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) και κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

2. Τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής - Παρακολούθησης για την προμήθεια υπηρεσιών Σχεδιασμού (12 εργατοημέρες) και Εγκατάστασης (80 εργατοημέρες) Εξοπλισμού Εικόνας και Ήχου , αποτελούμενη από τα παρακάτω τακτικά μέλη :
-ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΜΟΥΝΤΖΑ (πρόεδρος) - Γ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩΝ -ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΔΡΙΜΟΥΡΑ (γραμματέας-μέλος) - Γ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩΝ -ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΑΤΗΣ (μέλος) - Γ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΕΙΤ. ΜΕΣΩΝ
 
Οι Επιτροπές θα συνεδριάζουν εντός του ωραρίου εργασίας των μελών τους, ενώ δεν θα καταβάλλεται επιπλέον αμοιβή στα μέλη τους.

Η παρούσα επέχει θέση Σύμβασης και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο Γ.Δ.Δ.Ο.Υ.
ΕΥ. Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr
 
Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αγία Παρασκευή, 13.11.2020 - Αρ. Πρωτ.: 17485

Στην ίδια κατηγορία