ΕΡΤ: Προμήθεια Υβριδικών Καλωδίων από την ARISTON Broadcast & Telecom Solutions A.E.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση Κατακύρωσης της ΕΡΤ Α.Ε.:ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ»

Έχοντας Υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Α'169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.    Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α'112/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α'147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: Ε/178/17-09-2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17-09-2019).

5.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-09-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 203/20-09-2019) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).

6.    Την Αίτηση Παραγγελίας με μοναδικό αριθμό: ΑΤΕ-16-02838 της Γεν. Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με την οποία ζητήθηκε η προμήθεια υβριδικών καλωδίων (CPV: 44321000-6), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.900,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού.

7.    Το Πρακτικό Νο 187/28.04.20 Θέμα 9ο της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής, με τη θετική γνωμοδότησή της.

8.    Την με Αρ. Πρωτ.: 5433/11.05.20 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ 6ΛΦΡ465Θ1Ε-ΝΦΛ), η οποία εγκρίνει την Δέσμευση Πίστωσης του προϋπολογισμού της ΕΡΤ ΑΕ της χρήσης του οικονομικού έτους 2020.
(ΑΤΕ- 16-02838 ΔΕΣΜ- 16-02757/20 Λογαριασμός 12.00.00.0000 ). 

9.    Την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών με ημερομηνία 05/05/20 του Τμήματος Προμηθειών Παγίων & Ανταλλακτικών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με τα συνημμένα της .

10.    Τις Προσφορές που ελήφθησαν από τις Εταιρίες όπως φαίνονται στον παρακάτω Συγκριτικό Πίνακα τιμών:

11.    Την Τεχνική Αξιολόγηση με ημερομηνία 18-05-2020 του Τμήματος Ανάπτυξης Τ/Ο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., που κρίνει τις Προσφορές των προαναφερόμενων Εταιριών, ως τεχνικά κατάλληλες.

12.    Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από την Εταιρεία ARISTON Broadcast & Telecom Solutions A.E

13.    Την με Αρ. Πρωτ.:6098/21.05.20 Απόφαση Ανάκλησης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ33Ε465Θ1Ε- ΨΗΡ), για την Αποδέσμευση Πίστωσης του προϋπολογισμού της ΕΡΤ ΑΕ της χρήσης του οικονομικού έτους 2020. (ΑΔΕΣ-16-02311)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την Απευθείας Ανάθεση λόγω συμφερότερης από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει μόνο τιμής και τεχνικής καταλληλότητας, στην Εταιρεία ARISTON Broadcast & Telecom Solutions A.E (Α.Φ.Μ.: 998935778 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ , η οποία εδρεύει στο Π. ΦΑΛΗΡΟ επί της οδού Δημητρακοπούλου 32 Τ.Κ 17563), της προμήθειας ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ,(CPV:4432100-6) με τιμή 14.189,03 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ' Αριθμ. 8533/01 12.05.20 Προσφορά της, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, ως εξής:

Χρόνος Παράδοσης: Τρείς έως Τέσσερις εβδομάδες, μετά την κοινοποίηση στην Ανάδοχο Εταιρία, της Παρούσας Απόφασης Κατακύρωσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Τόπος Παράδοσης: Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή, Ραδιομέγαρο 2ος όροφος, Αποθήκη τ/ο, Υπεύθυνος Παραλαβής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.: κος Νάκος τηλ. 2106075945, Επιτροπή Παραλαβής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.: κος Χ. Παπαγεωργόπουλος τηλ.210 6075508, κος Ν. Αμουντζάς, κος Θ. Χονδρόπουλος.

Εγγύηση: Ενός έτους.

Τρόπος Πληρωμής: Σε διάστημα έως τριάντα (30) ημερών από την οριστική ποσοτική και ποιοτική Παραλαβή των υλικών, η οποία θα γίνει εντός 5 ημερών από την ημερομηνία παράδοσής τους. Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής (τιμολόγιο, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών) καθώς και κάθε
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΡΤ ΑΕ που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα γίνεται η νόμιμη κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016), και υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), οι οποίες επιβαρύνονται με χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου.

Η Παρούσα επέχει θέση Σύμβασης, σύμφωνα με το Πρακτικό Δ.Σ. (Αρ. 203/20-09-2019, Θέμα 1ο) της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ) και διέπεται από τις διατάξεις του Ν 4412/2016 όπως ισχύει.

Παρατηρήσεις: Απόφαση Κατακύρωσης - ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή, 26.05.2020 - Αρ. Πρωτοκόλλου: 6402