Η COMART προσωρινή ανάδοχος Προμήθειας Συστημάτων Απεικόνισης Πολλαπλών Τηλεοπτικών Σημάτων της ΕΡΤ.

Διαβάστε ακολούθως τη σχετική Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:Θέμα : «Αποδοχή Πρακτικών Ελέγχου Δικαιολογητικών- Τεχνικών & Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης για τον διεθνή δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια συστημάτων απεικόνισης πολλαπλών τηλεοπτικών σημάτων» και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου».

Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΤ- ΑΕ)» (ΦΕΚ Α'169), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.    Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'112), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: Ε/178 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό με Θέμα:
«Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.).» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/2019).
5.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 102/15-11-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/16-11-2018).
6.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-9-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 203/20-9-2019) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).
7.    Την με αριθμ. πρωτ. 12216/24-07-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005333784) διακήρυξη του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια συστημάτων απεικόνισης πολλαπλών τηλεοπτικών σημάτων».
8.    Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 12220/24-07-2019 Απόφαση Δ/ντος Συμβούλου με θέμα «Ορισμός Επιτροπής τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης των προσφορών για τον ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την Προμήθεια συστημάτων απεικόνισης πολλαπλών τηλεοπτικών σημάτων, καθώς και Επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης έργου» (ΑΔΑ:Ω4ΦΣ465Θ1Ε-ΩΓ1). 
ΕΡΤ
9.    Το από 29/10/2019 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών και Τεχνικών Προσφορών της Επιτροπής τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης του προαναφερόμενου διαγωνισμού.
10.    Το από 04/11/2019 Πρακτικό Ελέγχου Οικονομικών προσφορών της Επιτροπής τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης του προαναφερόμενου διαγωνισμού.
11.    Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 2165/30-5-2018 (Πρακτ. 162, θ.4ο ) Απόφαση Δ.Σ. της ΕΡΤ ΑΕ προμήθεια συστημάτων απεικόνισης πολλαπλών τηλεοπτικών σημάτων.
12.    Την υπ' αριθμ. 7971/2019 (ΑΔΑ: 6ΛΞ7465ΧΘΟ-3ΩΛ) απόφαση του Υπουργού ΨΠΤΕ, με θέμα την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τα έτη 2020,2021,2022, του προϋπολογισμού εξόδων του φορέα ΕΡΤ ΑΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.    Την αποδοχή του από 29/10/2019 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών της Επιτροπής τεχνικοοικονομικής Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την Προμήθεια συστημάτων απεικόνισης πολλαπλών τηλεοπτικών σημάτων.
2.    Την αποδοχή των προσφορών και των δύο συμμετεχόντων εταιρειών:
•    ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε. (ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 23, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΦΜ:094150597, ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ).
•    Γ.Δ. ΜΩΡΑΙΤΗΣ/COMART Α.Ε. ( Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 155, Ν. ΣΜΥΡΝΗ, ΑΦΜ:099935353, ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ)
•    ΑΜΥ Α.Ε. (ΤΡΟΙΑΣ 58, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, ΑΦΜ:094171175, ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ)
•    ARISTON BTS A.E. (ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ32, Π. ΦΑΛΗΡΟ, ΑΦΜ: 998935778)
3.    Την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ- DEKTRON ΜΟΝ ΕΠΕ (ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 10, ΜΕΓΑΡΑ, ΑΦΜ:800212533, ΔΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ),
φάκελο της προσφοράς μετά το πέρας του προβλεπόμενου στο άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης, χρονικού διαστήματος.
4.    Την αποδοχή του από 04/11/2019 πρακτικού ελέγχου οικονομικών προσφορών της Επιτροπής τεχνικοοικονομικής Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την Προμήθεια συστημάτων απεικόνισης πολλαπλών τηλεοπτικών σημάτων.
5.    Την αποδοχή των οικονομικών προσφορών των εταιρειών με αποδεκτά δικαιολογητικά
συμμετοχής και τεχνικών προσφορών, όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

6.    Την ανακήρυξη της εταιρείας Γ. Δ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΥΣΤ. ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε. / COMART ( Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 155, Ν. ΣΜΥΡΝΗ, ΑΦΜ:099935353, ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ), ως προσωρινής αναδόχου της προμήθειας συστημάτων απεικόνισης πολλαπλών τηλεοπτικών σημάτων (CPV: 32321000-9), με το κριτήριο της συμφερότερης προσφοράς, μόνο βάση τιμής, με συνολικό κόστος 245.316,50€ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα και με την οικονομική προσφορά της.
7.    Η προαναφερόμενη ως προσωρινή ανάδοχος εταιρεία, υποχρεούνται να υποβάλλει εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτή τα παρούσας απόφασης, τα έγγραφα οριστικής κατακύρωσης που προβλέπονται στο σχετικό άρθρο της Προκήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού. Σε αντίθετη περίπτωση η ΕΡΤ Α.Ε. μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα έκπτωσης τα προσωρινής αναδόχου εταιρίας.

Ο Γ.Δ. Δ.Ο.Υ

Ε.Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή, 20.11.2019 - Αρ. Πρωτοκόλλου.: 17591

Στην ίδια κατηγορία