Προμήθεια Τηλεχειριζόμενων Καμερών PTZ FULL HD 50p & Ενσύρματων Χειριστηρίων για τα Studios της ΕΡΤ Α.Ε.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης της ΕΡΤ ΑΕ:Έχοντας Υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Α'169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.    Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α'112/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α'147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: Ε/178/17-09-2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17-09-2019).

5.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-09-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 203/20-09-2019) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).

6.    Την από 27.1.2020 Αίτηση Παραγγελίας της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, υπ' αρίθμ. ΑΤΕ-16-02703, με την οποία ζητήθηκε η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ PTZ FULL HD 50p & ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ για STUDIOS ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε., με CPV: 38651600-9 & 42967100-3, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.760,00 € πλέον Φ.Π.Α.

7.    Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης υπ' αριθμ. Πρωτ. 2458/18.02.2020, & ΑΔΑ: ΩΓ5Υ465Θ1Ε-54Ν, ΑΤΕ 16-02703 & ΔΕΣΜ-16-02633, αρ. Λογ.12.00.00.0000), η οποία εγκρίνει τη δέσμευση προϋπολογισμού της ΕΡΤ Α.Ε. οικ. Έτους 2020 για ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ για STUDIOS.

8.    Το υπ' αρίθμ. 180, 6.2.2020, θέμα 8ο της Οικονομικοτεχνικής Επιτροπής με τη θετική γνωμοδότησή της σχετικά με την προμήθεια του ως άνω είδους.

9.    Την από 27/1/2020 προσφορά της εταιρείας ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. στη συνολική τιμή 19.760,00€ πλέον Φ.Π.Α., την από 9.3.2020 προσφορά της ατομικής επιχείρησης Αλεξ. Βερροιόπουλος για μέρος των ζητούμενων ειδών στη συνολική τιμή 10.710,00 € πλέον Φ.Π.Α, την από 5.3.2020 προσφορά της εταιρείας ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε. στη συνολική τιμή 18.110,00 € πλέον Φ.Π.Α..

10.    Την από 13.4.2020 Βεβαίωση Τεχνικής Καταλληλότητας των προσφορών από το Τμήμα Ανάπτυξης Τηλεόρασης.

11.    Την με αριθμ. πρωτ.: 5193/30-4-2020 Απόφαση Ανάκλησης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 65ΠΥ465Θ1Ε-ΦΡ7), για την Αποδέσμευση Πίστωσης. (ΑΔΕΣ- 16-02289).

12.    Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν στις 14.4.2020 από τη μειοδότρια εταιρεία ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την Απευθείας Ανάθεση λόγω συμφερότερης από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει μόνο τιμής και τεχνικής καταλληλότητας, της προμήθειας ΣΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ PTZ FULL HD 50p & ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ για STUDIOS ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε., με CPV: 38651600-9 & 42967100-3, στην εταιρεία ΤΕΛΜΑΚΟ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ με διακριτικό τίτλο ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε.,    (094150597, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, που εδρεύει στο Χαλάνδρι, επί της οδού Αθ. Διάκου αριθμ. 23, τ.κ. 152 33), στη συνολική τιμή 18.110,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Η προμήθεια ανέρχεται στη συνολική τιμή 18.110,00 € πλέον Φ.Π.Α., και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. του οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με την Αίτηση Παραγγελίας και την έκθεση σκοπιμότητας της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΕΡΤ Α.Ε. και σύμφωνα με την από 5.3.2020 προσφορά της εταιρείας ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε., που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

 

2.    Χρόνος παράδοσης: 4-6 εβδομάδες από την κοινοποίηση στην ανάδοχο εταιρεία της απόφασης κατακύρωσης. Οι κάμερες θα εγκατασταθούν στα στούντιο 3,4 & στούντιο Η της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..

3.    Τόπος παράδοσης: ΕΡΤ.Α.Ε. επί της Λ. Μεσογείων αρίθμ. 432 στην κεντρική Αποθήκη: Υπεύθυνος Αποθήκης: κ. Νάκος. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: α) Βαγγέλης Δριμούρας, β) Θεοδόσης Νικολάου, γ) Κων/νος Μαρκάτης.

4.    Τρόπος Πληρωμής: Σε διάστημα έως τριάντα (30) ημερών από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών, η οποία θα γίνει εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία τιμολόγησής τους. Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής (τιμολόγιο, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΡΤ ΑΕ που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα γίνεται η νόμιμη κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016) και υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), οι οποίες επιβαρύνονται με χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου.
Η Παρούσα επέχει θέση Σύμβασης, σύμφωνα με το Πρακτικό Δ.Σ. (Αρ. 203/20-09-2019, Θέμα 1ο) της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).

Ο Γ.Δ.Δ.Ο.Υ.
ΕΥ.Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή, 08.05.2020 - Αρ. Πρωτοκόλλου.: 5464

Στην ίδια κατηγορία