ΕΡΤ: Προμήθεια συστημάτων απεικόνισης πολλαπλών τηλεοπτικών σημάτων από την ARISTON BROADCAST & TELECOM SOLUTION AE.

Διαβάστε ακολούθως την απόφαση της ΕΡΤ με Θέμα: Αποδοχή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, της Επιτροπής Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια συστημάτων απεικόνισης πολλαπλών τηλεοπτικών σημάτων» και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.Στην Αθήνα, σήμερα, 1 Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των εκτάκτων μέτρων που λαμβάνονται για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Γεώργιος Γαμπρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 2ο : Αποδοχή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, της Επιτροπής Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια συστημάτων απεικόνισης πολλαπλών τηλεοπτικών σημάτων» και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Διεύθυνσης Προμηθειών και Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. : 4137/26.03.2020, σχετικά με το διαγωνισμό για την προμήθεια συστημάτων απεικόνισης πολλαπλών τηλεοπτικών σημάτων και οθονών της ΕΡΤ ΑΕ, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει:

■    Την αποδοχή του από 04/03/2020 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνούς, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια συστημάτων απεικόνισης πολλαπλών τηλεοπτικών σημάτων και οθονών της ΕΡΤ ΑΕ», και
■    Την ανακήρυξη της εταιρίας ARISTON BROADCAST & TELECOM SOLUTION AE ως οριστικής αναδόχου του ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνούς, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια συστημάτων απεικόνισης πολλαπλών τηλεοπτικών σημάτων και οθονών της ΕΡΤ ΑΕ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο προσφερόμενης τιμής, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της ως άνω εταιρίας.
Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 358.549,34€ πλέον ΦΠΑ.

Εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την υπογραφή ειδικής πρόσκλησης προς τον οριστικό ανάδοχο για να προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, μετά την εκπνοή των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης του διαγωνισμού.
Εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος για την υπογραφή της αναφερόμενης σύμβασης.

Ορίζεται ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ως δευτερεύων διατάκτης για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ).
Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον οριστικό ανάδοχο θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ μετά το πέρας της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής -προσωρινής δικαστικής προστασίας, μετά τη σχετική ενημέρωση από τη Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή, 01-04-2020 - Αρ. Πρωτοκόλλου: 3153