ΕΡΤ3: Κωδικοποιητής/αποκωδικοποιητής TSVS 4000 για συνδέσεις Skype και PSTN τηλεφωνικό υβρίδιο με τουλάχιστον δύο γραμμές.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ 3.ΘΕΜΑ: «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ/ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ TSVS4000 ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ SKYPE KAI PSTN ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΥΒΡΙΔΙΟ ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΓΡΑΜΜΕΣ».

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α'169), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4324/2015(ΦΕΚ Α' 44).
2.    Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010, «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 112), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. Πρωτ. 20868/29.09.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
3.    Την υπ' Αρ. Πρωτ. Ε/178/17-09-2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 749/2019) απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)».
4.    Την υπ' Αρ. Πρωτ. 2872/20.09.2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. (Αρ. Πρακτικού 203/20.09.2019, θέμα 1ο Ζ.1.5): «Συγκρότηση του Δ.Σ. της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ:ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).
5.    Την υπ' Αρ. Πρωτ. 3041/15.01.2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. (Αρ. Πρακτικού 212/15.1.2020, θέμα 11ο): «Ορισμός Γενικού Διευθυντή ΕΡΤ3» (ΑΔΑ:ΩΣΚΑ465Θ1Ε-ΖΛΦ ΦΕΚ 105Γ/3.2.2020), με την οποία χορηγείται στον Γενικό Διευθυντή ΕΡΤ3, το δικαίωμα να εγκρίνει δαπάνες προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών μέχρι του ποσού των 60.000,00€ πλέον 24% Φ.Π.Α..
6.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/08.08.2016 (ΦΕΚ Α'147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
7.    Την Αίτηση Παραγγελίας με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ:20ΡΕ0006479657 του τμήματος Τεχνικής Λειτουργίας Τηλεόρασης, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γ.Δ. ΕΡΤ3, με την οποία ζητείται η προμήθεια ενός TSVS4000 Κωδικοποιητή/Αποκωδικοποιητή για συνδέσεις SKYPE (4ταυτόχρονα κανάλια) (CPVS: 32000000-3) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.995,00€ πλέον ΦΠΑ 24% και δύο PSTN τηλεφωνικών υβρίδιων με τουλάχιστον 2 γραμμές (line in line out)(CPVS:32429000-6) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.050,00€ πλέον 24%.
8.    Την δέσμευση πίστωσης στον προϋπολογισμό της ΕΡΤ Α.Ε. (ΕΡΤ3) οικονομικού έτους 2020, (Entersoft: ΑΤΕ- 15-00790, ΔΕΣΜ-15-00779,).
9.    Την προσφορά που προσκομίστηκε από το Τμήμα Τεχνικής Λειτουργίας Τηλεόρασης από την εταιρεία ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε.
10.    Την από 24.03.2020 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Δ.Ο.Υ της EPT-3 της ΕΡΤ-ΑΕ προς την Οικονομοτεχνική Επιτροπή για τη διατύπωση γνώμης σχετικά με την προμήθεια των ως άνω ειδών, με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης για λόγους συμβατότητας υπάρχοντος εξοπλισμού, βάσει τεχνικής καταλληλόλητας.
11.    Το πρακτικό Νο. 184/24.03.2020 θέμα 8ο της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής με τη θετική γνωμοδότησή της.
12.    Την κάλυψη των αναγκών της ΕΡΤ3.
13.    Τα νομιμοποιητικά έγγραφα του αναδόχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την απευθείας ανάθεση, για λόγους συμβατότητας με υπάρχοντα εξοπλισμό και τεχνικής καταλληλότητας, της προμήθειας ενός (1) Κωδικοποιητή/Αποκωδικοποιητή για συνδέσεις SKYPE (4 ταυτόχρονα κανάλια) και δύο (2) PSTN τηλεφωνικών υβριδίων με τουλάχιστον 2 γραμμές (line in/line out), στην επιχείρηση ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε. (ΑΦΜ: 094150597, υπαγόμενη στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών , η οποία εδρεύει επί της οδού Αθ. Διάκου 23, Τ.Κ. 152 33), στη συνολική τιμή των 11.045,00€ πλέον 24% Φ.Π.Α. και σύμφωνα με την από 23/03/2020 προσφορά της, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, ως εξής:

Τόπος παράδοσης: ΕΡΤ3, Λ. Στρατού - κτίριο Τηλεόρασης, Θεσσαλονίκη.
Υπεύθυνος Παραλαβής: κος Δημ. Πρίτσιος, τηλ. 2313/338 769
Τρόπος πληρωμής: Έναντι τιμολογίου σε διάστημα 30 ημερών μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών.
Χρόνος Παράδοσης: Σε 20 μέρες από την υπογραφή και κοινοποίηση στην ανάδοχο εταιρία, της Απόφασης Ανάθεσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
Τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν την ανάδοχο εταιρία.
Η παρούσα επέχει θέση σύμβασης σύμφωνα με την υπ' Αρ. Πρωτ. 1572/02.02.2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. (Αρ. Πρακτικού 119/02.02.2017, θέμα 7ο), ΑΔΑ:6ΨΣΔ465Θ1Ε-ΥΣ4.
Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με παρακράτηση ποσοστού 0,07% επί της καθαρής αξίας, η οποία επιβαρύνεται επιπλέον με 3% για χαρτόσημο και 20% για ΟΓΑ επί χαρτοσήμου. Η συνολική παρακράτηση ανέρχεται σε ποσοστό 0,0725% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (άρθρο 4 παρ. 3 Ν. 4013/2011 & άρθρο 375 παρ. 7 (άρθρο 26) Ν. 4412/2016). Επίσης η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται και με παρακράτηση ποσοστού 0,06% επί της καθαρής αξίας, η οποία επιβαρύνεται επιπλέον με 3% για χαρτόσημο και 20% για ΟΓΑ επί χαρτοσήμου (συνολικό ποσοστό 0,0622%) υπέρ της Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016).Β. Το συνολικό ποσό της δαπάνης των 11.045,00€ πλέον Φ.Π.Α., βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΕΡΤ3) του οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με Αριθμ. Πρωτ.: 4168/27-03-2020 (ΑΔΑ: Ψ1Δ5465Θ1Ε-9ΣΛ, ΑΤΕ-15- 00790/24.03.2020, ΔΕΣΜ-15-00779/24.03.2020, Κωδ. Λογαριασμού: 12.00.00.0000)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΤ3
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΤΑΓΚΟΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ 3 - 27 Μαρτίου 2020 - Αρ. Πρωτοκόλλου: Θ 416

Στην ίδια κατηγορία