ΕΡΤ: Προμήθεια 10 Σακιδίων Πλάτης Προστατευικών Θηκών Μεταφοράς Εξοπλισμού ENG από τη Manios Cine Tools.

Διαβάστε ακολούθως τη σχετική Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ ΤΕΜ.ΣΑΚΙΔΙΩΝ ΠΛΑΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΘΗΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ENG».

Έχοντας Υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Α'169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.    Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α'112/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α'147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: Ε/178/17-09-2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17-09-2019).

5.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-09-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 203/20-09-2019) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).

6.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 3246/25-05-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 222/25-05-2020) Θέμα 2ο: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων.» (ΑΔΑ: ΨΑΡΜ465Θ1Ε-67Φ).

7.    Την Αίτηση Παραγγελίας με μοναδικό αριθμό: ΑΤΕ-16-02902 της Γεν. Διεύθυνσης Τεχνολογίας & Νέων Μέσων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με την οποία ζητήθηκε η προμήθεια 10 ΤΕΜ.ΣΑΚΙΔΙΩΝ ΠΛΑΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΘΗΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ENG (CPV: 44619100-3), 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.800,00€ πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού.

8.    Το Πρακτικό Νο 191/03.6.20 Θέμα 16ο της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής, με τη θετική γνωμοδότησή της.

9.    Την με Αρ. Πρωτ.: 10661/10.07.20Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ Ψ98Γ465Θ1Ε-62Σ), η οποία εγκρίνει την Δέσμευση Πίστωσης του προϋπολογισμού της ΕΡΤ ΑΕ της χρήσης του οικονομικού έτους 2020.
(ΑΤΕ- 16-02902 ΔΕΣΜ- 16-02815 Λογαριασμός 14.04.00 ).

10.    Την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών με ημερομηνία 26.06.2020 του Τμήματος Προμηθειών Παγίων & Ανταλλακτικών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με τα συνημμένα της .

11.    Τις Προσφορές που ελήφθησαν από τις Εταιρίες όπως φαίνονται στον παρακάτω Συγκριτικό Πίνακα υλικών και τιμών.12.    Την Τεχνική Αξιολόγηση με ημερομηνία 10/07/2020 του Τμήματος Ανάπτυξης Τηλεόρασης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

13.    Την με Αρ. Πρωτ.: 11530/23.07.20 Απόφαση Ανάκλησης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6Π4Σ465Θ1Ε-0ΒΓ), για την Αποδέσμευση Πίστωσης του προϋπολογισμού της ΕΡΤ ΑΕ της χρήσης του οικονομικού έτους 2020. (ΑΔΕΣ- 16-02422)
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την Απευθείας Ανάθεση λόγω συμφερότερης από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει μόνο τιμής και τεχνικής καταλληλότητας, στην Εταιρεία MANIOS CINE TOOLS ΕΠΕ (Α.Φ.Μ.:998297069 Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ, η οποία εδρεύει στο ΨΥΧΙΚΟ επί της οδού ΑΡΑΧΝΑΙΟΥ αριθμός 12 Τ.Κ 11522), της προμήθειας ΔΕΚΑ ΤΕΜ.ΣΑΚΙΔΙΩΝ ΠΛΑΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΘΗΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ENG Τύπου Think Tank FIRSTLIGHT 40L backpack SKU 520354 (CPV: 44619100-3) με τιμή 1.440,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την με ημερομηνία 02/07/20 Προσφορά της, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, ως εξής:

Χρόνος Παράδοσης: Δέκα πέντε έως είκοσι ημέρες, μετά την κοινοποίηση στην Ανάδοχο Εταιρία, της Παρούσας Απόφασης Κατακύρωσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε

Τόπος Παράδοσης: Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή, Ραδιομέγαρο 2ος όροφος, Αποθήκη Τηλεόρασης γρ. Ρ204 Υπεύθυνος Παραλαβής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.: κος Σ.ΝΑΚΟΣ τηλ. 210 6075945 .

Εγγύηση: Πέντε έτη

Τρόπος Πληρωμής: Σε διάστημα έως τριάντα (30) ημερών από την οριστική ποσοτική και ποιοτική Παραλαβή των υλικών, η οποία θα γίνει εντός 5 ημερών από την ημερομηνία παράδοσής τους. Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής (τιμολόγιο, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΡΤ ΑΕ που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα γίνεται η νόμιμη κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016), και υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), οι οποίες επιβαρύνετονται με χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου.

Η Παρούσα επέχει θέση Σύμβασης, σύμφωνα με το Πρακτικό Δ.Σ. (Αρ. 203/20-09-2019, Θέμα 1ο) της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ) και διέπεται από τις διατάξεις του Ν 4412/2016 όπως ισχύει.

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή, 29.07.2020 - Αρ. Πρωτοκόλλου: 11759

Στην ίδια κατηγορία