ΕΡΤ: Προμήθεια λογισμικού VANTAGE, εγκατάσταση & ετήσια υποστήριξη από την ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ με Θέμα: «Προμήθεια λογισμικού VANTAGE, εγκατάσταση & ετήσια υποστήριξη».Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΤ- ΑΕ)» (ΦΕΚ Α'169), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.    Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'112), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 102/15-11-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/16-11-2018).
5.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: Ε/178 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό με Θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.).» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/2019).
6.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-9-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 203/20-9-2019) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).
7.    Την από 24/03/2020 Αίτηση Παραγγελίας της ΓΔ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ για την Προμήθεια λογισμικού VANTAGE, εγκατάσταση & ετήσια υποστήριξη (CPV:48211000-0 & 72261000-2), προσυπολογιζόμενου κόστους 19.800,00€ πλέον ΦΠΑ.
8.    Τις από 27/03/2020 προσφορά της εταιρείας ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε. (16.832,00€ ΠΛΈΟΝ ΦΠΑ), καθώς και την θετική τεχνική αξιολόγηση της από τον κ. Νούτζιεντ.
9.    Το υπ' αριθμ. 184/24-03-2020, θ.07ο , πρακτικό της Οικονομοτεχνικής επιτροπής με την θετική γνωμοδότηση της.
10.    Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 4135/26-03-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη Γ.Δ. ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ, με την οποία εγκρίνει την Δέσμευση του προϋπολογισμού της ΕΡΤ ΑΕ της χρήσης του οικονομικού έτους 2020. (ΑΤΕ:16-02811, ΔΕΣΜ:16-02725, ΑΔΕΣ: 16-02257, Λογ: 16.17.00.0000, ΑΔΑ:ΨΒΩΦ465Θ1Ε-Λ63).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάθεση, λόγο μοναδικής προσφοράς, της Προμήθειας λογισμικού VANTAGE, εγκατάσταση & ετήσια υποστήριξη (CPV: 48211000-0 & 72261000-2), όπως αναλύονται στον παρακάτω πίνακα, στην εταιρεία ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε. (Αθ. Διάκου 23, Χαλάνδρι, ΑΦΜ:094150597, ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ).Χρόνος Παράδοσης και ολοκλήρωσης των εργασιών: Το συντομότερο δυνατό, μετά την κοινοποίηση στην Ανάδοχο Εταιρεία, της Παρούσας Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..
Τόπος Παράδοσης: Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή, κ. Μαικ Νούτζιεντ.
Επιτροπή Παραλαβής: Μαικ Νούτζιεντ , Κ. Μαρκάτης, Ι. Βουγιουκλάκης.
Τρόπος Πληρωμής: Εντός τριάντα (30) ημερών μετά την ημερομηνία έκδοσης του Τιμολογίου και την οριστική ποσοτική και ποιοτική Παραλαβή του λογισμικού και των υπηρεσιών. Η οριστική ποσοτική και παραλαβή των υλικών θα γίνει το αργότερο εντός 30 ημερών από την παράδοση του λογισμικού και των υπηρεσιών. Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής (τιμολόγιο, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του λογισμικού και των υπηρεσιών) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΡΤ ΑΕ που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Το συνολικό κόστος της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 16.832,00€ πλέον Φ.Π.Α., το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. του οικονομικού έτους 2020.
Επί της καθαρής αξίας πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα γίνεται η νόμιμη κράτηση υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4 παρ. 3 Ν. 4013/2011) (ποσοστό 0,07% επί της καθαρής αξίας πλέον 3% χαρτόσημο και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ ,ήτοι συνολικά 0,0725%,) & Α.Ε.Π.Π (ποσοστό 0,06% επί της καθαρής αξίας πλέον 3% χαρτόσημο και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ ,ήτοι συνολικά 0,0622%), ανάλογα με το ύψος του τιμολογίου κάθε αναδόχου εταιρείας.

Η παρούσα επέχει θέση Σύμβασης, σύμφωνα με το Πρακτικό Δ.Σ. (Αρ. 203/20-9-2019, Θέμα 1ο) της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-9-2019, ΑΔΑ: ΩΚ88465Ο1Ε-014.

Ο Γ.Δ. Δ.Ο.Υ
Ε.Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αθήνα, 27 Μαρτίου 2020 - Αρ. Πρωτοκόλλου.: 4190

Στην ίδια κατηγορία