Προμήθεια Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Εικονοληψίας της ΕΡΤ από την CALPRO ΙΚΕ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:Έχοντας Υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Α'169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.    Τα άρθρα 75 έως 82 του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Οδηγ. 2016/2102,2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Οδηγ. 2018/1972) κλπ διατάξεις», όπως ισχύει.
3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α'147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: Ε/178/17-09-2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17-09-2019).
5.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-09-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 203/20-09-2019) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).
6.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 3246/25-05-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 222/25-05-2020) Θέμα 2ο: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων.» (ΑΔΑ: ΨΑΡΜ465Θ1Ε-67Φ).
7.    Την Αίτηση Παραγγελίας με μοναδικό αριθμό: ΑΤΕ-16-03007 της Γεν. Διεύθυνσης Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με την οποία ζητήθηκε η προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του τμήματος εικονοληψίας της Δ/νσης Λειτουργίας Παραγωγής Τ/Ο της ΕΡΤ ΑΕ (CPV:32330000-5), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.963€ πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού.
8.    Το Πρακτικό Νο 202/28-9-2020 Θέμα 9ο της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής, με τη θετική γνωμοδότησή της. 
9.    Την με Αρ. Πρωτ.: 14880/24-9-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ 62ΡΝ465Θ1Ε-ΟΙ1), η οποία εγκρίνει την Δέσμευση Πίστωσης του προϋπολογισμού της ΕΡΤ ΑΕ της χρήσης του οικονομικού έτους 2020. (ΑΤΕ- 16-03007 ΔΕΣΜ- 16-02938 Λογαριασμός 12.06.00.0000).
10.    Την από 7/10/2020 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών του Τμήματος Προμηθειών Αγαθών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με τα συνημμένα της.
11.    Τις Προσφορές που ελήφθησαν από τις Εταιρίες: Χ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ, ΤΕΛΜΑΚΟ ΑΕ, ΒΟΝ STUDIO AEBE, CAMERA SHOP  -ΜΠΑΤΣΟΠΑΝΝΗΣ Χ. ΑΔΑΜΗΣ Δ. Ο.Ε, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ- DEKTRON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ και CALPRO I.K.E όπως φαίνονται στον παρακάτω Συγκριτικό Πίνακα υλικών και τιμών (Φ.197.50):

12.    Το από 23/10/2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμήματος Εικονοληψίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., που κρίνει τις Προσφορές των προαναφερόμενων Εταιριών, ως τεχνικά κατάλληλες πλην της εταιρίας BON STUDIO AEBE.
13.    Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τις Εταιρεία CALPRO ΙΚΕ
14.    Την με Αρ. Πρωτ.: Απόφαση Ανάκλησης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:),για την Αποδέσμευση Πίστωσης του προϋπολογισμού της ΕΡΤ ΑΕ της χρήσης του οικονομικού έτους 2020. (ΑΔΕΣ- 16-02519)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την Απευθείας Ανάθεση ως πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει μόνο τιμής και τεχνικής καταλληλότητας, στην Εταιρεία CALPRO IKE (Α.Φ.Μ.: 800717873 Δ.Ο.Υ. ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αντήνορος αριθμός 16) της προμήθειας εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Εικονοληψίας (μονόποδα και τρίποδα στήριξης καμερών συνολικά 28 τεμ.),(ΟΡν:32330000-5) με τιμή 18.025€ πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ' Αριθμ. 122CP20/13-10- 2020 Προσφορά της, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, ως εξής:

 

Χρόνος Παράδοσης: 2-3 εβδομάδες για τα είδη με Α/Α 1 και 2 , μετά την κοινοποίηση στην Ανάδοχο Εταιρία, της Παρούσας Απόφασης Κατακύρωσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε και τέλη Νοεμβρίου για τα είδη με Α/Α 3 και 4.

Τόπος Παράδοσης: Στις αποθήκες Τ/Ο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή Υπεύθυνος Παραλαβής: κος Νάκος Στέλιος τηλ. 210 6075945 Επιτροπή Παραλαβής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.: κος Κώτσης Θεόδωρος τηλ. 210 6066045, κος Βάγγερ Δαυίδ τηλ. 210 6066045 και κος Βαφειάδης Παντελής τηλ. 210 6066045

Τρόπος Πληρωμής: Σε διάστημα έως τριάντα (30) ημερών από την οριστική ποσοτική και ποιοτική Παραλαβή των υλικών, η οποία θα γίνει εντός 15 ημερών από την ημερομηνία παράδοσής τους. Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής (τιμολόγιο, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΡΤ ΑΕ που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα γίνεται η νόμιμη κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016), και υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), οι οποίες επιβαρύνονται με χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου.

Η Παρούσα επέχει θέση Σύμβασης, σύμφωνα με το Πρακτικό Δ.Σ. (Αρ. 241/14-10-2020, Θέμα 29ο) της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με Αριθμ. Πρωτ.: 3517/14-10-2020 (ΑΔΑ: 64ΤΔ465Θ1Ε-ΡΗΠ) και διέπεται από τις διατάξεις του Ν 4412/2016 όπως ισχύει.

Ο Γ.Δ.Δ.Ο.Υ.
ΕΥ.Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αγία Παρασκευή, 11.11.2020 - Αρ. Πρωτ.: 17395