Προμήθεια Τριπόδων Φωτιστικών STUDIO Τ/Ο ΕΡΤ3 από τη Manios Cine Tools.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ 3.ΘΕΜΑ: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΠΟΔΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ STUDIO Τ/Ο ΕΡΤ3 »

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α'169), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4324/2015(ΦΕΚ Α' 44).
2.    Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010, «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'112), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. Πρωτ. 20868/29.09.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
3.    Την υπ' Αρ. Πρωτ. Ε/178/17-09-2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 749/2019) απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)».
4.    Την υπ' Αρ. Πρωτ. 1847/29.09.2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. (Αρ. Πρακτικού 143/29.09.2017, θέμα 5ο): « Ορισμός Γενικού Διευθυντή ΕΡΤ3» (ΑΔΑ:ΨΖΓΙ465Θ1Ε-ΞΩΘ).
5.    Την υπ' Αρ. Πρωτ. 2872/20.09.2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. (Αρ. Πρακτικού 203/20.09.2019, θέμα 1ο Ζ.1.5): «Συγκρότηση του Δ.Σ. της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ:ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙψ), με την οποία χορηγείται στον Γενικό Διευθυντή ΕΡΤ3, το δικαίωμα να εγκρίνει δαπάνες προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών μέχρι του ποσού των 60.000,00€ πλέον 24% Φ.Π.Α..
6.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/08.08.2016 (ΦΕΚ Α' 147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
7.    Την Αίτηση Παραγγελίας με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 19REQ005969248 του Τμήματος Τεχνικής Λειτουργίας Τ/Ο, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γ.Δ. EPT-3 της ΕΡΤ-Α.Ε., με την οποία ζητείται η προμήθεια τριπόδων για φωτιστικά Studio για τις ανάγκες εξωτερικών μεταδόσεων Τ/Ο (CPVS 34913000-0), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.
8.    Την δέσμευση πίστωσης στον προϋπολογισμό της ΕΡΤ Α.Ε. (ΕΡΤ3) οικονομικού έτους 2019, (Entersoft: ATE-15-00721, ΔΕΣΜ-15-00710, ΑΔΕΣ-15-00729).
9.    Την από 5/12/2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που εστάλη από την ΕΡΤ στις εταιρίες: Αλ. Βερροιόπουλος, Telmaco A.E., BLK Οπτικοακουστικά Μέσα ΕΠΕ, Spectra Tech, Α^^ Broadcast and Telecom, Bon Studio, Παπαμιχαλάκης Δημ., Manios Cine Tools ΕΠΕ, Adeltech-Αφοι Αδελφίδη, Calavitis SA και Βασιλείου ΑΕΕ.
10.    Τις προσφορές που ελήφθησαν από τις εταιρίες: Manios Cine Tools ΕΠΕ και Βασιλείου ΑΕΕ.
11.    Την από 20/11/2019 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Δ.Ο.Υ της EPT-3 της ΕΡΤ-ΑΕ προς την Οικονομοτεχνική Επιτροπή για τη διατύπωση γνώμης σχετικά με την προμήθεια των ως άνω ειδών, με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο τιμής και τεχνικής καταλληλότητας.
12.    Το πρακτικό Νο.177/04-12-2019 θέμα 16ο της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής με τη θετική γνωμοδότησή της.
13.    Την κάλυψη των αναγκών της ΕΡΤ3.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την απευθείας ανάθεση, λόγω συμφερότερης από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει μόνο τιμής και τεχνικής καταλληλότητας, της προμήθειας οκτώ (-8-) τμχ. Manfrotto 126BSUAC Tripod for lights 3.33m Heavy Duty with Air Cushion, για κάλυψη αναγκών των συνεργείων εξωτερικών μεταδόσεων Τ/Ο, στην επιχείρηση Manios Cine Tools ΕΠΕ, με διακριτικό τίτλο CINE VIDEO EQUIPMENT CENTER (ΑΦΜ : 998297069, υπαγόμενη στην Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, η οποία εδρεύει επί της οδού Αραχναίου 12, 11522 Αμπελόκηποι-Αττική), στη συνολική τιμή των 1.400,00€ πλέον 24% Φ.Π.Α. σύμφωνα με την από 10/12/2019 προσφορά της, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσα.
Τόπος παράδοσης: ΕΡΤ3, Λ. Στρατού & Καυταντζόγλου, Θεσσαλονίκη.
Υπεύθυνος Παραλαβής: κ. Κ. Παπαδήμος τηλ. 2313/338 766.
Τρόπος πληρωμής: Έναντι τιμολογίου σε διάστημα 30 ημερών μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών.
Χρόνος Παράδοσης: Εντός 10-15 εργασίμων ημερών από την υπογραφή και κοινοποίηση στην ανάδοχο εταιρία, της Απόφασης Ανάθεσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..
Η παρούσα επέχει θέση σύμβασης σύμφωνα με την υπ' Αρ. Πρωτ. 1572/02.02.2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. (Αρ. Πρακτικού 119/02.02.2017, θέμα 7ο), ΑΔΑ:6ΨΣΔ465Θ1Ε-ΥΣ4.
Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με παρακράτηση ποσοστού 0,06% επί της καθαρής αξίας, η οποία επιβαρύνεται επιπλέον με 3% για χαρτόσημο και 20% για ΟΓΑ επί χαρτοσήμου. Η συνολική παρακράτηση ανέρχεται σε ποσοστό 0,0622% υπέρ της Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016).

Β. Το συνολικό ποσό της δαπάνης των 1.400,00€ πλέον Φ.Π.Α., βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΕΡΤ3) του οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με Αριθμ. Πρωτ.: Θ22101/12-12-2019 (ΑΔΑ:ΨΨΕΦ465Θ1Ε- 6Δ5, ΑΤΕ-15-00721/31.10.2019, ΔΕΣΜ-15-00710/19.11.2019, ΑΔΕΣ-15-00729/11.12.2019, Κωδ. Λογαριασμού: 12.06.00).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΤ3
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΝΤΕΡ ΜΠΑΞ

Α/Α Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΟΥ ΕΡΤ3
ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ 3 - Αρ.Πρωτοκόλλου:Θ2138/12-12-2019