ΕΡΤ: Ο Δημήτριος Μανωλάς στη θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Λειτουργίας Παραγωγής Τηλεόρασης.

Διαβάστε ακολούθως τη σχετική απόφαση του Δημόσιου Broadcaster μας:ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση στη θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Λειτουργίας Παραγωγής Τηλεόρασης, του Τομέα Λειτουργίας, της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.»

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν.4173/2013 (Φ.Ε.Κ. Α'169), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ιδίως με τις διατάξεις του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α' 44) «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)».

2.    Την υπ' αριθμ. Ε/178/17.09.2019 Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό [Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)»], (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ 749/17.09.2019).

3.    Την υπ' αριθμ. 2872/20.09.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. (Πρακτικό 203/20.09.2019, θ. 1ο: Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα, ΑΔΑ:ΩΚ88465Θ1Ε- ΟΙΨ).

4.    Το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (ΑΔΑ: ΨΓ7Ρ465Θ1Ε-ΛΨ5), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 3150/11.03.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..

5.    Τον νέο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑ: ΨΩ4Η465Θ1Ε-65Ψ).

6.    Την υπ' αριθμ. 3246/25.05.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (Πρακτικό 222/25.05.2020, θ. 2ο «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων», ΑΔΑ: ΨΑΡΜ465Θ1Ε-67Φ).

7.    Την υπ' αριθμ. 3259/29.05.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (Πρακτικό 223/29.05.2020, θ. 2ο «Ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένου Τομέα Λειτουργίας, της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων», ΑΔΑ: 6ΜΒΔ465Θ1Ε-ΥΗΤ).

8.    Την υπ' αριθμ. 6619/01.06.2020 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., «Παροχή εξουσιοδοτήσεων», (ΑΔΑ: Ω7ΟΟ465Θ1Ε-ΓΣΛ).

9.    Την υπ' αριθμ. 517/05.06.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης Προϊσταμένου/ης Διεύθυνσης Λειτουργίας Παραγωγής Τηλεόρασης, του Τομέα Λειτουργίας, της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων, (ΑΔΑ: ΨΛΙΜ465Θ1Ε-ΗΑΕ).

10.    Την υπ' αριθμ. 147/19.06.2020 Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων, για την τοποθέτηση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Λειτουργίας Παραγωγής Τηλεόρασης, του Τομέα Λειτουργίας, της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων, με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..

11.    Τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Αποφασίζουμε

Την τοποθέτηση του τακτικού υπαλλήλου, ΤΕΤ1α Ηλεκτρονικών, Δημητρίου Μανωλά του Αντωνίου, (ΑΜ 6511), στη θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Λειτουργίας Παραγωγής Τηλεόρασης, του Τομέα Λειτουργίας, της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Ay. Παρασκευή, 26.06.2020  - Αρ. Πρωτ.: 9598

Στην ίδια κατηγορία