ΕΡΤ: Μετάθεση ημερομηνιών λήξης υποβολής προσφορών στον Διαγωνισμό του Έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΝΕΟΥ CONTROL STUDIO 1 ΡΑΔΙΟΜΕΓΑΡΟΥ».

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ με Θέμα: Μετάθεση των ημερομηνιών λήξης υποβολής προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΝΕΟΥ CONTROL STUDIO 1 ΡΑΔΙΟΜΕΓΑΡΟΥ» (Αφορά το διαγωνισμό με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 88598).Έχοντας υπόψη:

1.    Τον Ν.4173/2013 (ΦΕΚ ΑΊ69), «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε.» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον Ν.4324/2015 (ΦΕΚ Α' 44)

2.    Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α'112), "Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγειας και άλλες διατάξεις".

3.    Τον Ν.4412/16 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

4.    Την Α.Δ.Σ 925/20-01-2016 Πρακτικό 82 Θ.10 «Κανονισμός Κατασκευής- Εκτέλεσης Έργων και Εκπόνησης Μελετών».

5.    Την Α.Δ.Σ 2488/20.12.2018 Πρακτικό 180 Θ 13ο «Υπηρεσιακά όργανα και «Κανονισμός αρμοδιοτήτων των καταστατικών οργάνων της ΕΡΤ Α.Ε. για έγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων Ν.4412/2016».

6.    Τη σχετική μελέτη, που συνέταξε η Δ/νση Δομικών και Η/Μ Έργων της ΕΡΤ, με προϋπολογισμό έργου 519*047,48 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ με απρόβλεπτα 418.586,68 ευρώ για το έργο και 100.460,80 ευρώ για το Φ.Π.Α.). 

7.    Το υπ' αριθ. πρωτ. 3133/ 11.3.2020, ΑΔΑ 9ΔΨΞ465Θ1Ε-ΩΕΨ /ΑΔΑΜ: 20REQ006474557 2020-03-24 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ-ΑΕ σύμφωνα με το οποίο εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης και εκτέλεσης του έργου.

8.    Την υπ' αριθ. 4231/30.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΚΕΓ465Θ1Ε-ΤΚ7) απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και ειδικότερα τη διακήρυξη της δημοπρασίας του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία εκτέλεσης των έργων.

9.    Την υπ' αριθ. πρωτ. 4254/31.03.2020 διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ανωτέρω έργου (ΑΔΑΜ:20PROC006501257 2020-03-31) με προθεσμία υποβολής προσφορών 21.4.2020 και ώρα 24.00 καθώς και ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού στις 28/04/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, με το σύστημα υποβολής προσφορών την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016.

10.   Την υπ' αριθ. Πρωτ. 4333/03.4.2020 δημοσιοποίηση στοιχείων της σύμβασης προς το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών και προς την Γενική Διεύθυνση Νέων Μέσων.

11.   Την υπ' αριθ .πρωτ. 4352/02.4.2020 ανακοίνωση για διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού του ανωτέρω έργου.

12.   Τις διατάξεις των παραγράφων 8 και 9 του αρ. 221 του Ν.4412/2016 σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών έργων.

13.   Το παραχθέν από το Μη.Μ.Ε.Δ. αποτέλεσμα κλήρωσης με ταυτότητα κλήρωσης: mimed-ecb-a-2-id-aa-5805-eba-2020-04-10-11:00:00.000000.

14.   Την σχετική ηλεκτρονική αλληλογραφία που διεξήχθει στις 21.4.2020 μεταξύ της υπηρεσία μας και του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ [Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..g] για την επίλυση τεχνικού προβλήματος που αφορά τον ανωτέρω διαγωνισμό.

15.   Το άρθρο 3 της 117384/31.10.2017 (ΦΕΚ 3821/31.10.2017) απόφασης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμερους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

16.   Το άρθρο 18 της διακήρυξης του ανωτέρω έργου με ΑΔΑΜ:20PROC006501257 2020-03-31,

Aποφασίζουμε

- Τη μετάθεση των ημερομηνιών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΝΕΟΥ CONTROL STUDIO 1 ΡΑΔΙΟΜΕΓΑΡΟΥ»(Αφορά το διαγωνισμό με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 88598) ως εξής:

- Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών στις 27•4•2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ.

- Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στις 06.05.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ο Γενικός Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών
Π. Φίλος

Παρατηρήσεις: Απόφαση, ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή 22.4.2020, Αρ. Πρωτοκόλλου: 4894

Στην ίδια κατηγορία