ΕΡΤ: Προμήθεια 5 αδειών χρήσης λογισμικού Sapphire 11 floating- Boris FX-Avid.

Διαβάστε ακολούθως τη σχετική Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ:Θέμα : «Προμήθεια 5 αδειών χρήσης λογισμικού Sapphire 11 floating- Boris FX-Avid».

Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΤ-ΑΕ)» (ΦΕΚ Α'169), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.    Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'112), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 102/15-11-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/16-11-2018).
5.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: Ε/178 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό με Θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.).» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/2019).
6.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-9-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 203/20- 9-2019) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).
7.    Την από 22/10/2019 Αίτηση Παραγγελίας της ΓΔ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ για την Προμήθεια 5 αδειών χρήσης λογισμικού Sapphire 11 floating- Boris FX-Avid (CPV:48328000-3), προϋπολογιζόμενου κόστους 10.975,00€ πλέον ΦΠΑ.
8.    Την από 10/12/2019, προσφορά της εταιρείας ΤΕΛΜΑΚΟ ΑΕ (10.300,00€ πλέον ΦΠΑ).
9.    Το υπ' αριθμ. 174/04-11-2019, θ.19ο , πρακτικό της Οικονομοτεχνικής επιτροπής με την θετική γνωμοδότηση της.
10.    Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 17250/13-11-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη Γ.Δ. ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ, με την οποία εγκρίνει την Δέσμευση του προϋπολογισμού της ΕΡΤ ΑΕ της χρήσης του οικονομικού έτους 2019. (ΑΤΕ:16-02439, ΔΕΣΜ:16-02538, Λογ: 16.17.00.0000, ΑΔΑ:Ω8Γ2465Θ1Ε-ΖΟΚ)
11.    Την με αριθμ. Πρωτ. 22231/13-12-2019 (ΑΔΑ:9ΡΧ3465Θ1Ε-Ο7Ζ) Απόφαση Ανάκλησης Ανάληψης Υποχρέωσης για αποδέσμευση πίστωσης (ΑΔΕΣ:16-01980).
12.    Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από την εταιρεία ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε..

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απ' ευθείας ανάθεση, της Προμήθειας 5 αδειών χρήσης λογισμικού Sapphire 11 floating- Boris FX-Avid (CPV: 48328000-3), στην εταιρεία ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε. (Αθ. Διάκου 23, Χαλάνδρι, ΑΦΜ:094150597, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), σύμφωνα με την 69481/10-12-2019 προσφορά της, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, με κόστος 10.300,00€ πλέον ΦΠΑ (περιλαμβάνεται 1 έτος αναβαθμίσεων και υποστήριξης).
Χρόνος Παράδοσης: Εντός 15 ημερών, μετά την κοινοποίηση στις Αναδόχους Εταιρείες, της Παρούσας Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..
Τόπος Παράδοσης: Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή.
Επιτροπή Παραλαβής: Αλ. Παπαλεβιζόπουλος, Κ. Καραμπάς, Ι. Βουγιουκλάκης
Τρόπος Πληρωμής: Εντός τριάντα (30) ημερών μετά την ημερομηνία έκδοσης του Τιμολογίου και την οριστική ποσοτική και ποιοτική Παραλαβή των αδειών χρήσης. Η οριστική ποσοτική και παραλαβή των αδειών χρήσης θα γίνει το αργότερο εντός 30 ημερών από την παράδοση τους. Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής (τιμολόγιο, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΡΤ ΑΕ που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Το συνολικό κόστος της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 10.300,00€ πλέον Φ.Π.Α., το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. του οικονομικού έτους 2019.
Επί της καθαρής αξίας πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα γίνεται η νόμιμη κράτηση υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4 παρ. 3 Ν. 4013/2011) (ποσοστό 0,07% επί της καθαρής αξίας πλέον 3% χαρτόσημο και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ ,ήτοι συνολικά 0,0725%,) & Α.Ε.Π.Π (ποσοστό 0,06% επί της καθαρής αξίας πλέον 3% χαρτόσημο και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ ,ήτοι συνολικά 0,0622%), ανάλογα με το ύψος του τιμολογίου κάθε αναδόχου εταιρείας.
Η παρούσα επέχει θέση Σύμβασης, σύμφωνα με το Πρακτικό Δ.Σ. (Αρ. 203/20-9-2019, Θέμα 1ο) της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-9-2019, ΑΔΑ: ΩΚ88465Ο1Ε-014.

Ο Γ.Δ. Δ.Ο.Υ
Ε.Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση Διοικητικού Συμβουλιου ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή, 16.12.2019 - Αρ. Πρωτοκόλλου.: 22284

Στην ίδια κατηγορία